Oficiální stránky
obce HOŘINĚVES

Úvod

Hořiněves

Obec je vzdálena 16 km severozápadně od Hradce Králové. V obci a místních částech Žíželeves, Želkovice a Jeřičky žije celkem / k 1. 1. 2014/ 702 obyvatel z toho 362 mužů a 340 žen. Působí zde Základní a Mateřská škola, která je zároveň i školou komunitní, zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře a stomatologa. Občanům nabízí služby Česká pošta, jedno pohostinství a dva obchody. Obec provozuje dvě knihovny a to v Hořiněvsi a v Žíželevsi. Občané se zde sdružují v několika spolcích a sdruženích. Svou aktivní činnost vyvíjejí dva sbory dobrovolných hasičů SDH Hořiněves a SDH Žíželeves a Myslivecké sdružení Bažantnice. Dlouholetou historii zde má i TJ Sokol Hořiněves, jeho součástí  jsou oddíly kopané a Sport pro všechny. TJ Sokol každoročně pořádá vždy 8. května turistický pochod s názvem „Memoriál Jana Sedláčka“. Pochod se koná k uctění památky J. Sedláčkovi, statečnému občanu obce Hořiněves, který byl během 2. světové války pro svou ilegální činnost zatčen, mučen a následně odsouzen k trestu smrti.

Občané zde žijí velice aktivním životem, za přispění spolků se zde koná mnoho kulturních i sportovních akcí, např. Velikonoční jarmark, Vítání sv. Martina na bílém koni, Muzejní noc, Noc kostelů a pouťové setkání v Žíželevsi, plesy, posvícení, drakiády, rozsvěcení stromečků, turnaje v kopané a mnoho dalších zajímavých společenských a kulturních akcí.

Hořiněves se nachází v památkové oblasti Bojiště války r. 1866 a je součástí svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“ a dále je členem MAS Hradecký venkov. Obec je vhodným výchozím bodem pro zajímavé turistické i cyklistické výlety po okolí. Malebné okolí obce dokresluje výhled na panorama Krkonoš a Orlických hor.

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1238, kdy zde měl majetek Zbraslav, číšník krále Václava I. Kronikář český Dalimil zmínil se o Hořiněvsi ve své kronice, kde popisuje bitvu proti Němcům a uvádí hrdinného bojovníka pana Mutinu z Hořiněvsi. Dominantami obce jsou kostel sv. Prokopa a barokní zámek. V roce 2008 si obec důstojnou oslavou připomněla výročí 770. let první písemné zmínky o obci Hořiněves.  Další oslava výročí 777. let proběhla v červnu 2015 současně při příležitosti konání Muzejní noci v rodném domě V. Hanky.

Počátky kostela sv. Prokopa se datují od roku 1384, původně gotický kostel byl v roce 1425 vypálen a zničen Husity. Nynější barokní kostel byl vystaven na původním místě hrabětem Ferdinandem Leopoldem Šporkem roku 1707. Ve zdech kostela jsou zazděny dělové koule, které připomínají kruté boje v roce 1866.  V okolí kostela se nacházejí hroby a pomníky, které připomínají tragické události Prusko - Rakouské války.

Další pomníky věnované padlým se nacházejí na místním hřbitově, za hřbitovní zdí i u východu ze vsi směrem na Máslojedy a na okrajích lesa hořiněvské Bažantnice.

V informacích o  historii barokního zámku se lze setkat s tvrzením, dle kterého stála v  Hořiněvsi gotická tvrz již r. 1280.  Dle dalších historických pramenů se spíše můžeme přiklonit k verzi, podle níž zde tehdy býval pouze dvůr a tvrz vznikla později, zřejmě ve druhé pol. 14. st či počátkem 15. st. Po zavraždění Adama Trčky z Lípy v r. 1634 byla všechna jeho panství zkonfiskována a Hořiněves získal v r. 1636 Matyáš Gallas. Za jeho držby tvrz vypálili a vydrancovali Švédové. V r. 1661 se panství ujímá František Ferdinand Gallas. Zřejmě již v témže roce započala přestavba sídla na barokní zámek. R. 1674 panství prodal hraběti Janu Šporkovi, který provedl novou přestavbu zámku. Posledním Šporkem na Hořiněvsi byl Jan Karel, který r. 1790 krátce před svou smrtí prodal panství se sídlem císaři Josefu II. V souvislosti se stavbou hradecké pevnosti zde v letech 1778 až 1792 sídlil krajský úřad. Roku 1881 přecházíHořiněves do císařského rodinného fondu habsburského a zůstala v něm do roku 1918, kdy byl zámek zestátněn. V současné době je zámek ve vlastnictví  soukromé firmy. 

Na spodní návsi u hospody "U Šáfrů" se nachází socha sv. Františka z Pauly a v blízkosti Hankova domu socha sv. Jana Nepomuckého.

Tyto sochy, zámek, muzeum V. Hanky a pomník z války 1866 (u cesty k Máslojedům) jsou zapsány ve státním seznamu kulturních památek.

Hořiněves je rodištěm Václava Hanky (10. 6. 1791 - 12. 1. 1861), výzmamného českého vlastence, filologa,  básníka a prvního bibliotékáře Musea království Českého. Dne 16. září 1817 nalezl ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem Rukopis královédvorský, který později mnohokrát vydal tiskem. Tento rukopis se spolu s Rukopisem zelenohorským, který byl objeven o rok později na zámku  Zelená hora u Nepomuku, stal otazníkem pro mnohé historiky a o jeho pravost se spory vedou dodnes.

Po dohodě na obecním úřadě je možno navštívit rodný dům V. Hanky a prohlédnout si zde stálou expozici, která je věnována tomuto významnému rodákovi. Muzeum je od roku 2005 majetkem obce Hořiněves.

U rodného domku se nachází pomník V. Hanky znázorňující jeho stojící postavu, je vyrobený z bílého hořického pískovce jehož autorem je hořický sochař Mořic Černil. Tento pomník byl slavnostně odhalen roku 1890. Pomník v roce 2013 prošel celkovou opravou.

Během procházky obcí lze navštívit přírodní rezervaci Bažantnice, kde se nachází středověká studánka, která byla v roce 2003 opravena, posvěcena a oficiálně pojmenována. Její název zní Hanička. Jihovýchodně od obce na „Tumplacích“ lze spatřit památné Hořiněveské lípy. Stáří lip je odhadováno na více než 500 let. Během války r. 1866 mezi Prusy a Rakušany tyto lípy určovaly směr postupu II. pruské armády. U lip se nachází pomník rakouského 57. pěšího pluku. V roce 2006 byly vysazeny na tomto místě dvě nové lípy, a to  při slavnostním otevření naučné stezky Josefov – Smiřice – Chlum 1866.

Mezi nejvýznamnější stavby poslední doby lze zařadit vybudování sportovního a víceúčelového hřiště a tenisového hřiště v areálu TJ Sokol Hořiněves, které bylo podpořeno dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, realizace proběhla   v r. 2010. Ve stejném roce došlo i k celkové opravě fasády s kompletním zateplením obvodového pláště, střechy, výměny oken a vstupních dveří na budově Mateřské školy  Hořiněves. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žíželeves

Místní jméno - Žíželeves představovalo ve staročeštině Žúželovu ves. Osobní jméno Žúžel vzniklo z obecného podstatného jména žúžel (hmyz, ještěr, mravenec, plaz, v širším smyslu vše co leze po zemi).

Poprvé se připomíná v r. 1355, a to v souvislosti s kostelem, který stál uprostřed vsi, jehož patrony tehdy byli Jiří z Hustířan a jeho bratr Jan z Hořic, kteří byli majiteli Hořiněvsi a Plesu. Na počátku husitských válek (1425) byla  žíželevská tvrz s celým okolím popleněna a zkáze neušel ani kostelík. Kostel byl později opraven a po požáru v r. 1769 zbořen.

V roce 1698 koupil Žíželeves a několik dalších vesnic smiřického panství Ferdinand Leopold Špork.

V roce 1766 byl položen základ novému kostelu sv. Mikuláše (1766 - 1777), stavitelem Františkem Kermerem za pomoci Karla Šporka, který stavbu spolufinancoval. Kostel je dominantou obce a je zařazen do seznamu ústředních kulturních památek. Ze starého kostela byly vyzdviženy náhrobní kameny vládnoucích rodů a položeny do základů nové stavby. Dva náhrobní kameny ze 16.stol. jsou zazděny do zahrady u knihovny. V kostele se konají pravidelně bohoslužby každou sobotu od 18,00 hod. (s nedělní platností).

Historie školy - od roku 1798 byla v Žíželevsi v čp. 42 pro místní děti škola samostatná. Ve škole byla jednotřídka, kam se vešlo až 62 dětí, druhou část domku obýval pan učitel s rodinou. Škola byla v Žíželevsi do roku 1947, kdy děti přešly nejdříve do Hořiněvsi a dále do školy v Želkovicích. Od roku 1954 docházely děti do školy v Cerekvici nad Bystřicí.

Do českého divadla aktivně zasáhl žíželevský rodák František Hlavatý (1873 - 1952), herec a režisér Pražských městských divadel. Vynikl v charakteristických rolích jako komik a vedle činoher režíroval i opery a operety. Napsal 24 divadelních her, z nich svého času nabyli popularity "Mlsní kocouři", "Dobráček šves", "Bílá myška" a "Na vysoké stráni". Městská knihovna v Praze má tyto memoáry ve vlastnictví.

Uprostřed obce stojí křížek, který byl v roce 2010 zrekonstruován. Okolí obce je malebné a láká k vyjížďkám na kole nebo pěším vycházkám do okolních lesů. Blízký „Vřešťovský rybník“ nabízí využití   k vodním sportům a rybolovu. V zimním období je zdejší terén vhodný na výlety na běžkách. V obci se nachází jeden soukromý obchod se smíšeným zbožím.

V obci jsou aktivní - Obecní knihovna, SDH Žíželeves, Občanské sdružení při kostele sv.Mikuláše.

Každoročně se v obci koná 8. neděli po Velikonocích slavnostní pouť.

Želkovice

Zajímavostí obce jsou mnohé dochované původní zemědělské a venkovské usedlosti a památky místního významu. Na návsi stojí dřevěná zvonička a Ukřižování, vznik je datován do r.1773, rekonstruováno v roce 1899. Před vsí je Ukřižování z roku 1905 s pískovcovým soklem, pod ochranou lip u bývalé školy se nachází pomník J. A. Komenského. V obci se nachází hasičská zbrojnice. Okolí obce láká k procházkám a vyjížďkám na kole do okolních lesů, odkud je nádherný výhled do kraje.
Významný rodák: Josef Hančl narozen 11.února 1888 v Želkovicích, zemřel 23.9.1953 v Praze. Vojenský kapelník, sbormistr, dirigent, hudební pedagog a skladatel. Působil v Brně jako vojenský kapelník pěšího pl. 10. Záslužná byla i jeho sbormistrovská činnost v Mladé Boleslavi, kde byl sbormistrem Boleslava (1925-27). Autor četných pochodů, valčíků, fantasií a směsí.

 

Jeřičky

Obec je málo obydlená, větší podíl zdejších domků jeho obyvatelé využívají k rekreaci. Pro tu zde naleznou velmi vhodné podmínky, neboť Jeřičky jsou obklopeny lesy, které jsou vyhlášenou houbařskou oblastí. Okolí je bohaté na lesní zvěř a ptactvo. Z obce se dá vyrážet na krásné lesní cyklistické výlety, např. k rybníku Velký Vřešťov nebo k poutnímu místu na Chotěborkách, kde trasa cyklostezky pokračuje do lázní Velichovky nebo na zámek Kuks.

 

 

 

copyright © Obec Hořiněves 2011
AKTUALITY

10.12.2016
zájezd na divadelní představení Magická esa
Příloha:příloha ke stažení
více

01.12.2016
Finační správa - Tisková zpráva - Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.
Příloha:příloha ke stažení
více

19.11.2016
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Příloha:příloha ke stažení
více

12.11.2016
Svatomartinský jarmark - vítání sv.Martina na bílém koni
Příloha:příloha ke stažení
více

24.10.2016
13. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Příloha:příloha ke stažení
více

22.10.2016
Exkurze - záchranná stanice pro živočichy a prohlídka hospitalu Kuks
Příloha:příloha ke stažení
více