Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Hořiněves

2. Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec Hořiněves:3. Organizační struktura

3.1 Obecní úřad

Starosta: Kuthanová Jana
Místostarosta: Pavlíková Helena
Předseda finančního výboru: Renata Festová
Předseda kontrolního výboru: Otakar Rejfek
Zastupitel: Černý Petr, Hátle Vítězlav, Hušek Josef, Mgr.Jan Hojda, Th.D., Novák Milan
Administrativní pracovnice: Forstová Helena
Údržbář, topič: Jonáš Jaroslav
Řidič, údržbář: Jiří Pekárek

3.2 Příspěvkové organizace zřizované obcí

Základní škola a mateřská škola, Hořiněves

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hořiněves
Hořiněves čp. 73,
503 06 Hořiněves

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hořiněves
Hořiněves čp. 73

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8 -12 13 - 17 hod.
Středa: 8 -12 13 - 17 hod.

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 495 426 107
Mobilní telefon: +420 725 615 401

4.5 Číslo faxu

Obec nemá fax.

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.horineves.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ou@horineves.cz

4.8 Další elektronické adresy

datová schránka: aadf29

5. Případné platby lze poukázat

1080847379/0800

6. IČ

268801

7. DIČ

CZ00268801

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu
Obec Hořiněves
Hořiněves čp. 73,
503 06 Hořiněves

Úřední hodiny
Pondělí: 8 -12 13 - 17 hod.
Středa: 8 -12 13 - 17 hod.
nebo do datové schránky obce: aadf29.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
Povinné subjekty dále neposkytnou informace o Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a: brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Komu se odvolání posílá

odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně, písemně nebo elektronicky.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
Elektronicky lze žádost podat na adrese https://www.horineves.cz/podatelna

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování

11.2 Vydané právní předpisy

https://www.horineves.cz/vyhlasky_a_narizeni_obce_horineves_

12. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad Hořiněves je oprávněn požadovat úhradu náladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

12.1 Sazebník úhrady za poskytování informací

Obecní úřad Hořiněves podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 11. 2015 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:
https://www.horineves.cz/files/deska/sazebnik_uhrad.pdf

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Hořiněves poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva 2016 - Zde ke stažení
Výroční zpráva 2015 - Zde ke stažení

Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:
O odvolání rozhoduje:
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde https://www.horineves.cz/formulare Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. Popisy jsou centrálně spravovány redakcí, která ve spolupráci se zveřejňujícím subjektem provádí zveřejnění životní situace a její následné aktualizace. Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu, případně další informace (odkaz na zákony, články, rejstříky, elektronické formuláře). Systém umožňuje zobrazit všechny životní situace, které byly konkrétním subjektem zveřejněny.

Návody pro řešení životních situací na https://portal.gov.cz/portal/obcan/ (spravuje Ministerstvo vnitra ČR).

Poskytnuté informace

Informace, které již byly poskytnuty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
https://www.horineves.cz/uredni_deska/zakon106
copyright © Obec Hořiněves 2023