Hřbitov


Správa veřejných pohřebišť

Veřejná pohřebiště se nacházejí v Hořiněvsi (u horní zastávky autobusu) a v Žíželevsi u kostela sv. Mikuláše

Provozní doba:  bez omezení

Uložení ostatků do hrobu je nutné předem oznámit správci pohřebiště - Obecní úřad Hořiněves

Hřbitovní řád 

Tiskopisy

Oznámení správci hřbitova

Žádost o změnu nájemce na hrobové místo 

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa 

Čestné prohlášení  


Informace pro nájemce hrobů


Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst, že jsou povinni oznamovat správci pohřebiště (Obecní úřad Hořiněves) veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště (§ 21 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví). Taktéž je nutné předem oznámit uložení ostatků do hrobu, popř. jakékoliv jiné úpravy na hrobovém místě.
Oznámení těchto skutečností můžete učinit buď osobně na Obecním úřadě, písemně nebo elektronickým podáním. Informace ohledně hrobové evidence vám poskytne Obecní úřad Hořiněves, paní Helena Pavlíková, tel. 604 25 30 14, e-mail: pavlikova@horineves.cz
Zde si také může nájemce hrobového místa ověřit údaje o všech nahlášených zesnulých. Pamatujte, že evidence zesnulých je důležitá nejen pro nás, ale pro všechna budoucí pokolení.


Obec Hořiněves –  Údržba hrobů - nabídka  služby

- hřbitov Hořiněves, hřbitov Žíželeves

Údržba hrobů                           Hrobové místo                             Urnový hrob  ***

Jarní výsadba*                              400,-   25ks/13,-                     200,-  12ks/13,-

Letní výsadba*                              400,-   25ks/13,-                     200,-  12ks/13,-

Dušičková výzdoba                        300,-                                      180,-
- 1-2 chryzantény a chvojí         

Vánoční výzdoba                            60,-                                         60,-

- 1 stromeček umělý                                                                                                  

Položení 1ks svícnu                        140,-                                        140,-

Celoroční výsadba a výzdoba        1300,-                                        780,-

Zalévání v sezónním období            575,-                                        575,-
- 2x týdně

Pravidelné čištění hrobu**              200,-                                        100,-
- maximálně 4x ročně

 

Fotodokumentace
provedených služeb
- e-mailem                                          20,-                                         20,-   
- poštou                                            100,-                                       100,-

 

* výsadba zahrnuje zrytí, vypletí a 1 x zálivku

** Očištění, ruční mytí a úklid okolo hrobu – maximálně 4x ročně

***službu pro „urnový hrob“ lze objednat i pro menší plochy na hrobech a hrobkách-květináče,       truhlíky apod.  

Jarní výsadba – macešky

Letní výsadba – ledovky

 Služba se sjednává písemně, e-mailem nebo telefonicky na Obecním úřadě v Hořiněvsi, sepsáním Smlouvy o zajištění.

    


copyright © Obec Hořiněves 2020