Hřbitov


Správa veřejných pohřebišť

Veřejná pohřebiště se nacházejí v Hořiněvsi a v Žíželevsi u kostela sv. Mikuláše.

Provozní doba: bez omezení

Uložení ostatků do hrobu je nutné předem oznámit správci pohřebiště/Obecní úřad Hořiněves.

Hřbitovní řád: zde

Tiskopisy

Oznámení správci hřbitova: zde

Žádost o změnu nájemce: zde

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa: zde

Čestné prohlášení: zde

Žádost o souhlas - oznámení pohřbení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi: zde

Informace pro nájemce hrobů:
Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst, že jsou povinni oznamovat správci pohřebiště (Obecní úřad Hořiněves) veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště (§ 21 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví). Taktéž je nutné předem oznámit uložení ostatků do hrobu, popř. jakékoliv jiné úpravy na hrobovém místě. Oznámení těchto skutečností můžete učinit buď osobně na Obecním úřadě, písemně nebo elektronickým podáním. 
Informace ohledně hrobové evidence vám poskytne Obecní úřad Hořiněves, p. Helena Forstová, tel. 725 615 401, 
e-mail: forstova@horineves.cz. Zde si také může nájemce hrobového místa ověřit údaje o všech nahlášených zesnulých.

Pamatujte, že evidence zesnulých je důležitá nejen pro nás, ale pro všechna budoucí pokolení.


copyright © Obec Hořiněves 2023