Historie školy


Historie školy

1924 - Stará škola byla v roce 1924 koupena od správy Státních statků ve Smiřicích panem Františkem Čermákem, dělníkem z Hořiněvsi za 5.500 Kč. Ten ji v roce 1926 přestavěl.

První známý učitel v Hořiněvsi
Praděd Barbory Doležalové z č.p. 8 byl ke konci XVII. Století hořiněvským učitelem a dobrým muzikantem. Učil v č.p. 14 (domek Čermákův) a chodíval do zámku k hraběti Šporkovi na návštěvy, kde spolu koncertovali. Pro jeho hudební nadání si jej hrabě Špork oblíbil a daroval mu pozemek, stavební materiál a řemeslníky na vybudování vlastní chalupy (č.p. 8). Bylo to asi v letech 1690 – 1700.
Vnuk tohoto učitele (Doležala) stal se vyhlášeným krejčím. Jeho dcera zůstala svobodnou a obývá – sama – opuštěnou sešlost chaloupku svého praděda – darovanou vznešeným příznivcem hrabětem Šporkem.

1932: 1. září bylo na škole 21 chlapců a 44 děvčat. Do měšťanské školy chodilo 11, do střední 3 děti, celkem 78 dětí školou povinných.
Škola byla 18. března obohacena cennou pomůckou didaktickou. Z daru místní Kampeličky 400,- Kč a nájemce honitby Al. Homolky 200,- Kč a bezúročnou výpůjčkou, která se uhradí měsíčními příspěvky řídícího učitele za používání, zřídila místní školní rada přijímací stanici. Náklad na zařízení stanice činil 1.150,- Kč. Tímto opatřením zařadila se naše škola mezi první, které pravidelně poslouchají školský rozhlas.

Časté střídání správců zdejší školy v posledním desetiletí způsobilo, že školní zahrady potřebovaly již úpravy. Proto dala místní školní rada v letošním jarním období upravit prostranství před školou – dosud zarostlé travou a různými nepěstěnými keři – v okrasnou zahrádku. Půda nově zryta, překážející keře vykopány, založeny písčité stezky, v průčelí budovy vysázeny stříbřité smrčky, podél vstupního chodníku zřízen špalír růží a celé frontě železného plotu vysázeny nízké růže. Zeleninová zahrada za budovou oplocena a upravena k pokusným účelům. Na sadě vysázeno 12 ovocných stromů. Část nákladu na vysázení uhradil řídící učitel. Za velmi četné účasti veřejnosti a za příznivého počasí konána 26. června dětská slavnost na ukončení školního roku. Zahájena průvodem obcí, jeho se účastnilo kromě místní školní rady i obecní zastupitelstvo a velmi četné obecenstvo. Děti měly buď jednotný úbor  nebo národní kroj. Při programu účinkovaly všechny děti.  

1933: Počátkem školního roku 1933/34 bylo do naší školy přechodně vřazeno 9 žáků 6. – 8. ročníku z Máslojed. Opatření toto bylo učiněno pro nedostatek místa na škole Máslojedské.

1934: Žáci II. třídy o počtu 33 zúčastnili se ve dnech 13. – 15. června vlastivědného zájezdu do Prahy. Počátkem školního roku 1934/35 bylo do naší školy opět vřazeno 11 žáků ze školy máslojedské

1935: Požár budovy školy 13. února v Cerekvici vyvolal u nás zvýšený zájem o zřízení obvodové školy měšťanské. Obecní zastupitelstvo zvolilo komisi, která by připravila akci po stránce finanční a jednala s okolními obcemi o přistoupení. Namnoze svízelné jednání skončilo, když některé obce různými výhradami hospodářskými a odkazem na projednávaný zákon o újezdních školách měšťanských jednotný postup znesnadnily. Zemská školní rada nesvolila k opětovné žádosti místní školní rady v Máslojedech, aby tamní žáci mohli nadále navštěvovat naši školu a zřídila při škole máslojedské zatímní pobočku. Obě třídy jsou vyučovány polodenně v jediné učebně… výpis z kroniky

copyright © Obec Hořiněves 2024