Vyhlášky a nařízení obce Hořiněves
23.10. 2023
Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Účinnost od 1.1. 2024.
Ke stažení: zde

Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves o místním poplatku ze psů.
Účinnost od 1.1. 2024.
Ke stažení: zde 

1.12. 2021
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Účinnost od 1.1. 2022. 
Ke stažení: zdeOBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011, KTEROU SE STANOVÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD


                 Zastupitelstvo obce Hořiněves se na svém zasedání dne 17.1.2011 usnesením č. 15/2.2011
                 usneslo vydat na základě § 17a  zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
                 dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust.§10písm. d), § 35 a § 84
                 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
                předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


                                                                          Čl. 1

                                                               Předmět poplatku

Obec Hořiněves stanoví touto obecně závaznou vyhláškou poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek"), ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce.

                                                                            
                                                                          Čl. 2

                                                                Poplatník a plátce
  
1) poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad
2) plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li  o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.


                                                                            Čl. 3

                                                      Ohlašovací a registrační povinnost

1) Plátce poplatku je povinen do 30 dnů, kdy se stal plátcem poplatku, podat správci poplatku přihlášku k registraci1. V přihlášce k registraci je povinen uvést:

a) jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídla, místo podnikání, případně další adresu pro doručování,    obecný identifikátor, byl-li přidělen; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejich jménem oprávněny  jednat v poplatkových věcech.
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,  užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností  plátce,
c) údaje vztahující se k nemovitosti plátce.

2) Dojde-li ke změně údajů, které je plátce povinen uvádět dle odst.1, a to včetně zániku poplatkové povinnosti, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li proto dány důvody.

                                                                             Čl. 4

                                                                        Výše poplatku

Výše poplatku se stanoví na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem na základě přílohy č.2 této vyhlášky podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku.


                                                                             Čl. 5

                                                                      Splatnost poplatku

1) Poplatek za popelnice je splatný jednorázově do 28.února příslušného kalendářního roku
2) Poplatek za kontejnery je splatný buď jednorázově do 28.února a nebo ve dvou splátkách k 28.únoru a 30.červnu příslušného kalendářního roku.
3) Pokud povinnost platit poplatek vznikla po termínu splatnosti, je povinen jej poplatník uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, přičemž výše poplatku se poměrně sníží o část připadající na počet celých kalendářních měsíců před vznikem této povinnosti.
4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost správci poplatku nejpozději ve lhůtě dle čl.5 odst. 1 až 3. Zároveň oznámí správci poplatku jméno, příjmení, datum narození a adresu tohoto poplatníka, pokud jsou mu tyto údaje známy. Správce poplatku na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

                                                                             Čl. 6

                                                                          Účinnost

                             Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 21.1.2011.

.....................................................................
1 § 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

                                                                                        Jana Kuthanová
                                                                                         starostka obce


vyvěšeno: 21.1.2011
sejmuto: 11.2.2011


                                 
NAŘÍZENÍ OBCE Č. 1/2014, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 102 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, se na svém zasedání dne 3.3.2014 usnesením č.243/24.2014 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

                                                                           Čl. 1

                                        Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1) Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen "místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb"):
a) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č.1 tohoto nařízení.

                     
                                                                            Čl. 2

                                         Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku,
                                                           prodej zboží a poskytování služeb

1) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je neomezená, pokud v příloze č.1 tohoto nařízení není pro jednotlivá místa stanoveno jinak


                                                                              Čl. 3

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:
a) zabezpečovat čistotu prodejních míst
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená


                                                                             Čl. 4

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem
b)určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa
c)vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované službě
d) zajistit pro prodej zboží a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (WC, tekoucí voda k mytí rukou).
e)kapacita jednotlivých tržních míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je omezena prostranstvím uvedeným v příloze č.1

                                                                             Čl. 5

                       Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

1)toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích (včetně podomního a pochůzkového prodeje) poskytovaných místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků a na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb, na ohlášené očkování domácích zvířat, na veřejné sbírky.

2)za vánoční prodej ryb a stromků se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku

3)na restaurační zahrádky a předsunutá místa


                                                                             Čl. 6

                                     Zakázané druhy prodeje zboží a druhy poskytovaných služeb

1) Na území obce se zakazuje (na katastru Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky) veškerý podomní a pochůzkový prodej zboží a služeb (pokud není tímto nařízením stanoveno jinak).

2) Podomní prodej - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby uživatelům v objektech určených k jejich bydlení.

3) Pochůzkový prodej - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterých nedochází k pevnému umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při niž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích.


                                                                             Čl. 7

                                                                          Kontrola 

         Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Hořiněves prostřednictvím pověřených osob.                                                                             Čl. 8

                                                                            Sankce 

1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle zvláštního právního předpisu (2) uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč

2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí být podle zvláštního právního předpisu (3) uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.
-----------------------------------------------------------------------------
(2) §58, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů
(3) §46, odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů


                                                                             Čl. 9

                                                                   Závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 


V Hořiněvsi dne 3.3.2014

                                                                                         Jana Kuthanová
                                                                                         starostka obce


vyvěšeno: 28.3.2014

sejmuto: 28.4.2014     

Obec Hořiněves
 
Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č. 1 /2011,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořiněves
 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na svém zasedání dne 17.1.2011  usnesením č. 14/2.2011   usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o odpadech“) a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákona o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl.1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hořiněves, včetně nakládání se stavebním odpadem.1)
 
Čl.2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na:
a)      tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo bílé a barevné, plast,
b)      objemný odpad.
c)      nebezpečné složky komunálního odpadu,
d)      směsný odpad.
 
2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).
 
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob o obsahu 120 l   a 1.100 l.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č.1 této vyhlášky.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 
a)      papír – barva modrá
b)     sklo bílé – bílá barva
c)      sklo barevné – barva zelená
d)     plasty směsné – barva žlutá
e)      nápojový karton – barva oranžová
 
 
 
1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  
 
 
Čl.4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně mobilním vozidlem oprávněné osoby, a to odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
      určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na       výlepových plochách, webových stránkách obce a v místním rozhlase.
 1. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře v Hořiněvsi.
 
Čl.5
Sběr a svoz objemného odpadu
 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
 2.  Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře v Hořiněvsi na základě vyzvednuté poukázky na OÚ Hořiněves.
 
Čl.6
Shromažďování směsného odpadu
            1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky                           sběrnými nádobami jsou:
 
a)      typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery, případně igelitové pytle určené ke shromažďování směsného odpadu opatřené logem svozové firmy. Sběrné nádoby si obstarávají občané sami
b)      odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
3Interval svozu směsného odpadu lze volit dle potřeby. Změny intervalu svozu zajišťuje na     základě požadavku obecní úřad, který vydá i příslušnou svozovou známku.
 
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat za úplatu kontejner oprávněné osoby.
 
 
 
 
 
2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  
 
Čl.8
Závěrečná ustanovení
 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.3 z 18.9.1998 Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21.1. 2011.
 
 
 
 
……………………                                                ……………………………….
   Jana Kuthanová                                                              Helena Pavlíková        
     starostka                                                                         místostarostka
 
 
 
 
 


Obec Hořiněves

Obecně závazný vyhláška č.2/2004 obce Hořiněves

o omezujících opatření k zabezpečení veřejného pořádku.

Zastupitelstvo obce Hořiněves vydává na základě usnesení ze dne 2.6.2004 podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. i) a souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Na území obce Hořiněves je zakázáno vstupovat se psy:

a) na pozemek Základní školy a Mateřské školy Hořiněves

b) na dětská hřiště

c) na hřbitovy

d) na hřiště TJ Sokol Hořiněves (velké i malé) parc. č.91/86/1

Článek 2

a) na silnicích, chodnících a místních komunikacích

b) na veřejných prostranství (příloha č.1)

c) v areálu TJ Sokol Hořiněves (příloha č.2)

Článek 3

Místo, kde je dovoleno ponechat volně pobíhat psy, ovšem pod kontrolou držitele psa:

a)na pozemku parc. č.423/2,3,4 (příloha č.3)

Článek 4

Porušení povinnosti stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dne 1.7.2004

Helena Pavlíková                                                      Jana Kuthanová

místostarostka obce                                                starostka obce

vyvěšeno: 7.června 2004

 Obecně závazná vyhláška č.1/2004 obce Hořiněves o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Hořiněves na svém zasedání dne 28.4.2004 usneslo vydat podle ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmena i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Předmětem této vyhlášky je úprava těchto místních poplatků

a) poplatek ze psů

b) poplatek z ubytovací kapacity

c) poplatek ze vstupného

§ 2

1. Správcem poplatku je obec Hořiněves prostřednictvím Obecního úřadu Hořiněves (dále jen "správce poplatků"). Správce poplatku postupuje podle zvláštních právních předpisů 2a) pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví  jinak.

§ 3

1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 3a) a osoba s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 3b)nebo osoba, která stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 3c)

3. Sazba poplatku ze psů činí 100,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel siročího důchodu, činí 50,-Kč. U druhého a každého dalšího psa sazba činí 150,- Kč.  V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

4. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí správci i za započatý měsíc.

5. Splatnost poplatku: poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 28.února každého roku, vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek do 15.dne po měsíci od kterého se má poplatek hradit.

6. Ohlašovací povinnost: poplatník je povinen ohlásit držení psa správci písemně a to nejpozději do 1 měsíce od doby, kdy tato skutečnost nastala. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen nahlásit správci poplatku zánik psa.

§ 4

1. Tato vyhláška stanoví sazbu místního poplatku z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu na území obce Hořiněves, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti poplatníků.

2. Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel ( dále poplatník), kterým je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování poskytla.

3. Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé lůžko a den. Správce poplatku,  může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou ve výši 50% z výše poplatku vypočtené z plného využití celkové ubytovací kapacity příslušného zařízení.

4. Osvobození od poplatku:

a) Ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro přechodné ubytování studentů

b) Ubytovací kapacita v zařízeních sloužící pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo mají k němu právo hospodaření.

c) Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

5. Vznik a zánik poplatkové povinnosti:

a) poplatek se platí ode dne faktického zahájení ubytovací činnosti, nejméně 30,-Kč

b) ukončení ubytovací činnosti zaniká povinnost platit poplatek

c) zjištěný přeplatek na poplatku se na žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

6. Oznamovací povinnost:

a) poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení nebo ukončení poskytování ubytování nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti

b) při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též čísla účtu u bankovních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

c) Poplatník je též povinen do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí podat správci poplatku vyplněné přiznání s výpočtem poplatku (vyjma poplatku stanoveného roční paušální částkou)

d) poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly poplatkové povinnosti, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být chronologicky očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od počátku roku až do jeho konce.

7. Splatnost poplatku:

a) poplatek je splatný bez vyměření nejpozději do 10.dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí

b) roční paušální výše poplatku je splatná do 25.1. běžného roku, předem bez vyměření

c) roční paušální poplatek vyšší než 5.000,- Kč je splatný ve čtyřech splátkách k 25.1, 25.4., 25.7. a k 25.10.

§ 5

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství 5a), kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, a užívání tohoto prostoru pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely, se poplatek neplatí.

2. Vymezení veřejných prostranství v jednotlivých částech obce Hořiněves, na která se vztahuje tato vyhláška.

Hořiněves:

a) před kostelem parc. 477/16,10

b) před hostincem parc. 477/34

c) asfaltová plocha před MŠ na parc. 401/1

d) před budovou zámku čp.1 parc. 477/17

e) prostranství před a za bytovým domem čp.113,114,115, parc. č. 432/1

f) prostranství před a za bytovým domem čp.129,130,131, parc. č. 432/1 a 432/6

g) prostor pře plotem rozestavěného nákupního střediska na parc.č. 70/1,472

h) v prostoru bývalých silážních jam na parc. č.423/3

Žíželeves:

a) náves na parc.č. 578/1

b) prostranství u kostela na parc.č. 12,14

c) hřiště na parc. č.267

Želkovice:

a) náves na parc.č.328/9

Jeřičky:

a) náves na parc.č.512

b) před požární zbrojnicí na parc.č.508/3

3.  Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzická i právnická osoba, která využívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.

4.  Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:

- za umístění stavebních zařízení a skládek - první den bez poplatku, dále na základě stavebního povolení 1,- Kč na m2/den, bez stavebního povolení 2,- Kč za m2/den

- v ostatních případech dle § 5 odst. 1: 5,- Kč za m2/den

5.  Ohlašovací povinnost a stanovení poplatku:

- každý občan má oznamovací povinnost před započetím užívání veřejného prostranství

- poplatek se vybírá počínaje dnem (pokud není uvedeno jinak), kdy začalo užívání veřejného prostranství až do doby, kdy užívání skončilo a bylo uvedeno do původního stavu (odvezen materiál, zrušen stánek atd.

- při stanovení poplatku se započítává i každý započatý den i každý započatý m2.

6.  Splatnost poplatku: poplatek za užívání veřejného prostranství jsou splatné do 14ti dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

§ 6

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

2. Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají

3. Vstupenky na akce vydává obecní úřad ( správce poplatku)

4. Sazba poplatku, 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

5. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, uvedené v odst.1, které pořádají místní společenské organizace a sdružení

6. Splatnost poplatku ze vstupného: Poplatek je splatný do 14ti dnů od konání akce na základě vyúčtování vydaných vstupenek.

§ 7

1. Sankce:

a) za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 7a)

b) nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacené poplatky až na trojnásobek.

§ 8

1. Závěrečná ustanovení:

a) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy 8a).

b) Byl-li před uplynutí této lhůty směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

c) Obec Hořiněves jako správce poplatku, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout 8b).

§ 9

zrušují se:

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 26.11.2003

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Helena Pavlíková                                                         Jana Kuthanová

místostarostka obce                                                   starostka obce

V Hořiněvsi dne: 10.května 2004

--------------------------------------

7a) § 37 a 37 a) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

8 a) zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

8b) § 16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

-

 

 

 

 

 Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. l
Předmět poplatku

(l) Obec Hořiněves vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
(2) Místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý provozovaný povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje, kterým může být česká právnická osoba.2) Poplatek je nepřenosný ..

Čl. 3
Správce poplatku

(1) Obec Hořiněves pověřuje výkonem státní správy tohoto poplatku Obecní úřad Hořiněves (dále jen správce poplatku).

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje (dále jen VHP) do provozu písemně, a to nejdéle do tří dnů od vzniku této skutečnosti.
Za den ohlášení uvedení VHP do provozu se považuje den doručení tohoto ohlášení správci poplatku.
(2) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku ukončení provozování VHP, a to nejdéle ve lhůtě tří dnů od okamžiku, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 5
Poplatek za provozovaný výherní hrac
í

(1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce.

(2) Dobou tří měsíců je pro účely této vyhlášky jednotlivé kalendářní čtvrtletí. V případě, že VHP bude provozován v příslušném kalendářním čtvrtletí dobu kratší než 3 měsíce, vypočítává se poplatek za toto čtvrtletí v poměrné části, podílem poplatku na tři měsíce a počtu dní v příslušném kalendářním čtvrtletí.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povolovaného VHP do provozu a zaniká dnem ukončení jeho provozu.
(2) Poplatek se platí za každý i započatý den provozu VHP.

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatník je povinen si sám vypočítat výši poplatku za příslušné kalendářní čtvrtletí a uhradit ho na účet správce poplatku vždy do konce druhého měsíce tohoto kalendářního čtvrtletí. V případě, že poplatková povinnost vznikne v posledním měsíci příslušného kalendářního čtvrtletí, uhradí poplatník poplatek za toto čtvrtletí ve lhůtě splatnosti poplatku za čtvrtletí následující.
(2) Poplatník může, po dohodě se správcem poplatku, poplatek zaplatit jednorázově na celý příslušný kalendářní rok.
(3) Číslo účtu, na který je povinen poplatník uhradit ve stanovené lhůtě místní poplatek, uvede správce poplatku v příloze rozhodnutí o povolení k provozování hracího přístroje.
(4) Termínem úhrady poplatku je pro účely této vyhlášky datum připsání příslušné částky na účet správce poplatku.
(5) Použití či vrácení případného přeplatku se řídí příslušnými předpisy. 3)

Čl. 8
Sankce

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.1)

(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle příslušných předpisů.3)

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.

(5) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, ve kterém vznikla povinnost podat přiznání poplatku nebo splnit hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška byla vyhlášena dne 4.3.1998 a tímto dnem také nabývá účinnosti.
(2) Poplatníkům se poskytuje lhůta jednoho měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky ke splnění ohlašovací povinnosti dle čl. 4 odst. l u VHP již provozovaných nebo v této lhůtě provozu uváděných.VYHLÁŠKA č. 1/2003 o závazných částech územního plánu obce Hořiněves

Zastupitelstvo obce Hořiněves, příslušné podle ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schválilo dne 26. 2. 2003
územní plán obce Hořiněves. Při tom vymezilo závazné části tohoto územního
plánu a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Ú v o d n í u s t a n o v e n í

1. Účel vyhlášky

1.1. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje tato vyhláška závazné a směrné části Územního plánu obce Hořiněves
(dále jen ÚPO), které určují základní zásady uspořádání a koncepci
územního rozvoje obce.

1. 2. Vyhláška stanovuje funkční využití ploch, jejich uspořádání, a určuje
základní regulaci území, tj. základní podmínky pro umisťování staveb.
Vymezuje územní systém ekologické stability a pozemky veřejně
prospěšných staveb.

2. Rozsah platnosti

2.1. Vyhláška platí pro správní území obce Hořiněves, vymezené hranicemi
katastrálních území Hořiněves, Jeřičky, Želkovice a Žiželeves.

2.2. Vyhláška je závazná pro Obecní úřad Hořiněves, všechny orgány státní
správy, fyzické i právnické osoby při činnostech vyvolávajících změny
ve funkčním využití území, při přípravě a realizaci staveb nebo jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb.

3. Vymezení pojmů

3.1. Závaznými regulativy jsou:
- urbanistická koncepce území
- území jednotlivých funkčních ploch
- limity jednotlivých funkčních ploch

3.2. Urbanizované území tvoří:
- venkovská obytná zóna
- zóna vybavenosti obce
- zóna rekreačního bydlení
- zóna výroby a technické vybavenosti
- zóna zemědělské výroby
- zóna sportu a aktivní rekreace
- plochy veřejné zeleně, parkové úpravy
- zatravněné plochy s rozptýlenou zelení
- dopravní plochy

3.3. Neurbanizované území tvoří:
- zemědělsky obhospodařované plochy
- lesní pozemky, vysoká zeleň
- nízká zeleň
- vodní plochy a toky
- krajinná zeleň ÚSES
- ostatní plochy mimo zastavěné území obce.


ČÁST DRUHÁ

4. Závazná část územního plánu

Závazná část územního plánu obce Hořiněves je uvedena v příloze této vyhlášky
s názvem „Návrh regulativů územního rozvoje.“
Tato příloha, která obsahuje 17 stran, je nedílnou součástí této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Schválený územní plán je uložen na Obecním úřadě Hořiněves,
na Městském úřadě Smiřice (v stavebním úřadě), na Magistrátu města
Hradec Králové (v odboru hlavního architekta) a na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje (v odboru regionálního rozvoje, územního
plánování a stavebního řadu).

5.2. Změny závazné části územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce
Hořiněves, o úpravě směrné části rozhoduje pořizovatel územního plánu
- po dohodě se zastupitelstvem obce.

5.3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.3.2003.

Jana Kuthanová.........starostka obce

 

Helena Pavlíková........ místostarostka obceObecně závazná vyhláška č.4 obce Hořiněves

kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2 obce Hořiněves
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj :

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 13.10.1998 usneslo na této změně :

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č.2 obce Hořiněves o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, podle ustanovení § 15 zák.č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h, § 16 a § 45 písm. l)
zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto :
1. Čl. 5 odst. (1) zní :
Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 3.000,- Kč
na 3 měsíce.

Čl. 2
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č.2 obce Hořiněves zůstávají bez změn.

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1999.


Miroslav Tichý                Hana Šáfrová
starosta obce                 místostarosta obceŘád veřejného pohřebiště

Článek 1
Úvodní ustanovení


1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Hořiněvsi a v Žíželevsi
2. Provozování pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí Hořiněves v tzv. samostatné působnosti a to prostřednictvím OÚ Hořiněves.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště


1. Vstup na pohřebiště je bez omezení

Článek 3
Pořádek na pohřebišti


1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2.

copyright © Obec Hořiněves 2023