Úřední deska


13.05.2024 - Kotlíkové dotace
Královéhradecký kraj zahájil příjem žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3. nebo vyšší emisní třídu, pro které od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz jejich provozu.
Vlastníci určených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 12 hodin.
 

02.05.2024 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866
- za rok 2023
 

30.04.2024 - Opatření obecné povahy - Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú. Sovětice, Hněvčeves, Sadová, Všestary, Máslojedy, Hořiněves.
Platnost úpravy: od 6.5.2024 - do 16.11.2024.
Důvod: výstavba D35 Sadová – Hořice, mostní objekt SO 212.
  

30.04.2024 - Doručení návrhu Opatření obecné povahy na vydání Plánu ochrany krajinné památkové zóny
- PLÁN OCHRANY KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
BOJIŠTĚ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ, část: Hořiněves
Vzhledem k velikosti přílohy je Plán připraven k nahlédnutí v elektronické podobě v kanceláři Obecního úřadu Hořiněves v úředních hodinách.
     

29.04.2024 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška
- daň z nemovitých věcí na rok 2024
- hromadný předpisný seznam je zveřejněn k nahlédnutí v úředních hodinách od 30.4. 2024 - 31.5. 2024
- informace k zasílání poštovních poukázek pro platby na rok 2024
   

25.04.2024 - Výběrové řízení na hlavní pracovní poměr - údržbář zeleně a majetku obce Hořiněves
Obec Hořiněves vypisuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr:
Činnosti spojené s údržbou zeleně, údržba svěřené techniky, celoroční údržbové práce v obci - dle zadání.

V případě zájmu pošlete svoji přihlášku včetně životopisu na e-mail: ou@horineves.cz , nebo předejte v kanceláři OÚ Hořiněves v úředních hodinách. V případě dotazů je možno volat na tel. 724186825.
 

25.04.2024 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 3/2024 - prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
- předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 1033/2 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 54 m2
- viz příloha geometrický plán
  

25.04.2024 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 2/2024: prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
- předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 1033/1 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 52 m2
- viz příloha geometrický plán
  

23.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
- informace o počtu a sídlech volebních okrsků
- jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
  

22.04.2024 - Královéhradecká provozní, a.s. - vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2023
- vyúčtování ceny za rok 2023, dle zákona 274/2021 Sb. /Zákon o vodovodech a kanalizacích/
 

15.04.2024 - Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 22.4.2024 /pondělí/ od 17,30 hod.
Místo konání: Hankův dům Hořiněves čp.10
 

15.04.2024 - Oznámení o zahájení správního řízení
EUROVIA CZ, a.s., IČO 45274924, Závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové (dále
jen "žadatel") podala dne 2. 4. 2024 žádost o povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové
komunikace vedoucí k „ČEPRU“ p. p. č. 609/15, 592/1, 592/2 v místě křížení D 35 Sadová-Hořice
v k.ú. Sadová, Sovětice v termínu od 6.5.2024 - do 16.11.2024 z důvodu výstavby mostního objektu
SO 212 v rámci stavby D 35 Sadová - Hořice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení úplné
uzavírky.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně návrhu objízdných tras (dopravně inženýrské opatření) a
tím i ke změně účastníků řízení, zdejší úřad oznamuje nové zahájení řízení o povolení výše
uvedené úplné uzavírky komunikace.
  

15.04.2024 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
- ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 601439/24/2700-11530-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

 

10.04.2024 - Oznámení vstupu na pozemky - Geodézie Východní Čechy
- dle § 7 zákona 200/1994 Sb. Vám oznamuji vstupy na pozemky parc. č. st.87, st.212, 393, 394, 395, 397/1, 397/2, 397/3, 398, 399 a 400 v katastrálním území Hořiněves za účelem zaměřování pro vyhotovení „Záznamu podrobného měření změn pro účely realizace přehlášení a značení
v PR Hořiněveská bažantnice“ na základě objednávky/SOD Královéhradeckého kraje,
č.j. KUKHK-30686/ZP/2023.
Zaměření proběhne ve dnech 24. dubna – 10. května 2024 mezi 7:00 – 17:00.
 

09.04.2024 - Informace občanům o komunálních odpadech
- dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2023 v obci HOŘINĚVES
 

08.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
- stanovení minimálního počtu členů OVK
 

08.04.2024 - Oznámení o zahájení správního řízení
EUROVIA CZ, a.s., IČO 45274924, Závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové (dále jen "žadatel") podala dne 2. 4. 2024 žádost o povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí k „ČEPRU“ p. p. č. 609/15, 592/1, 592/2 v místě křížení D 35 Sadová-Hořice v k.ú. Sadová, Sovětice v termínu od 1.5.2024 - do 16.11.2024 z důvodu výstavby mostního objektu SO 212 v rámci stavby D 35 Sadová - Hořice.
  

04.04.2024 - Porovnání všech položek výpočtu /kalkulace/ pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
- a dosažené skutečnosti v témže roce
 

03.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
- žádost o vydání voličského průkazu
- plná moc k převzetí voličského průkazu
  

03.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
Rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č.38/2024 Sb. vyhlásil prezident republiky na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému.


02.04.2024 - Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám "Light"
- pro více informací a poradenství: František Rejl,tel.: 774 990 548
e-mail: ke@hradeckyvenkov.cz
  

13.03.2024 - Veřejná vyhláška, zveřejňuje opatření obecné povahy
- kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2
písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence
závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného
zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50
odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na
území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko,
Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.
Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu s ustanoveními § 56 odst.
1 a odst. 2 písm. a), b) a c) ZOPK, povoluje výjimku ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat
jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného...
  

13.03.2024 - Darovací smlouva
- Římskokatolická farnost, děkanství Holohlavy - kostel sv. Miluláše v Žíželevsi
   

13.03.2024 - Zápis do I. třídy Základní školy Hořiněves pro školní rok 2024/2025
- koná se ve středu 4.4. 2024 od 11,00 - 16,30 hod.
 

21.02.2024 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek
  

19.02.2024 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023
 

17.02.2024 - Rozpočet obce na rok 2024
- schváleno dne: 7.2. 2024
 

13.02.2024 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Č.j.: 70/2024 ze dne 5.2.2024 – žádost o povolení kácení 25 ks olše lepkavá o obvodu kmene cca 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , 8 ks olše lepkavá o obvodu kmene cca 100 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí a 5 ks olše lepkavá o obvodu kmene cca 110 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí,
vše na parcelách 475/11, 894, 674 v k.ú. Jeřičky.
  

25.01.2024 - Informace o konání 10. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 7.2.2024 /středa/ od 17,30 hod.
Místo konání: Hankův dům Hořiněves čp.10
 

18.01.2024 - Návrh - rozpočet obce Hořiněves - rok 2024
- rozpočet na rok 2024
  

16.01.2024 - Zápis - VH Mikroregionu OPZ 1866
- ze dne 8.12. 2023
 

15.01.2024 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 1/2024
Prodej pozemků v k.ú. Hořiněves - předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 1025 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 23 m2 - viz příloha snímek z KN.
  

15.01.2024 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Č.j. : 583/2023ze dne 19.12.2023 – žádost o povolení kácení 1 ks bříza o obvodu kmene cca 150 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na parcele st.č. 101 v k.ú. Hořiněves.
 

29.12.2023 - Projekt - Chodník Žíželeves / Zadávací dokumentace
Předmětem projektu je vybudování nové komunikace pro pěší v délce 169 m, podél komunikace č. II/325 v k. ú. Žiželeves, zakončený sníženou obrubou s přilehlým varovným pásem. Nová komunikace pro pěší umožní bezpečný pohyb obyvatel obce Žíželeves podél komunikace se silným provozem. Projekt je v souladu s územním plánem obce. Veškeré další přílohy k Zadávací dokumentaci, získáte na vyžádání na: ou@horineves.cz
 

29.12.2023 - Rozpočtové opatření č. 7/2023
- schváleno dne: 28.12. 2023
 

29.12.2023 - Oznámení o zveřejněných dokumentech
změna ze dne 29.12.2023
 

19.12.2023 - Opatření obecné povahy - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst.
2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence
závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného
zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50
odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na
území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko,
Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.
  

18.12.2023 - Schválený Plán činnosti na rok 2024 a rozpočet na rok 2024
- Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, schváleno dne 8.12. 2023
  

14.12.2023 - Zápis - 9. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 27.11.2023, zápis pořízen 4.12. 2023
 

14.12.2023 - Rozpočtové provizorium 2024
ze dne 27.11.2023
 

30.11.2023 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- účinnost od 1.1. 2024
 

29.11.2023 - Královéhradecká provozní - úprava cen za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod
- vodné a stočné v okrese Hradec Králové v roce 2024
  

28.11.2023 - Rozpočtové opatření č. 6/2023
- schváleno dne 27.11. 2023
 

21.11.2023 - Návrh - Plán činnosti na rok 2024 a rozpočet na rok 2024
- Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
  

20.11.2023 - Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 27.11.2023 /pondělí/ od 17,30 hod.
Místo konání: Hankův dům Hořiněves čp.10
 

10.11.2023 - Záměr č.9 / 2023 - část p.č. 430/17 v k.ú. Hořiněves – rozšíření v užívání plochy
Obec Hořiněves, se sídlem Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves, ve smyslu zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) oznamuje:
Z á m ě r č. 9/2023 - předmět užívání: část p.č. 430/17 v k.ú. Hořiněves – rozšíření v užívání plochy o celkové výměře 4 m2 nacházející se na pozemku parc. č. 430/17 v k.ú. Hořiněves
  

08.11.2023 - Rozpočtové opatření č. 5/2023
- schváleno dne: 6.11. 2023
 

06.11.2023 - Zápis - 7. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 16.10. 2023, zápis pořízen 23.10. 2023
 

30.10.2023 - Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 6.11.2023 /pondělí/ od 17,30 hod.
Místo konání: Zasedací místnost Oú
 

26.10.2023 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové odbor dopravně správních agend - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves.

  

25.10.2023 - Oznámení o použití nebezpečných chemických látek k hubení škodlivých živočichů
- hlášení k plynování obilí - plynováno každoročně - Stanislav Štěrba, Vrchovnice 15, 503 03
 

24.10.2023 - Záměr č. 8/2023 - prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domů
- zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat nemovitosti dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmětem prodeje jsou pozemky vzniklé rozdělením pozemku 402/18 a 402/37, vše v katastrálním území Hořiněves, dle geometrického plánu č. 394-65/2022 vyhotovený Geoding s.r.o., geodézie Pardubice :
1. p.č. 402/41 – výměra 976m2
2. . p.č. 402/42 – výměra 976m2
Jedná se o pozemky určené/připravené k výstavbě rodinných domů. Připravené k připojení na inženýrské sítě tj. vodovodní řád, kanalizaci (nutná vlastní ČOV, biologický septik), plynovod a elektriku. Pozemky se nacházejí v území, které je určeno územním plánem obce k výstavbě rodinných domů se sedlovou střechou.
  

23.10.2023 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Č.j. : 44/2023 – žádost o povolení kácení 2 ks smrk pichlavý (stříbrný) o obvodu kmene cca oba 170 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 267/31 v k.ú. Hořiněves, 1 ks jasan o obvodu kmene cca 160 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí na parcele č. 267/31 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1, a 1 ks jasan na parc.č.933 v k.ú. Hořiněves o obvodu kmene cca 170 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí – viz příloha č.2.   

20.10.2023 - Obecně závazné vyhlášky obce HOŘINĚVES
1. O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
2. O místním poplatku ze psů.
Tyto vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
  

17.10.2023 - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE UVEDENÉHO ROZSAHU:
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
 

17.10.2023 - Oznámení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní rezervace Hoříněvská bažantnice
- podle ust. § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK)
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území je také umístěn na webu
Královéhradeckého kraje na adrese https://www.khk.cz/scripts/detail.php?pgid=192
    

05.10.2023 - Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 16.10.2023 /pondělí/ od 17,00 hod.
Místo konání: Hankův dům, Hořiněves čp.10.
Na programu jednání jsou zařazeny, mimo jiné, body týkající se provozu Pošty Hořiněves:
2. České pošta s.p. – představení manažerky k projektu Pošta Partner
v Hořiněvsi.
3. Odkoupení budovy České pošty, s.p. čp.89 v Hořiněvsi – návrh.
 

13.09.2023 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek
 

08.09.2023 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c), zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
správní řád, oznamuje zahájení řízení o
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
  

04.09.2023 - Opatření obecné povahy - Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend
- vydává opatření obecné povahy
spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
  

23.08.2023 - Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky
- jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící
se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou
přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
  

22.08.2023 - Rozpočtové opatření č. 4/2023
- schváleno dne 20.8. 2023
 

14.08.2023 - Veřejná vyhláška - Městský úřad Smiřice, odbor výstavby
- rozhodnutí o umístění stavby „Hořiněves (k Račicím), rekonstrukce knn“ v kat. území Hořiněves.Jedná se o stavbu energetického vedení, stavba trvalá, stavba bude sloužit pro napájení stávajících rodinných domů elektrickou energií.
 

10.08.2023 - Záměr č.7 / 2023 - prodej pozemku pro stavbu denního stacionáře pro seniory v k.ú. Hořiněves
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat pozemek dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 402/38 – výměra 988 m2 – v katastru vedeném jako orná půda, určený ÚP k zastavění
stavbou, na hranici pozemku inž. sítě – plyn, elektrika, voda, kanalizace /nutné vlastní
čištění na pozemku/ s přepadem do kanalizace.
- viz příloha GP
  

10.08.2023 - Zápis - 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
-konaného dne 7.8.2023
 

31.07.2023 - Informace o konání 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 7.8.2023 /pondělí/ od 17,30 hod.
Místo konání: Oú Hořiněves
 

04.07.2023 - Zápis - 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 21.6. 2023
 

04.07.2023 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2022
- schváleno zastupitelstvem obce dne: 21.6.2023
 

25.06.2023 - Rozpočtové opatření č. 3/2023
- schváleno dne: 25.6. 2023
 

22.06.2023 - Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci: HOŘINĚVES
- data o produkci komunálních odpadů a nakládání s nimi a plnění separačních cílů a využití třídící slevy
 

20.06.2023 - Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy společnosti ČEPRO, a. s. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- dle § 13 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 

13.06.2023 - Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 21.6.2023 /středa/ od 17,30 hod.
Místo konání: Oú Hořiněves
 

13.06.2023 - Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2024 - oddělení dopravní obslužnosti KHK
Návrh jízdního řádu pro rok 2024 naleznete v sekci Jízdní řády > Připravované změny v jízdních řádech. https://www.dopravakhk.cz/clankynavrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-rok-2024.html.
Zpřístupnění návrhu jízdního řádu občanům a vyzýváme k jeho připomínkování - do 13. 7. 2023.
 

22.05.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 6/2023: prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
- datum sejmutí 22.6. 2023/
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat
pozemek dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
Předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves: - p.č. 1025 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 23 m2
- viz příloha snímek z KN
  

17.05.2023 - Obec Hořiněves přijme pracovníka na DPP
Obec Hořiněves přijme pracovníka na dohodu o provedení práce na údržbu obce/sekání trávy, hlavně práce s křovinořezem. Práce je možné provádět v odpoledních hodinách nebo o víkendu. Nabídky možno podávat na Oú Hořiněves v kanceláři úřadu nebo na: ou@horineves.cz.
Informace na tel.: 724 186 825
17.05.2023 - Legislativní změny - MPSV
- od 1. července 2023 dojde na základě legislativních změn k úpravám podpory
uprchlíků z Ukrajiny, cílem je přibližovat podmínky podpory
českým občanům a lépe cílit zejména na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce.
      

16.05.2023 - Zápis - 4 . zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zde dne 10.5. 2023
 

11.05.2023 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- termín konání: 25.5. 2023
- místo konání: Hostinec Pod Svíbem, Benátky čp. 42
 

11.05.2023 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2022
- návrh ke schválení VH
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
  

11.05.2023 - Návrh - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2022
- návrh ke schválení
 

03.05.2023 - Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 10.5.2023 /středa/ od 17,00 hod.
Místo konání: Oú Hořiněves
 

28.04.2023 - Veřejná vyhláška (řízení s velkým počtem účastníků)
Městský úřad Smiřice, odbor výstavby
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hořiněves (k Račicím), rekonstrukce knn“.
 

28.04.2023 - Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2022
- Královéhradecká provozní: porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
 

24.04.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 5/2023 - prodej pozemků v k.ú. Hořiněves
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat
pozemek dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů. 1. Předmět prodeje je pozemek v k.ú. Hořiněves:
- p.č. 763 ostatní plocha, ostatní komunikace – výměra 41 m2
- viz příloha snímek z KN
  

20.04.2023 - Veřejná vyhláška - KHK - odbor územního plánování a stavebního řádu územního plánování
- Aktualizace
č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5.
 

19.04.2023 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 713666/23/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 713667/23/2700-11530-608125
 

17.04.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č.4 / 2023 - prodej pozemků v k.ú. Želkovice
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat
pozemky dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmět prodeje jsou pozemky v k.ú. Želkovice:
- p.č. 571 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 67 m2
- viz příloha snímek z KN
- p.č.328/22 ostatní plocha, jiná plocha – výměra 51 m2
- viz příloha snímek z KN+GP
    

11.04.2023 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška
Správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že
ode dne 14.04.2023 do dne 15.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 637509/23/2700-11530-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

 

28.03.2023 - Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné
- za kalendářní rok 2022 

22.03.2023 - Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor výstavby a územního plánování
- Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Velký Vřešťov
 

17.03.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 1/2023: propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
Předmět pachtu pozemky v k.ú. Žíželeves:
- p.č. 1038 o výměře 0,1287 ha (jen část užívané cesty – Směr Frantov)
- p.č.1005 o výměře 0,1462 ha (jedná se o necelou polovinu cesty)
- p.č.1047 o výměře 0,0179 ha (obratiště u Čechovky)
- viz příloha snímek z KN
2.
    

17.03.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 2/2023: propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
Předmět pachtu pozemky v k.ú. Žíželeves:
- p.č. 742 (v KPÚ,PSZ – zatravněná údolnice)
- viz příloha snímek z KN

  

17.03.2023 - Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 3/2023: propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
Předmět pachtu pozemky v k.ú. Žíželeves:
- p.č. 677 (v KPÚ,PSZ – zatravněná údolnice)
- viz příloha snímek z KN

  

09.03.2023 - Zápis - 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 27.2. 2023
 

09.03.2023 - Rozpočet obce Hořiněves na rok 2023, Střednědobý výhled 2024 - 2026
- schváleno dne 27.2. 2023
  

01.03.2023 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
  

01.03.2023 - Rozpočtové opatření č. 1/2023
- schváleno dne: 28.2. 2023
 

01.03.2023 - Rozpočtové opatření č. 2/2023
- schválené dne: 28.2. 2023
 

24.02.2023 - Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- AKTUALIZACE, změna času konání!
Datum konání: 27.2.2023 /pondělí/ od 18,00 hod., místo konání:Oú Hořiněves
 

21.02.2023 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zně
- za rok 2022
 

20.02.2023 - Zápis - 2. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 7.2. 2023
 

20.02.2023 - Příspěvek na bydlení a podpora help linky Člověka v tísni
- Příspěvek na bydlení byl na konci loňského roku vyplacen dle dat ministerstva práce a sociálních věcí 228 tisícům lidí. Jenomže dalších více než půl milionu domácností nárok na příspěvek má, ale z nejrůznějších důvodů ho nečerpá (nevědomost, stud, ale i nižší kompetence). Přitom průměrná výše příspěvku se nyní pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci korunami měsíčně.

Naším cílem nyní je dostat informaci o příspěvku na bydlení a podpoře naší help linky především k většímu množství seniorů, kteří jsou nejzranitelnější skupinou (zatím čerpá jen asi 10 %!), ale i samoživitelů a nízkopříjmových rodin. Ti všichni se mohou v nouzi obrátit na help linku, kde je náš tým vyslechne a poradí, jak konkrétní situaci nejlépe řešit. Na základě příjmů a výdajů spojených s bydlením může spočítat, jestli mají nárok na příspěvek na bydlení, jak vysoký by mohl být a poradí, kde a jak si o něj zažádat. V komplikovanějším případě může propojit i s pracovníky v terénu, pokud v jejich lokalitě působí. 

20.02.2023 - Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- datum konání: 27.2.2023 /pondělí/ od 17,00 hod.,
místo konání: Oú Hořiněves
 

01.02.2023 - NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VILANTICE
Pořizovatel:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor VÚP
 

31.01.2023 - Informace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 7.2.2023 /úterý/ od 17,00 hod.
Místo konání: Oú Hořiněves

 

31.01.2023 - Návrh - rozpočet obce Hořiněves - rok 2023
- rozpočet na rok 2023
 

31.01.2023 - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu na období: 2024 - 2026
- střednědobý výhled rozpočtu na období: 2024 - 2026
 

28.01.2023 - Výsledy voleb prezidenta republiky II. kolo
více informací o výsledcích v jednotlivých částech naleznete zde: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe33?xjazyk=CZ&xnumnuts=5201&xobec=570044
 

20.01.2023 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 76/2023 – žádost o povolení kácení 1 ks převislé vrby o obvodu kmene 151 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 477/1 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.
 

19.01.2023 - POZVÁNKA - na valnou hromadu honebního společenstva Boháňka
- dne 5.2. 2023 ve 14,00 hod. v Kulturním domě na Skále
 

16.01.2023 - POZVÁNKA na valnou hromady honebního společenstva Všestary
- dne 21.2. 2023 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Rozběřicích
 

14.01.2023 - Výsledy voleb prezidenta republiky
více informací naleznete na: https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe32?xjazyk=CZ&xnumnuts=5201
 

10.01.2023 - Volby prezidenta republiky
- vzdání se kandidatury
  

09.01.2023 - POZVÁNKA na jednání valné hromady honebního společenstva Hoříněvsko
- dne 11.2.2023 v pohostinství v Hořiněvsi „U Šáfrů“ se zahájením v 14 hod.

 

09.01.2023 - Startuje program Nová zelená úsporám LIGHT
Žádost se podává BEZPLATNĚ. Už jsou bohužel ohlasy, že některé firmy nabízejí zpracování žádosti za poplatek – to ovšem není možné, bez odborného posudku, případně závěrečné zprávy podepsané zástupcem MAS není možné žádost podat. Kancelář MAS Hradecký venkov nabízí zcela zdarma pomoc s procesem administrace. Na příspěvek je nárok, pokud všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podáním žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Hradecký venkov o.p.s. Kancelář MAS Husovo náměstí 83 503 15 NECHANICE Tel.: 737 919 152 Pokud chcete žádat o příspěvek na bydlení (a nejste si jisti nárokem), můžete se obrátit na Ing. Evu Vašákovou, mobil: 776 783 231, e-mail: ksp@hradeckyvenkov.cz.
   

03.01.2023 - Volby prezidenta republiky
- informace o umístění volebních stanovišť zřízených na území Královéhradeckého kraje
- informace o telefonním čísle pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
  

31.12.2022 - Rozpočtové opatření
- č.8/2022
 

31.12.2022 - Rozpočtové opatření
č. 9/2022
 

29.12.2022 - ČEZ distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny v obci Hořiněves na vybraných číslech popisných
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Hořiněves (okres Hradec Králové)
č. p. 30, 74, 75, 86, 91, 104, 105, 107-112, 116, 117, 119, 120, 132-138, 140, 141
   

27.12.2022 - Výběr poplatků, formulář /přihlášení k místnímu poplatku a svozový kalendář na rok 2023
Poplatky za svoz a uložení odpadů od 1. 1. 2023 – 0.64 Kč/litr – cena pro rok 2023 zůstává stejná. Poplatky se budou vybírat v kanceláři Obecního úřadu Hořiněves, případně také v Žíželevsi čp. 42. /platnost současné známky 2022 je max. do konce února 2023/
   

27.12.2022 - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky
Starostka obce, v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, o změně některých zákonů, (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby prezidenta ČR se uskuteční v termínu:

1. kolo
v pátek 13. ledna. 2023 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a
v sobotu 14. ledna. 2023 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
2. kolo
v pátek 27. ledna. 2023 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a
v sobotu 28. ledna. 2023 od 8,00 hod. do 14,00 hod

 

14.12.2022 - Pozvánka na I. zasedání Okrskových volebních komisí obce Hořiněves
- pro volby prezidenta republiky republiky, konaných ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a případné II. kolo ve dnech 27.1. – 28.1.2023
 

13.12.2022 - Sociální pomoc - bezplatná linka, kontakty
- hrozba energetické krize - informace shrnují nebližší kontakty na pracovníky, kteří dokáží podat konkrétní pomocnou ruku a pomůžou se v sociálním systému zorientovat
   

09.12.2022 - EnKo - konzultační středisko MAS Hradecký venkov
MAS Hradecký venkov - energetické konzultační středisko, které nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství o úsporách energie - občanům, obcím i podnikatelům informace k úsporným opatřením v domácnostech, poradí s výběrem spotřebičů, osvětlením, vhodným zateplením, vytápěním, plánováním rekonstrukce až po projekty energeticky úsporných staveb. Pomůže najít vhodné dotační tituly pro vybraná opatření. Služby jsou poskytovány zdarma.
  

08.12.2022 - Konkurz na ředitelku MŠ Neděliště
Přihlášky, na uvedenou adresu, doručte nejpozději do 2.1. 2023.
 

06.12.2022 - Rozpočtové opatření
č. 7/2022
 

29.11.2022 - Volby 2023 - Volby prezidenta republiky
- Informace o počtu a sídlech volebních okrsků obce Hořiněves
pro volby prezidenta republiky České republiky
- Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Hořiněves pro volby prezidenta republiky ČR, konaných ve dnech 13. a 14. ledna 2023
(I. kolo) a případné II. kolo ve dnech 27. ledna – 28. ledna 2023.
  

28.11.2022 - Vodné a stočné v Hradci Králové a okolí v roce 2023
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) oznamuje svým odběratelům cenu za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2023. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného od 1. 1. 2023 na 113,41 Kč/m3 včetně 10% sazby DPH.

  

21.11.2022 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- termín konání 2.12. 2022 od 17,00 - Rozběřice čp. 43, Všestary 503 06
 

21.11.2022 - Rozpočtové opatření
č.6/2022
 

15.11.2022 - Zápis - 1. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 7.11.2022
 

14.11.2022 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
návrh - Plán činnosti na rok 2023,
návrh - Rozpočet na rok 2023,
návrh - Střednědobý výhled
   

14.11.2022 - Volby 2023 - Volby prezidenta republiky
- vyhlášení volby
- termíny a lhůty
- stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí v obci Hořiněves
   

09.11.2022 - Informace - datové schránky, identita občana
Dle nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.
Pro více informací o datových schránkách navštivte webové stránky: www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek: www.mojedatovaschranka.cz.
Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.
        

03.11.2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy.
   

02.11.2022 - Projekt: Rekonstrukce střechy na Sokolovně Hořiněves
- realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje /informace o projektu/
 

02.11.2022 - Zápis - ustavující zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 24.10. 2022
 

31.10.2022 - Informace o konání 1. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 7.11.2022 /pondělí/ od 18,00 hod.
Místo konání: Zasedací místnost v Hankově domě, čp. 10, Hořiněves.

 

27.10.2022 - Zpráva o prevenci nedostatků
- zjištěných při kontrole podle §10 odst.2 zákona o kontrole

 

27.10.2022 - Povinně zveřejňované dokumenty za období
- oznámení
 

17.10.2022 - Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Místo konání:
Zasedací místnost v Hankově domě, čp. 10, Hořiněves.
Doba konání:
pondělí - 24. října 2022 od 18:00 hod.
 

14.10.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 511/2022 – žádost o povolení kácení 1 ks ořech o obvodu kmene 215 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č.st. 74 v k.ú. Hořiněves, 1 ks ořech o obvodu kmene 140 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č.2 v k.ú. Hořiněves. 3 ks bříza o obvodu kmene 170, 205, 150 měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na parc.č.2 v k.ú. Hořiněves. – viz příloha č.1.
  

14.10.2022 - ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU - nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
  

13.10.2022 - Oznámení o volné kapacitě v dětské skupině Hořiněves
Starostka Obce Hořiněves vyhlašuje mimořádný zápis do zařízení Dětská skupina Hořiněves, Hořiněves 73, Hořiněves 503 06, z důvodu uvolnění kapacity, a to pro období 1. 11. 2022 – 31. 8. 2023.
 

11.10.2022 - Rozpočtové opatření
č.5/2022
 

26.09.2022 - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
- zápis, zdroj. www.volby.cz
 

21.09.2022 - Zápis - 23. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 12.9. 2022
 

08.09.2022 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obce
Volby do Zastupitelstva obce Hořiněves se uskuteční: v pátek 23. září. 2022 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hod. do 14,00 hod.


 

05.09.2022 - Informace o konání 23. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 12.9.2022 /pondělí/ od 17,00 hod.
Místo konání: Oú Hořiněves
 

05.09.2022 - Rozpočtové opatření
č. 4/2022
 

29.08.2022 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- zveřejnění údajů o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou v katastru
nemovitostí označeni dostatečně určitě
  

24.08.2022 - Pozvánka pro první zasedání okrskových volebních komisí
- jmenovaným členům okrskových volebních komisí
 

23.08.2022 - Záměr č.1 - 2022
Pronájem prostor - Předmět užívání: nebytový prostor v areálu MŠ Hořiněves čp.120, skládek u rampy školní kuchyně – vstup z rampy.
 

09.08.2022 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Hořiněves
- pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23.-24.9. 2022
 

09.08.2022 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
- pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. - 24.9. 2022
 

02.08.2022 - Odstávka elektřiny - Želkovice čp. 180
22. 8. 2022 od 8:30 do 19:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tuto lokalitu:
Hořiněves (okres Hradec Králové),
část obce Želkovice
č. p. 180
  

18.07.2022 - Darovací smlouva
- příjemce daru - Obecný zájem, z.ú. Gen. Govorova 575, Smiřice 503 03
 

13.07.2022 - Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23.9. - 24.9. 2022
- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
 

10.07.2022 - Zápis - 22. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 29.6. 2022
 

08.07.2022 - Rozpočtové opatření
č. 3/2022
 

08.07.2022 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2021
- schváleno dne: 16.5. 2022
- včetně příloh
         

06.07.2022 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2021
-schváleno dne 24.6. 2022, včetně příloh
      

30.06.2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek
 

30.06.2022 - Informace Českého telekomunikačního úřadu
- pro občany, kteří přijímají televizní signál přes anténu.
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
 

27.06.2022 - Královéhradecký kraj, Záměr č. 57/2022
- darovat pozemky v k.ú. Žíželeves a obci Hořiněves
  

22.06.2022 - Informace o konání 22. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- termín konání: 29.6.2022 /středa/od 17,00 hod.
- místo konání: OÚ Hořiněves
 

13.06.2022 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- termín konání: 24.6. 2022 /pátek/
- místo konání: Hořiněves, Hostinec U Šáfrů
 

08.06.2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú. Benátky, Hořiněves, Máslojedy, dne 23.6. 2022 - od: 8,00 do: 10,00 hod.

  

03.06.2022 - Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23.9. - 24.9. 2022
- Zveřejnění seznamu registračních úřadů
- Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích

  

01.06.2022 - Rozpočtové opatření
č.2/2022
 

23.05.2022 - Zápis - 21. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 16.5. 2022
 

09.05.2022 - Informace o konání 21. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 16.5.2022 /pondělí/ od 17,00 hod.
Místo konání: Hankův dům čp.10 Hořiněves
 

05.05.2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
- kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
   

28.04.2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
- stanovuje: odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
      

28.04.2022 - Královéhradecká provozní, a.s.
- vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2021
  

28.04.2022 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2021
- včetně příloh
   

26.04.2022 - Návrh - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2021
- návrh, včetně příloh
          

20.04.2022 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-606264, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
 

13.04.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- - Č.j. : 217/2022 – žádost o povolení kácení 1 ks lípa o obvodu kmene 320 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 460/1 v k.ú. Jeřičky – viz příloha č.1.
  

22.03.2022 - Rozpočtové opatření
č.1/2022
 

21.03.2022 - Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2021
Porovnání všech položek ceny za rok 2021 a dosažené skutečnosti
 

21.03.2022 - Letáky s instrukcemi pro uprchlíky z Ukrajiny
- vytvořené pro upozornění před podvodníky
    

08.03.2022 - Nereagující klienti stále v zůstávající v režimu DPI
V souvislosti s energetickou krizí, kdy někteří zákazníci ztratili ze dne na den svého původního dodavatele energií, do dnešní doby stále zůstává mnoho domácností v režimu DPI /dodavatel poslední instance/.
Tuto situace je ale třeba urychleně řešit, neboť v polovině dubna hrozí, těm kdo doposud nemají sjednanou standartní smlouvu, odpojení od dodávek plynu a elektřiny.
Domácnosti, které jsou takto ohrožené budou v nejbližší době kontaktovány pracovníky Úřadu práce, s cílem upozornit je na možnosti řešení.
Pokud si náhodou nevíte rady, nebo víte o někom starším z Vašeho okolí, prosíme kontaktujte OÚ Hořiněves, rádi Vám pomůžeme.
    

04.03.2022 - Návrh - Opatření obecné povahy
- opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber).

   

03.03.2022 - Sbírka zákonů ČR
- Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat
na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
- Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 

03.03.2022 - Sbírka zákonů ČR
- Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat
na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
- Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


02.03.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Č.j. : 131/2022 – žádost o povolení kácení 1 ks lípa o obvodu kmene 170 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí na parcele č. 472/1 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.
  

02.03.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 130/2022 – žádost o povolení kácení 2 ks smrk o obvodu kmene 175,181 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí na parcele č. st.12 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.

  

01.03.2022 - Zápis - 20. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 16.2. 2022
 

28.02.2022 - Informace pro samosprávy v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny
V souvislosti s válkou na Ukrajině MV ČR pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích.
     

23.02.2022 - Rozpočet obce Hořiněves na rok 2022, Střednědobý výhled 2023 - 2025
- schváleno dne: 16.2. 2022
   

18.02.2022 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
  

09.02.2022 - Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 16.2.2022 /středa/ od 17,00 hod.
Místo konání: Hankův dům čp.10 Hořiněves
 

31.01.2022 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves - rok 2022
- návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2022
/ návrh střednědobého výhledu obce Hořiněves: 2023 -2025
- FIN k 12/2021 - kontrola vnitrovýkazových vazeb
   

31.01.2022 - Opatření obecné povahy
Národní plán povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky č. 31 ze dne 19. ledna 2022
  

10.01.2022 - Žádost o o informace dle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. př.
- č.j.: 13/2021

 

10.01.2022 - Obec Hořiněves
Rozpočtové opatření č. 3/2021
 

10.01.2022 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů
- v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021.
 

15.12.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
– žádost o povolení kácení 1 ks smrk o obvodu kmene 135 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 2/9 v k.ú. Hořiněves.
 

14.12.2021 - SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
DODAVATELÉ ENERGIÍ,KTEŘÍ
UKONČILI ČINNOST. Pro víc informací rozklikněte přílohy.
   

09.12.2021 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
- Plán činnosti na rok 2022
- Rozpočet na rok 2022
- Střednědobý výhled 2023 - 2025
- zápis z Valné hromady, ze dne 19.11. 2021
    

06.12.2021 - Zápis - 19. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 24.11. 2021
 

02.12.2021 - Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie
Manuál pro spolupracující organizace pro pomoc těmto zákazníkům

Cílem kampaně je vyhledat a zaktivovat dosud nekontaktní zákazníky po krachu skupiny BOHEMIA ENERGY, tj. zákazníky, kteří dosud nevyvinuli aktivitu k ukončení režimu dodavatele poslední instance (DPI), neuhradili žádnou zálohu, a to ani částečně, ani nevyvinuli jakýkoli jiný kontakt s DPI.
Oslovit by je měl přiložený leták.

 

01.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Vyhláška nabývá účinnosti od 1.1. 2022.
 

01.12.2021 - Nemocnice v kraji hospitalizují 289 pacientů s covidem-19
Ve všech nemocnicích v Královéhradeckém kraji se aktuálně léčí 289 pacientů s covidem-19,
z nichž 55 vyžaduje intenzivní péči zdravotníků. Vedle toho nemocnice v posledních dnech
zaznamenávají také zvýšenou zátěž na akutní péči nesouvisející s covidem-19.
 

30.11.2021 - Bezpečnostní rada kraje zhodnotila epidemickou situaci v kraji
Bezpečnostní rada kraje zhodnotila situaci a vzala na vědomí závěry z opakovaného hodnocení epidemické situace v kraji, informaci o současném zatížení nemocnic, stav v oblasti očkování
a testování.
    

24.11.2021 - Mimořádná okamžitá pomoc – vážná mimořádná událost v důsledku nečekaného navýšení cen energie a jejího vyúčtování
Metodický pokyn MPSV k energetické krizi
 

17.11.2021 - Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 24.11.2021 /středa/ od 17,30 hod.
Místo konání: Hankův dům čp.10 Hořiněves
 

16.11.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 543/2021 – žádost o povolení kácení 1 ks jabloň, 2 ks třešně o obvodu kmene 180 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 84 v k.ú. Hořiněves.
 

03.11.2021 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
- návrh - plán činnosti na rok 2022 - návrh - rozpočet na rok 2022 - návrh - střednědobý výhled na 2023 - 2025 -
rozpočtové opatření č.2/2021
    

02.11.2021 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- konanou dne: 19.11. 2021
 

26.10.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- žádost o povolení kácení 1 ks smrk o obvodu kmene 109 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 401/14 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.
  

25.10.2021 - Prosba k očkování v souvislosti se vzrůstajícím počtem onemocnění Covid -19
- prosba o spolupráci při apelu na obyvatele obce
  

20.10.2021 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Hořiněves
- plánované přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 11. 2021 od 8:00 do 14:00, odstávka zahrnuje tyto lokality: Hořiněves
č. p. 21-25, 69, 70, 71, 83, 101


 

18.10.2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace: TJ Sokol Hořiněves, spolek.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hořiněves v roce 2021 na akci: Výměna střešní krytiny - objekt Sokolovna TJ Sokol Hořiněves
 

15.10.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
– žádost o povolení kácení 4 ks smrků o obvodu kmene 90 cm – 2 ks, 110 cm – 2 ks, na parcele č. v k.ú. Žíželeves
  

14.10.2021 - Záměr č. 5 /2021
- propachtovat pozemky v k.ú. Žíželeves
 

14.10.2021 - záměr č. 6/2021
- propachtovat pozemek v k.ú. Žíželeves
 

11.10.2021 - Zápis - 18. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 29.9. 2021
 

27.09.2021 - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
- dnem 12.10.2021 bude ukončena aktualizace BPEJ na části k.ú. Hořiněves
(p.č. 691, 692, 693, 694 a 695 v k.ú. Hořiněves v rozsahu 0,99 ha).
 

22.09.2021 - Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 29.9.2021 /středa/ od 17,30 hod.
Místo konání: Hankův dům čp.10 Hořiněves

 

20.09.2021 - Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Starostka obce,
oznamuje podle §15 odst, 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dobu a místa konání voleb.

 

17.09.2021 - Oznámení obce Hořiněves
- o povinně zveřejňovaných dokumentech

 

17.09.2021 - Oznámení Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- o povinně zveřejňovaných dokumentech
 

14.09.2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství -
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
   

10.09.2021 - Záměr č. 4/2021
Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č.4/2021 pronajmout pozemky v k.ú. Želkovice a Žíželeves.
 

10.09.2021 - Pozvánka na první zasedání Okrskových volebních komisí obce Hořiněves
- dne 16.9. v 17,30 a v 18,00 v zasedací místnosti OÚ Hořiněves.
 

24.08.2021 - Záměr č. 3/2021
Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 3/2021: prodat pozemek p.č. 477/38 v k.ú. Hořiněves.
  

22.08.2021 - Zápis - 17. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zde dne 23.6. 2021
 

18.08.2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Hořiněves
- pro volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 8.-9.10. 2021
 

18.08.2021 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
- pro volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 8.-9. 10. 2021
 

09.08.2021 - Záměr městyse Velký Vřešťov
Nabídka pronájmu prostor obchodu Velký Vřešťov čp.2 v k.ú. Velký Vřešťov.
 

09.08.2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
- pro volby do PS Parlamentu ČR konaných ve dnech 8.-9.10. 2021
 

03.08.2021 - Oznámení o vyložení návrhu změny mapy
- bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), návrh změny mapy BPEJ na části k.ú. Hořiněves bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 4.8.2021 do 3.9.2021
  

14.07.2021 - Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ
- terénní šetření a průzkum na místě samém se za účasti dotčených uskutečnil dne 29.června 2021 na parcelách
č. 691, 692, 693, 694 a 695 v k.ú. Hořiněves v rozsahu 0,99 ha zemědělské půdy.
 

09.07.2021 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2020
- schváleno dne 30.6. 2021
      

07.07.2021 - Rozpočtové opatření
č.2/2021
 

23.06.2021 - Informace o konání 17. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 30.6.2021 /středa/ od 17,00 hod. Místo konání: rodný dům Václava Hanky, Hořiněves čp. 10
 

21.06.2021 - Z á m ě r č. 2-2021
- předmět prodeje: 50,4 m3 vytěženého dřeva. Minimální nabídková cena se stanoví na 500,- Kč + DPH (21%)
- Zájemce nabídne cenu
- Lhůta pro podání písemných nabídek do výběrového řízení: od 21.6.2021 do 29.6.2021 do 15 hodin.

 

17.06.2021 - Zahájení správního řízení
- týkající se povolení úplné uzavírky na silnici č. III/3002 v Hořicích, podle ustanovení $ 24 zákona o pozemních komunikacích. Předmětem žádosti je povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. III/3002, náměstí
Jiřího z Poděbrad v Hořicích, z důvodu rekonstrukce uvedené pozemní komunikace. V termínu: 12.o7.2o21 - o3.1o.2o21.

    

09.06.2021 - Návrh /Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2020
- včetně příloh
        

09.06.2021 - Zápis - 16. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zde dne 19.5. 2021
 

09.06.2021 - Zápis ze zasedání VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- č. 1/ 2021
 

03.06.2021 - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2020
- schváleno 21.5. 2021
 

01.06.2021 - Dotazníky - komunikace s veřejností
Naše obec se zapojila do projektu Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR, díky němuž získáme elektronickou úřední desku - dotykovou obrazovku, jež nahradí aktuální papírovou verzi. V rámci projektu bude zpracována také koncepce, která nám pomůže zlepšit naši komunikaci směrem k veřejnosti - k Vám. Abychom co nejvíce vyhověli Vašim požadavkům, prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Zabere Vám to jen pár minut. Váš názor je pro nás velmi důležitý. Dotazníky můžete vyplnit v papírové podobě na oú nebo v knihovnách, nebo online: https://dotazniky.smscr.cz/efektivni-a-moderni-komunikace-obci?fbclid=IwAR0cbj2CtVvUejAtxuekVUraFe_j_qoZ4FXPzKLOgIt4eIyEDe1eY3OiNKg


28.05.2021 - Ministerstvo zemědělství - Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Oznámení o návrzích a výzva k uplatnění připomínek. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
  

24.05.2021 - Zápis - 15. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 21.4. 2021
 

20.05.2021 - Dražební vyhláška
- dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j. 081 EX
19293/14-323 ze dne 05.11.2019 se koná dne 2.7.2021 v 10:00 hodin na adrese: Sofijské náměstí 3400/6, Praha 12,
PSČ: 143 00.

 

13.05.2021 - Záměr pronájmu ve Velkém Vřešťově
- pronájem prostor obchodu Velký Vřešťov k obchodní činnosti - prodej potravinářského sortimentu
 

12.05.2021 - Informace o konání 16. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 19.5.2021 /středa/ od 17,00 hod. Místo konání: zasedací místnost Oú Hořiněves
 

10.05.2021 - Veřejná vyhláška - KHK, odbor - územního plánování a stavebního řádu územního plánování
- oznamující projednání návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
  

06.05.2021 - Informace o konání Valné hromady
- Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

05.05.2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace Římskokatolická farnost, děkanství Holohlavy
 

05.05.2021 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2020
- včetně příloh
        

30.04.2021 - Královéhradecká provozní, a.s.
- vyúčtování vodné stočné za rok 2020
  

29.04.2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace Obecný zájem, z.ú
 

29.04.2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek
 

22.04.2021 - Zápis - 14. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 18.3. 2021
 

20.04.2021 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Po telefonické domluvě je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 699918/21/2700-11460-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
   

15.04.2021 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí
- v budově Obecního úřadu Hořiněves v období ve dnech od 27.05.2021 do 10.06.2021, v úřední hodiny v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním/přepracováním do digitální podoby (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Žíželeves obce Hořiněves.
Ve čtvrtek dne 27.05.2021 v době od 08:00 do 14:00 hod. a v pondělí dne 31.05.2021 v době od 08:00 do 12:00 hod. v budově Obecní knihovny v Žíželevsi.
  

14.04.2021 - Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 21.4.2021 /středa/ od 17,30 hod.
Místo konání: zasedací místnost Oú Hořiněves
 

08.04.2021 - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Pokud budete potřebovat s vyplněním online formuláře pomoci, neváhejte kontaktovat Oú Hořiněves. V případě potřeby vám budeme nápomocni. Tel. 725 615 401, 495 426 107.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021.
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5.
Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021.
   

01.04.2021 - Veřejná vyhláška, HKH, územní plánování
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
  

01.04.2021 - Rozpočtové opatření
č.1/2021
 

24.03.2021 - Nařízení státní veterinární zprávy
- mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy.
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Dobřenice (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.
   

22.03.2021 - Přehled epidemické situace a stavu očkování v Královéhradeckém kraji
- aktuální situace v Královéhradeckém krajik 21. 3. 2021 včetně
 

22.03.2021 - Mimořádné opatření
- povinné testování, veřejní zaměstnavatelé, zaměstnávající pod 50 osob
 

19.03.2021 - Usnesení vlády České republiky
- ze dne 18. března 2021 č. 296
o přijetí krizového opatření, zrušuje s účinností ode dne 20. března 2021 krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 202, vyhlášené pod č. 102/2021 Sb.
 

15.03.2021 - Informace o odstávkách elektřiny
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přechází se na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
  

11.03.2021 - Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 18.3.2021 /čtvrtek/od 16,00 hod.
Místo konání: zasedací místnost Oú Hořiněves

 

10.03.2021 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
- platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Cerekvice nad Bystřicí obce
Cerekvice nad Bystřicí a navazující části k.ú. Třebovětice, k.ú. Benátky (HK), k.ú. Želkovice (HK) a k.ú.
Velký Vřešťov (TU)
 

05.03.2021 - Pravidla pro poskytnutí finanční pomoci podnikatelům, mající provozovnu na území obce Hořiněves
Žádat mohou živnostníci, kteří v důsledku vládních nařízení museli uzavřít své provozovny v Obci Hořiněves, za podmínek, viz pravidla čerpání-
   

03.03.2021 - Do očkování proti covid-19 kraj plánuje od dubna zapojit také praktické lékaře
V Královéhradeckém kraji se do další fáze očkování proti covid-19 zapojí také praktičtí lékaři. Vedení kraje jednalo se zástupci Sdružení praktických lékařů ČR o zapojení zhruba 200 praktiků, kteří by od dubna mohli ve svých ordinacích očkovat až 45 tisíc dávek vakcíny měsíčně.
 

27.02.2021 - Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021.
- PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:
- čestné prohlášení
- formulář cesty mimo práci
- potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce
- nejčastější otázky a odpovědi
    

24.02.2021 - Zápis - 13. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 17.2. 2021
 

24.02.2021 - Rozpočet obce Hořiněves na rok 2021, Střednědobý výhled 2022 - 2024
- schváleno 17.2. 2021
  

23.02.2021 - Záměr č. 1-2021
- umístění, provozu, servisu, případně obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí a je oprávněn je poskytovat

 

23.02.2021 - Mimořádné opatření - nošení ochranných pomůcek od 25.2. 2021
- dle zjištění lze respirátory i zdravotnické roušky zakoupit v Hořiněvsi v obchodě, v případně nutnosti nebo nemožnosti si respirátor nebo zdravotnické roušky samostatně včas zajistit, obraťte se telefonicky na Obecní úřad Hořiněves, ochranné prostředky se Vám pokusíme zajistit a doručit.
  

22.02.2021 - Výroční zpráva za rok 2020
- o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020

 

19.02.2021 - Veřejná vyhláška, informace
- ve věci řízení o komplexních pozemkových úpravách v KoPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí s rozšířeným
obvodem o navazující část k.ú. Třebovětice, k.ú. Benátky (HK), k.ú. Želkovice (HK) a k.ú.
Velký Vřešťov (TU), jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis, je k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů u Obecního úřadu v Cerekvicích nad Bystřicí a na Pobočce SPU v Jičíně.
  

17.02.2021 - Oznámení Českého statistického úřadu
- o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
  

12.02.2021 - část Sbírky zákonů č. 26/2021
- obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11. 2. 2021.
 

10.02.2021 - Informace o konání 13. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 17.2. 2021, středa od 17,00 hod.
Místo konání: zasedací místnost OÚ Hořiněves
 

01.02.2021 - Komunitní práce v obci Hořiněves
Nabídka pomoci v sociální oblasti!
Zdokonalování AJ pro žáky ZŠ Hořiněves!
Letní campy nejen s angličtinou!

    

31.01.2021 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2021
- návrh rozpočtu na rok 2021
- návrh: střednědobý výhled rozpočtu obce Hořiněves na období 2022 -2024
  

20.01.2021 - Kotlíkové dotace
- registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.
 

20.01.2021 - Očkovací strategie
- informace o epidemické situaci a očkování v Královéhradeckém kraji
   

13.01.2021 - Informace o projektu Komunitní práce v obci Hořiněves
Projekt se zaměřuje na komunitní život v obci. Podporuje mezigenerační setkávání, vzdělávací aktivity, aktivizuje znevýhodněné osoby a pomáhá jim zapojit se do společenského a pracovního prostředí v rámci sociálního poradenství. Nabízí pomoc a poradenství jednotlivcům, ale také i rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a neumí ji sami řešit.
  

10.01.2021 - Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
- aktuální zpráva ohledně lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021 a informace týkající se Královéhradeckého kraje 

30.12.2020 - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
- týkající se správního řízení, rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

27.12.2020 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
- schválený rozpočet
- schválený střednědobý výhled
- plán činnosti
- zápis VH - hlasování per rollam
    

23.12.2020 - Zápis - 12. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 14.12. 2020
 

17.12.2020 - Informace - poplatky svoz odpadů
- poplatky se vybírají do konce února
  

14.12.2020 - Rozpočtové opatření
č. 4 /2020
 

10.12.2020 - Rozpočtové opatření
č. 3 / 2020
 

07.12.2020 - Informace o konání 12. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 14.12.2020 /pondělí/ od 17,00 hod.
Místo konání: zasedací místnost Oú

 

02.12.2020 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Návrh:
- rozpočet na rok 2021
- plán činnosti na rok 2021
- střednědobý výhled 2022 - 2024
   

25.11.2020 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Jeřičky obce Hořiněves.
  

25.11.2020 - Záměr č. 2 - 2020
Záměr darovat Královéhradeckému kraji pozemky v k.ú. Hořiněves a v k.ú. Žíželeves, vše v obci Hořiněves

 

27.10.2020 - Usnesení vlády České republiky
ze dne 26. 10. 2020
- omezení maloobchodního prodeje
- volný pohyb osob
- omezení stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn
 

22.10.2020 - Usnesení vlády České republiky
ze dne 21.10. 2020
- Omezení obchodu a služeb
- Pohyb osob
- Činnost orgánů veřejné moci
   

22.10.2020 - Informace pro obce
- ke konání zastupitelstev obcí, fungování úřadů a omezení úředních hodin v období od 22. října 2020 do 3. listopadu 2020 včetně.


  

21.10.2020 - Veřejná vyhláška o doručení návrhu
- Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
 

20.10.2020 - Dopis prezidenta ČLK
Česká lékárnická komora zpracovala přehledný manuál, který ukazuje všem pacientům bez možnosti vycházet ze svých domovů postup, jak jim může být poskytnuta kompletní lékárenská péče včetně zajištění potřebných léků.
  

15.10.2020 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Žíželeves
Žíželeves - středa 4.11. od 7,30 - 15,30 hod. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.


15.10.2020 - Omezení a změny ve veřejné dopravě
- s platností od 19.10. do 1.11. 2020
  

12.10.2020 - Omezení úředních hodin na Obecním úřadu v Hořiněvsi.
č.j. 366/2020
 

02.10.2020 - Sdělení informace o zahájení řízení
- dle & 70. zák. č. 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení kácení.
 

01.10.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
č. 1/2020 - s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.
 

24.09.2020 - Usnesení - 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 14.9. 2020
 

24.09.2020 - Podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí
- školní rok 2020/2021
 

21.09.2020 - Oznámení Zemědělského družstva Všestary
- aplikace přípravku rodenticidu pro hubení hrabošů na pozemcích užívanými ZD Všestary / Agrochov ve dnech 21.9. - 25.9. 2020. Jedná se o pozemky - podél frantovské cesty a u bioplynové stanice. V příloze mapka a výpis s čísly dotčených pozemků.
 

21.09.2020 - Oznámení o dokončení obnovy operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
k.ú. Jeřičky
  

17.09.2020 - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 

17.09.2020 - ČEZ Distribuce, a. s. - výzva
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
  

14.09.2020 - Veřejná vyhláška, PRODLOUŽENÍ - Uzavírka v obci Vrchovnice
Z důvodu dokončení rekonstrukce komunikace II/325 v obci Vrchovnice bude prosloužena úplná uzavírka v obci od 15.9. do 28.9. 2020.
  

08.09.2020 - Veřejná vyhláška - Krajský pozemkový úřad pro KHK, pobočka Jičín
Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí s rozšířeným obvodem o navazující části v k.ú. Třebovětice, Benátky, Želkovice a Velký Vřešťov.
   

07.09.2020 - Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
V pondělí 14.9.2020 od 17:30 hod. v Hankově domě.
  

24.08.2020 - Záměr č. 1/2020
Prodej pozemku p.č. 574 v k.ú. Želkovice
 

24.08.2020 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - v příloze
  

19.08.2020 - Volby 2020
Jmenování zapisovatelů pro volby do Zastupitelstva krajů 2.- 3.října 2020
 

10.08.2020 - Volby 2020 - informace o počtu a sídle VO Hořiněves
Volby do Zastupitelstva krajů 2.-3.října 2020
 

03.08.2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Volby do Zastupitelstev krajů 2020
 

28.07.2020 - Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
- Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 

13.07.2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
- přechodná úprava provozu na silnici III/32531, veřejně přístupná účelová komunikace v k.ú. Hořiněves.
 

13.07.2020 - Rozpočtové opatření
č. 2/ 2020
 

09.07.2020 - Pozvánka na závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy
- v k.ú. Cerekvice n./Bystřicí a navazující k.ú. Třebovětice, Benátky, Želkovice a Velký Vřešťov. Jednání proběhne dne 27.7. od 15,00 v Obecním domě Boháňka - Skála
 

02.07.2020 - Veřejná vyhláška - Magistrát města Hradec Králové
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

29.06.2020 - Usnesení - 10. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 17.6. 2020
 

22.06.2020 - Veřejná vyhláška - Magistrát města Hradec Králové
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Vrchovnice, Želkovice, Žíželeves
 

18.06.2020 - Dopravní opatření při akci: sil. II/325 Vrchovnice
Uzavírka obce Vrchovnice je plánovaná od 29.6. - 14.9. 2020. Objízdná trasa pro osobní a autobusovou dopravu vede přes Želkovice, pro vozidla nad 3,5 t přes Želkovice, Cerekvice a Čenice.
 

15.06.2020 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- termín konání: 26. 6. 2020 - pátek od 16,00 hod.ve venkovním stanu v Hořiněvsi u Hankova domu, čp. 10.
 

10.06.2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- TJ Sokol Hořiněves, spolek
 

10.06.2020 - Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- informace o konání 10. zasedání: středa - 17.6. 2020 od 17,00 hod. v Hankově domě čp. 10.

 

02.06.2020 - Návrh / Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2019
- včetně příloh
1. FIN MPZ 12 - 2019
2. Příloha MPZ 12 -2019
3. Rozvaha MPZ 12 -2019
4. Výsledovka MPZ 12-2019
5. Zpráva Audit 2019
 

28.05.2020 - Zápis - 9. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- ze dne 21.5. 2020
 

28.05.2020 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2019
- schválený, včetně příloh
        

25.05.2020 - Darovací smlouva
- Farní charita Dvůr Králové nad Labem
 

14.05.2020 - Veřejnoprávní smlouva - Knihovna města Hradce Králové
- o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
 

14.05.2020 - Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- informace o konání: 21.5. 2020 ve čtvrtek od 16,00 hod. v Hankově domě čp. 10, nebo ve stanu na louce u domu
 

11.05.2020 - VV - Oznámení o návrhu obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
čj. 188/2020
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

09.05.2020 - Rozpočtové opatření
č. 1/ 2020
 

06.05.2020 - Dodatek č.1 k Rozhodnutí č.j. 269/2016
- kácení dřevin rostoucích mimo les - na pozemcích (p.č.892, 897 v k.ú.Hořiněves)

 

04.05.2020 - Návrh / Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2019
- včetně příloh:
1. příloha příspěvkové organizace,
2. výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace,
3. Fin 2-12 M, kontrola vnitrovýkazových vazeb,
4. příloha, územní samosprávné celky,
5. rozvaha, územní samosprávné celky
6. rozvaha ZŠ
7. výkaz zisku a ztráty obce Hořiněves
8. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hořiněves
         

30.04.2020 - Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2019
- porovnání všech položek výpočtu/ Královéhradecká provozní
 

28.04.2020 - Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ Cerekvice n./Bystřicí
- dokumentace k vystavení návrhu
 

27.04.2020 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí
č.j.166, Státní pozemkový úřad oznamuje.
 

21.04.2020 - Veřejná vyhláška
- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
   

14.04.2020 - Program "PĚTADVACÍTKA" - kompenzační bonus pro OSVČ
Na částku v nominální výši 25,000 Kč má nárok OSVČ, která o ní požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.
   

14.04.2020 - Doporučení MV ČR pro obce
- k zajištění fungování obecních úřadů a nastavení úředních hodin a styku s veřejností

 

08.04.2020 - Aktualizovaný souhrn informací
- k platným mimořádným opatřením
 

07.04.2020 - Mimořádná opatření
- usnesení vlády ČR ze dne 6.4. 2020
    

06.04.2020 - I. etapa – rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy
Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci Máslojedy se předpokládá rozdělení výstavby v obci na dvě části. Situace v příloze.
Objížďková trasa:
V obci Máslojedy se předpokládá výstavba rozdělená na dvě části každá vždy za plné uzavírky silnice II/325.
I. část: objízdná trasa je vedena obousměrně po silnici I/35 až k odbočce na silnici III/3258 a dále po této silnici přes Čistěves až do Máslojed na silnici II/325. Trasa je delší o 1,6 km.
II. část: objízdná trasa je vedena obousměrně po silnici III/3251 přes Neděliště, dále po silnici III/3252 přes Sendražice a odtud po silnici III/32531 přes Hořiněves na silnici II/325. Trasa je delší o 7,6 km.


 

06.04.2020 - Opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Máslojedy,Lípa, Čistěves, Chlum, Hořiněves, Vrchovnice, Sendražice, Neděliště.
 

03.04.2020 - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství
- kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


   

02.04.2020 - Jak nakládat s odpady
- v období koronavirové pandemie
 

31.03.2020 - Souhrn informací - nouzový stav
- stručný souhrn informací k aktuálnímu stavu
  

27.03.2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce neinvestiční dotace: Obecný zájem, z.ú. Smiřice
 

25.03.2020 - Mimořádné opatření MZ ČR
- volný pohyb osob na území ČR
 

24.03.2020 - Nabídka - Obecný zájem Smiřice
Pečovatelská a odlehčovací služba v souvislosti s nouzovým stavem, nabízí pomoc lidem, kteří nemají možnost obstarat si nákup běžných potravin, léků a nezbytných pochůzek a to i obyvatelům, kteří nejsou klienty pečovatelské služby.
 

24.03.2020 - Ministerstvo Vnitra - platnost dokladů v nouzovém stavu.
Není nutné ihned žádat o nový, pokud doklad propadl po 1. 3. 2020 nebo se chystá propadnout. Můžeme se s ním prokazovat i nadále. www.mvcr.cz
 

24.03.2020 - Doporučení MZ ČR
- a informace a odkaz na speciální stránky HZS ČR o Koronaviru


  

23.03.2020 - Informace pro občany
- aktualizace informací v souvislosti s krizovými opatřeními, důchody, atd.
 

23.03.2020 - Zápis do I. třídy ZŠ Hořiněves
- bližší informace k průběhu zápisu
  

20.03.2020 - Mimořádné opatření - MZ ČR
- vyhrazená doba nákupu pro seniory
  

20.03.2020 - Nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
- Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19.
 

19.03.2020 - Usnesení vlády ČR
- ze dne 18. března 2020, O přijetí krizového opatření

 

18.03.2020 - NAŘÍZENÍ OBCE HOŘINĚVES
- Zákaz pohybu osob bez roušky nebo její náhrady (respirátor, šála, šátek nebo jiný materiál, kterým budou zakryty nos a ústa) na veřejných prostranstvích a v budovách obce Hořiněves včetně místních částí Žíželeves, Želkovice, Jeřičky. Zákaz se vztahuje i na privátní budovy jako jsou provozovny obchodu, nebo služeb s přístupem veřejnosti.

 

18.03.2020 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
- O zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob Královéhradeckého kraje za nouzového stavu
 

18.03.2020 - Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády
- ze dne 16. 3. 2020, č. 85/2020 Sb., o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů


 

18.03.2020 - Doprava - omezení dálkových linek
Na odkazu www.idos.cz naleznete informace o aktuálním stavu autobusového nebo železničního spojení. Dále veškeré informace o zajištění veřejné dopravy získáte na Call centru IREDO – tel.: 491 580 333.
     

16.03.2020 - Nařízení vlády ČR ze dne 15.3. 2020
- O přijetí krizového patření, O dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, O povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie, Místa určená k překračování vnitřních hranic,

     

16.03.2020 - Doplnění opatření vlády ČR
- doplnění krizových opatření, které Vláda ČR vydala v průběhu víkendu
  

14.03.2020 - Mimořádná opatření
- Opatření o zákazu pořádání kulturních akcí, Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany hranic, Opatření o zákazu školní docházky, Opatření o zákazu vstupu do ČR, Opatření v mezinárodní dopravě, Usnesení k vyhlášení nouzového stavu
      

14.03.2020 - Usnesení vlády ČR
- ze dne 14.3. 2020 o přijetí krizového opatření
  

13.03.2020 - Omezení dopravní obslužnosti
- v Královéhradeckém
kraji dochází od pondělí 16. 3. 2020 k omezení provozu veřejné autobusové dopravy. Spoje budou provozovány v režimu „letních prázdnin“.
  

12.03.2020 - Mimořádné opatření
- Usnesení vlády ČR, nouzový stav a dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  

11.03.2020 - Mimořádné opatření
- uzavření základních, středních a vysokých škol, s účinností od 11.3. 2020
 

11.03.2020 - Opatření České pošty v souvislosti s výskytem koronaviru
- informace k opatření
 

10.03.2020 - Mimořádné opatření
- zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkami, viz příloha, s účinností od 10.3. 2020
 

10.03.2020 - Mimořádné opatření
- zákaz konání sportovních, kulturních a jiných akcí s účastí nad 100 osob, s účinností od 10.3. 2020 od 18,00.
 

06.03.2020 - Doporučení občanům přijíždějícím z Itálie
či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

 

05.03.2020 - Usnesení - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
ze dne 24.2. 2020
 

04.03.2020 - Schválený rozpočet obce Hořiněves
- na rok 2020
 

04.03.2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hořiněves
- na období 2021 - 2023
 

29.02.2020 - Výroční zpráva o činnosti obce Hořiněves a jejich orgánů
- v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019
 

27.02.2020 - Aktuální informace! Co dělat – Coronavirus a Algoritmus.
Z hlediska informací o daném viru, možnostech individuální ochrany včetně odpovědí na některé konkrétní dotazy Vám jednoznačně doporučujeme sledovat web ministerstva zdravotnictví:http: http://www.mzcr.cz/. Zde se na titulní straně nacházejí informace pro občany. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány.
  

24.02.2020 - Sdělení informace o zahájení řízení
zahájené řízení dle §70 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 73/2020 - žádost o povolení kácení k.ú.Želkovice
 

17.02.2020 - Upozornění na plánované přerušení dodávky elektřiny
Ve čtvrtek 5.3. od 7,30 - 15,30 v obcích Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky a v pátek 6.3. od 7,30 - 15,30 v obcích Žíželeves, Želkovice, Jeřičky dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.
  

17.02.2020 - Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- Hankův dům, čp. 10, v pondělí 24.2. 2020 v 17,30.
 

12.02.2020 - Poděkování za příspěvek na nákup knih
- výměnné soubory pro Obecní knihovny Hořiněves a Žíželeves
 

03.02.2020 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2020
návrh rozpočtu na rok 2020
 

03.02.2020 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2021 - 2023
dle §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 

23.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - Jeřičky, Žíželeves, Hořiněves
 

21.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Hořiněves
 

17.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Hořiněves

 

16.01.2020 - VV - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
R 183, cesta C1, C2, v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

23.12.2019 - Rozpočtové opatření
č. 7/2019
 

19.12.2019 - Správní řízení
Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 

19.12.2019 - Usnesení - 7. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
ze dne 9.12. 2019
 

18.12.2019 - Rozpočtové opatření
č.6/2019
 

16.12.2019 - VV - oznámení o zahájení řízení
č.j. MMHK/221860/2019 ST3/Fal
"R 183 - Cesta v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice"
  

16.12.2019 - Rozpočet na rok 2020, Plán činnosti na rok 2020, Střednědobý výhled na období 2021 - 2023
Mikroregion OPZ 1866 - schváleno 16.12. 2019
   

12.12.2019 - Rozpočtové opatření
č. 5/2019
 

09.12.2019 - VV - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
č.j. 4150/2019 MZE - 16212
  

05.12.2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
- příjemce dotace - Obecný zájem, z,ú.
 

02.12.2019 - 7.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
v pondělí 9.12.2019 od 17:30 hod.v Hankově domě.
 

19.11.2019 - Plán činnosti Mikroregionu OPZ 1866
- na rok 2020
 

19.11.2019 - Návrh rozpočtu Mikroregionu OPZ 1866
- na rok 2020
 

19.11.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu OPZ 1866
- na období 2021 - 2023
 

04.11.2019 - Stanovisko
Magistrát města Hradec Králové - "Návrh územního plánu" vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
 

14.10.2019 - Rozpočtové opatření
č. 4/2019
 

10.10.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

07.10.2019 - Zápis 6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
dne 23.9.2019
 

03.10.2019 - Usnesení - 6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
datum konání 23.9.2019 od 17:30 hod. v Hankově domě.
 

30.09.2019 - Schválená mimořádná podpora organizovaných aktivit dětí
- pro děti od 3-15 let s trvalým pobytem v obci Hořiněves - 1 000 Kč/ na rok/ platí pro školní rok 2019/2020
 

24.09.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
 

18.09.2019 - Upozornění - ořezy stromoví
- k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
  

16.09.2019 - Pozvání na 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, pondělí 23.9. 2019 od 17,30 hod.
 

13.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

10.09.2019 - Rozpočtové opatření
č. 3/2019
 

02.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
    

28.08.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice
  

26.08.2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Údaje o nemovitostech, jejich vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav k 1.8.2019
  

21.08.2019 - Informace dle zák. č. 106/1999
- žádost o informace
 

16.08.2019 - Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
- výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves.
 

07.08.2019 - VV-vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú Žíželeves včetně ucelené části k.ú.Želkovice
 

05.08.2019 - Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
datum konání 29.7.2019 od 17:30 hod.
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíževeles.
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
  

31.07.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Želkovice
 

24.07.2019 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
čj.300/2019
  

23.07.2019 - Pozvání na 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, dne 29.7. 2019 od 17,30.
 

22.07.2019 - Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
datum konání: 15.7.2019 od 17:30
 

22.07.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání rozhodnutí -KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú.Želkovice
  

08.07.2019 - Pozvání na 4. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, dne 15.7. 2019 od 17,30 hod.
 

08.07.2019 - Rozpočtové opatření
č. 2/2019
 

26.06.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

05.06.2019 - Náborová kampaň Policie ČR.
Více zde: https://www.policie.cz/clanek/byt-policistou-je-vyzvou-i-sanci.aspx


28.05.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu
- platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Hořiněves obce Hořiněves dnem 28.5. 2019.
 

27.05.2019 - Veřejná vyhláška
- o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

24.05.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Máslojedy, Benátky, Sadová
 

24.05.2019 - Rozhodnutí - povolení úplné uzavírky
- povolení úplné uzavírky silnice II/35 v k.ú. Hořiněves v termínu od 1.6. 2019 - 21.6. 2019 z důvodu opravy komunikace
 

24.05.2019 - Výlukový jízdní řád
Posílené spoje: Hořiněves - HK:
od 1. 6. - 21. 6. 2019 s odjezdem a příjezdem - Hořiněves - autobusová zastávka U Šáfrů.

Spoje z Hořiněvsi do HK v pracovní dny:
4:42, 5:48, 6:30, 7:14, 9:31, 12:32, 13:36, 14:36, 15:35, 16:36, 17:37, 18:37, 20:46

Z HK do Hořiněvsi v pracovní dny:
5:05, 6:23, 9:05, 11:05, 13:00, 14:05, 15:05, 16:05, 17:10, 17:55, 19:10 a 22:30.

Výlukové jízdní řády: od 1.6. - 21.6. 2019, viz.příloha
 

14.05.2019 - Oznámení o termínu projednání návrhu Plánu péče
- o zvláště chráněném území, přírodní
rezervaci Hoříněvská bažantnice.
Návrh Plánu péče - v příloze
  

13.05.2019 - Oznámení o dokončení obnovy katastr.operátu a jeho vyložení
- k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým
mapováním/přepracováním do digitální podoby (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Želkovice obce Hořiněves.
Dne 11. 7. 2019 od 12. 00 do 17. 30 hodin v bývalé hasičské zbrojnici č.p.10 v Želkovicích
 

06.05.2019 - Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedání proběhlo dne 23.4. 2019
 

06.05.2019 - Volby 2019 - Oznámení o místě a době konání voleb do EU
Oznámení - Volby 2019 do Evropského parlamentu
 

06.05.2019 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2018
závěrečný účet, včetně příloh
 

01.05.2019 - Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2018
- schválený
 

29.04.2019 - Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Královéhradecká provozní, a.s. - provozovatel vodárenské infrastruktury v naší obci.
 

25.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice.
 

24.04.2019 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
Informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019.
 

15.04.2019 - Volby 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace - Volby do Evropského parlamentu
 

15.04.2019 - Pozvání na 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- zasedací místnost - Hořiněves čp. 10, Hankův dům - dne 23.4. 2019 od 17,00 hod.
 

10.04.2019 - Rozpočtové opatření
č. 1/2019
 

09.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Hořiněves.
  

08.04.2019 - Rozhodnutí
Částečná uzavírka silnice II/35 v k.ú. Hořiněves. Od 15.4. do 7.6. 2019
  

07.04.2019 - Návrh - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2018
závěrečný účet, včetně příloh
 

04.04.2019 - Zápis do 1.třídy Základní školy a mateřské školy, Hořiněves
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se na naší škole uskuteční
ve čtvrtek 4.dubna 2019 od 14 do 18 hodin v I. a II. třídě ZŠ.

 

03.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství,
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 

25.03.2019 - Volby EU 2019
Stanovení minimálního počtu členů OVK
 

11.03.2019 - Výroční zpráva Obec Hořiněves za rok 2018
Výroční zpráva o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999
 

06.03.2019 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
zahájení řízení o námitkách
  

04.03.2019 - UZSVM - seznam nemovitostí
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastnictví k 1.2.2019
  

18.02.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu Obec Hořiněves na období 2020 - 2022
výhled rozpočtu
 

18.02.2019 - Rozpočet na rok 2019
schválený rozpočet na rok 2019
 

14.02.2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dotace z rozpočtu obce Hořiněves na podporu TJ Sokol Hořiněves
 

11.02.2019 - Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce
- z 31.1. 2019
- včetně příloh č. 1 - č. 3
    

07.02.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti, Petr Svatoš
 

07.02.2019 - Dražební vyhláška
Usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí
   

07.02.2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Poskytnutí dotace KMHK na nákup knih do výměnných fondů
 

06.02.2019 - Záměr Městyse Velký Vřeštov
Pronájem kiosku v autokempu Velký Vřešťov
 

24.01.2019 - Pozvání - 2. zasedání Zastupitelstva obce
- zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, zasedací místnost, Hankův dům, dne 31.1. 2019 od 17,30 hod.
 

21.01.2019 - Oznámení - Povinně zveřejňované dokumenty
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

16.01.2019 - VV - nabídka nemovitého majetku
Státní statek Jeneč
  

15.01.2019 - Oznámení - Povinně zveřejňované dokumenty
Obec Hořiněves
 

14.01.2019 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2019
- rozpočet 2019
 

14.01.2019 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hořiněves
- období 2020- 2022
 

07.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 2
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

02.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 8
 

28.12.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
Sdělení
 

28.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 1
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

28.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č.7
 

25.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 6
rozpočtové opatření č. 6
 

17.12.2018 - Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.5
 

03.12.2018 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

03.12.2018 - Návrh - Plán činnosti na rok 2019
Mikroregion OPZ 1866
 

03.12.2018 - Návrh rozpočtu na rok 2019
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

22.11.2018 - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce
Zasedání ze 14.11. 2018
 

16.11.2018 - Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení
 

12.11.2018 - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
o doručení návrhu
  

07.11.2018 - 1. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves
ve středu 14.11.2018 od 17:00 hod. v Hankově domě čp.10
 

24.10.2018 - Ustavující zasedání
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves,
dne 5.listopadu 2018
 

10.10.2018 - Rozhodnutí - stavební povolení "II/325 - Velký Vřešťov - Mostek
č.j. 417/2018
Rekonstrukce silnice II/325
 

10.10.2018 - Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 4
 

08.10.2018 - Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hořiněves
Zápis o výsledku voleb.
 

03.10.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
Žádost o povolení kácení - lípa, Žíželeves
 

24.09.2018 - Dendrologický posudek - Lípy Žíželeves
Dendrologický posudek na lípy v Žíželevsi.
 

19.09.2018 - VV - o vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice
čj. 357/2018
Veřejná vyhláška včetně Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí
  

17.09.2018 - Volby 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu parlamentu České republiky
 

17.09.2018 - VV - oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
1. vydání Aktualizace č.1
 

12.09.2018 - VV - oznámení o uložení písemnosti
č.j.346/2018
Žádost o doručení veřejnou vyhláškou - Andrej Dzurko
 

06.09.2018 - Projekt:Hořiněves Základní škola stavební úpravy v 1.NP a přírodní učebna
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
 

05.09.2018 - Oznámení - zahájení stavebního řízení bez jednání
č.j.342/2018 II/325 Chlum-Velký Vřešťov-Mostek
rekonstrukce komunikací Hořiněves a Žíželeves
 

05.09.2018 - Ukončení období mimořádných klimatických podmínek
č.j.341/2018
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje.
 

03.09.2018 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KPÚ k.ú. Žíželeves včetně k.ú. Želkovice
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

27.08.2018 - UZSVM - údaje o nemovitostech s nedost. identifikovaným vlastníkem
Převzaté údaje
  

22.08.2018 - Usnesení - 23. zasedání zastupitelstva
zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2018
 

22.08.2018 - Dotace na nákup nových knih
Dotace na nákup nových knih do výměnných souborů - smlouva s Knihovnou Hradec Králové
 

20.08.2018 - Volby 2018 - Jmenování zapisovatelů OVK
pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu parlamentu ČR ve dnech 5.a 6.října 2018
 

15.08.2018 - č.j. 150/2017
čj.150/2017
 

07.08.2018 - Veřejná vyhláška - V. Strnadová
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

06.08.2018 - 23.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
13.srpna od 17:00 hod.
 

03.08.2018 - Volby 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
starostka obce oznamuje počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu Parlamentu ČR
 

03.08.2018 - Volby 2018 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
starostka obce stanovuje minimální počet členů volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu Parlamentu ČR.
 

25.07.2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
vyhlášení pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
 

20.07.2018 - Obec Hořiněves
- Povinně zveřejňované dokumenty
 

20.07.2018 - OPZ 1866
- Povinně zveřejňované dokumenty
 

12.07.2018 - Rozpočtové opatření
č. 3/2018
 

11.07.2018 - Mikroregion obcí památkové zóny 1866
Schválený - Závěrečný účet OPZ 1866 za rok 2017
 

04.07.2018 - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Cerekvice nad Bystřicí
KPÚ v k.ú. Cerekvice nad bystřicí, části k.ú. Třebovětice, části k.ú. Benátky a části Želkovice - oznámění o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemku, lhůta pro uplatnění námitek
 

27.06.2018 - Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu objektu společnosti ČEPRO, a.s.
11.7.2018 od 17:00 hod. ZŠ Cerekvice nad Bystřicí.
 

27.06.2018 - Pozvánka na závěrečné jednání - KPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně k.ú. Želkovice
dne 19.července 2018 od 16:00 hod. v Hankově domě v Hořiněvsi.
 

30.05.2018 - VV-návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hořiněves na udržitelný rozvoj území
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hradeckralove.org
 

30.05.2018 - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet 2017, zpráva o výsledku přezkoumání
 

25.05.2018 - Úřad pro ochranu osobních údajů - Sdělení
o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
 

23.05.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
katastrální území Žíželeves
  

23.05.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
katastrální území Želkovice
  

21.05.2018 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v kú. Žíželeves, včetně části k.ú. Želkovice
Státní pozemkový úřad - oznamuje
 

21.05.2018 - Usnesení - 22.zasedání
22.zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 14.5.2018
 

21.05.2018 - Záměr č.5/2018
Obec Hořiněves zveřejňuje záměr č. 5/2018
 

21.05.2018 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hořiněves
- na období 2019 - 2021

 

18.05.2018 - Výpis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 5. 2018
22. zasedání
 

14.05.2018 - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příjemce dotace: TJ Sokol Hořiněves
   

30.04.2018 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2017
Celkové vyúčtování všech položek.
  

25.04.2018 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí.
   

23.04.2018 - Záměr č.2/2018 - pacht pozemku
pozemek p.č.881 v k.ú. Jeřičky
  

23.04.2018 - Záměr č.3/2018 - pacht pozemku
pozemek p.č.880 v k.ú. Jeřičky
  

23.04.2018 - Záměr č.4/pacht pozemků
pozemek p.č. 915, v k.ú. Jeřičky
  

20.04.2018 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2017
Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2017
 

20.04.2018 - DS Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Návrh - Závěrečný účet za rok 2017
 

09.04.2018 - Veřejná vyhláška - Veronika Strnadová
o doručení písemnosti, týkající se správního řízení
 

09.04.2018 - Veřejné projednání - Čepro a.s.
Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu objektu společnosti ČEPRO, a.s.
  

28.03.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
k.ú. Jeřičky
 

26.03.2018 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
k.ú.Želkovice
  

26.03.2018 - Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  

23.03.2018 - Záměr č.1/2018
dar do majetku Královéhradeckého kraje pozemky v k.ú.Hořiněves a k.ú.Žíželeves
     

02.03.2018 - VV - územní rozhodnutí o umístění staveb
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Hořiněves-Žíželeves
 

28.02.2018 - O obnově katastrálního operátu novým mapováním
v k.ú. Žíželeves
  

26.02.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení dle §70 zák.č.114/1992 Sb.
Žádost o povolení kácení v k.ú. Želkovice
 

26.02.2018 - Usnesení - 21.zasedání
ze dne 19.2.2018
  

22.02.2018 - Rozpočtové opatření
č. 2/2018
 

12.02.2018 - Informace o konání 21. zasedání obce Hořiněves
v pondělí 19.února od 17:00 hod. se bude konat 21.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
 

12.02.2018 - VV- Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
období říjen 2016 - leden 2018
 

12.02.2018 - Rozpočtové opatření
č. 1/2018
 

27.01.2018 - Výsledky - Volba prezidenta republiky
II. kolo
 

22.01.2018 - Oznámení o konání II.kola volby prezidenta
v pátek 26. a v sobotu 27.ledna 2018
 

19.01.2018 - Veřejnoprávní smlouva - Obecný zájem, z.ú. Smiřice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 

17.01.2018 - Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti Obce Hořiněves podle zákona č.106/1999 Sb.
  

15.01.2018 - VV - doručení písemnosti
oznámení o zahájení správního řízení
 

15.01.2018 - Mikrogegion OPZ 1866 - rozpočtové opatření č.7
RO č.7 ze dne 22.12.2017
 

15.01.2018 - Rozpočtové opatření č.8
RO č.8
 

15.01.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení.
Žádost o povolení kácení
 

13.01.2018 - Výsledky hlasování
1. kolo - Volba prezidenta republiky
 

05.01.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
žádost o povolení kácení
 

29.12.2017 - Zápis Valná hromada DZO MOPZ 1866
Valná hromada prosinec/2017 Všestary
 

28.12.2017 - Rozpočet Obce Hořiněves
Rozpočet obce na rok 2018
 

28.12.2017 - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hořiněves
na období 2019-2021
 

28.12.2017 - Střednědobý výhled rozpočtu DSO MOPZ 1866
na období 2019-2021
 

28.12.2017 - Schválený rozpočet na rok 2018 DSO MOPZ 1866
schválený rozpočet
 

27.12.2017 - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starostka obce vydává oznámení
 

21.12.2017 - Usnesení - 20. zasedání
20.zasedání konané 11.12.2017
 

20.12.2017 - Publicita projektu
Rekonstrukce chodníků v obci
 

20.12.2017 - Publicita projektu
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Hořiněves
 

18.12.2017 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, stavební povolení
R 183 - cesta C1 v k.ú Hořiněves, Vrchovnice
 

04.12.2017 - Pozvánka na 20.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
v pondělí 11.12. od 17:00 hod.
 

01.12.2017 - Volby - Jmenování zapisovatelů OVK
Volby 2018
 

29.11.2017 - Sdělení informace o zahájení řízení
dle §70 zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
č.l. 515/2017 žádost o povolení kácení
 

23.11.2017 - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
„Hořiněves Základní škola – Stavební úpravy v 1NP a přírodní učebna“

 

23.11.2017 - Návrh Střednědobý výhled rozpočtu DSO MOPZ 1866
výhled na období 2019 - 2021
  

22.11.2017 - Dražební vyhláška
Veřejná dražba movitých věcí
  

22.11.2017 - Valná hromada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Termín konání: 8.12.2017 od 17:00 hod.
Místo konání: Všestary čp.57
 

22.11.2017 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2018
příjmy a výdaje
  

08.11.2017 - VV - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
  

03.11.2017 - VV o doručení návrhu
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

03.11.2017 - VV oznámení o zahájení stavebního řízení
VV zahájení stavebního řízení R 183-Cesta Ci, C2 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

27.10.2017 - Oznámení - seznámení s obsahem spisu
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Žíželeves
 

27.10.2017 - Rozpočtové opatření č.6/2017
Rozpočtové opatření č.6
 

23.10.2017 - Návrh - Rozpočet 2018
DSO Mikroregion obcí památkové zóny 1866
 

23.10.2017 - Návrh - Plán činnosti Mikroregionu OPZ 1866
Návrh na rok 2018
 

16.10.2017 - VV - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

15.10.2017 - Rozpočtové opatření 7/2017
ze dne: 14.10.2017
 

25.09.2017 - Volby 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení jeho opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka čj. 255/2017
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uložení usnesení o stanovení opatrovník č.j. 256/2017
 

22.09.2017 - Zveřejněné údaje o nemovitostech s nedost. ident. vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  

22.09.2017 - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Jeřičky
 

18.09.2017 - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy.
Ministerstvo zemědělství navrhuje zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých.
  

11.09.2017 - Usnesení - 19.zasedání
ze dne 4.9.2017
 

08.09.2017 - Rozpočtové opatření 5/2017
ze dne 4.9.2017
 

08.09.2017 - Jmenování zapisovatelů do OVK
Volby do Parlamentu České republiky
 

08.09.2017 - Rozpočtové opatření 6/2017
ze dne 4.9.2017
 

07.09.2017 - SPÚ - veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vl.práv KPÚ v k.ú. Jeřičky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky
  

01.09.2017 - Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Žádost o vyvěšení nabídky oprávněným osobám dle zák. 229 Sb.
  

28.08.2017 - informace o konání 19. zasedání obce Hořiněves
v pondělí 4. září 2017 od 17:00 hod.
 

20.08.2017 - Smlouva o zápůjčce
smlouva
 

16.08.2017 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do Parlamentu České republiky
 

16.08.2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu ČR
 

09.08.2017 - Záměr č. 2/2017
Záměr č. 1/2017 nájem nebytových prostor společnosti Praktický lékař Hořiněves s.r.o., IČ 03278590
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 255/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 256/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o zahájení správního řízení
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o zahájení správního řízení
 

02.08.2017 - Státní pozemkový úřad - usnesení
KPÚ Jeřičky - lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
 

31.07.2017 - VV - Návrh zadání Územního plánu Cerekvice nad Bystřicí
Oznámení o projednání návrhu
 

24.07.2017 - Usnesení 18. zasedání
z 17.7.2017
 

21.07.2017 - Rozpočtové opatření č. 4-2017
Rozpočtové opatření č. 4-2017
 

30.06.2017 - Pozvánka na 18.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
V pondělí 17.7.2017 od 18:00 hod.
 

30.06.2017 - Záměr č. 1/2017
Záměr č. 1/2017 prodej pozemku panu Brádlemu Jaroslavovi, Želkovice
  

30.06.2017 - Usnesení - 17. zasedání
Usnesení ze 17.zasedání konaného dne 26.6.2017
 

30.06.2017 - Rozpočtové opatření 3/2017
ze dne 26.6.2017
 

26.06.2017 - Pozvánka na 17.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
v pondělí 26.6.2017 od 17:00 hod,
 

07.06.2017 - Výzva k podání nabídky: „Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hořiněves“
podklady:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-horineves

 

07.06.2017 - Zápis ze zasedání VH svazku obcí "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866" včetně příloh
ze dne 19.5.2017, včetně příloh
 

06.06.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Benátky, Hořiněves.
Rekonstrukce mostu Benátky
 

15.05.2017 - Rozpočtové opatření 2/2017
ze dne 10.5.2017
 

15.05.2017 - Usnesení - 16. zasedání
ze dne 10.5.2017
 

11.05.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
1. přílohy
  

11.05.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
2. schváleno dne 10.5. 2017
 

04.05.2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace: TJ Sokol Hořiněves, spolek
 

03.05.2017 - Rozpočtové opatření č.2 - DSO OPZ 1866
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

03.05.2017 - Pozvánka 16. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
10.5.2017 středa v 17,30 hod.
 

02.05.2017 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Jeřičky.
k.ú. Jeřičky
 

28.04.2017 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2016
Královéhradecká provozní - komentář, výsledná kalkulace
  

26.04.2017 - VV- Oznámení zahájení územního řízení
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů Hořiněves - Žíželeves
 

24.04.2017 - VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
od 28.4. do 29.5.2017 je na všech územních pracovištích FÚ zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
 

24.04.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves - rok 2016.
1. úvod, přílohy
  

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu Obce Hořiněves - výsledovka.
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu Obce Hořiněves - výkaz o rozpočtu
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - rozvaha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výkaz příloha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hořiněves
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výsledovka příspěvkové organizace
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - rozvaha příspěvkové organizace
za rok 2016
 

24.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu obce - výkaz příloha
za rok 2016
 

24.04.2017 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2016
2. úvod, přílohy
 

21.04.2017 - Závěrečný účet za rok 2016
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - Rozvaha
rozvaha
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - výkaz o plnění rozpočtu
za rok 2016
 

21.04.2017 - Příloha k závěrečnému účtu opz 1866 - výsledovka
výsledovka
 

21.04.2017 - Zpráva o výsledku hospodaření DSO Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
za rok 2016
 

07.04.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Hořiněves
Veřejná vyhláška
 

07.04.2017 - Rozhodnutí - odbor dopravy
Rozhodnutí - odbor dopravy
 

17.03.2017 - Záměr č.10/2017 - Královéhradecký kraj
Záměr č.10/2017 - prodej pozemku v k.ú. Želkovice
 

10.03.2017 - Rozpočtové opatření č.1/2017 ze dne 13.2.2017
Obecný zájem
 

22.02.2017 - Usnesení - 15.zasedání
Usnesení z 15. zasedání ZO Hořiněves ze dne 13.2.2017
 

20.02.2017 - Plán rozpočtu r.2017
Schváleno v zastupitelstvu obce dne 13.2.2017
 

20.02.2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obecný zájem, z.ú.
Schváleno v zastupitelstvu obce 13.2.2017
 

03.02.2017 - Oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků - KoPÚ Jeřičky
VV - KoPÚ Jeřičky
 

03.02.2017 - Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
KPÚ v kú Jeřičky
 

03.02.2017 - Výroční zpráva o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů
Výroční zpráva za rok 2016
 

03.02.2017 - Informace o konání 15.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
13.2.2017 pondělí od 17:30 hod.
 

27.01.2017 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na r.2017
Návrh rozpočtu r.2017
 

11.01.2017 - Ptačí chřipka - doporučené postupy
Doporučené postupy
 

11.01.2017 - Finanční zpráva - informace
Nechte-si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky
 

01.01.2017 - Oznámení poplatky za svoz a uložení odpadů od 1.1.2017
Oznámení o výši poplatků za svoz a uložení odpadu
 

21.12.2016 - Zápis z VH OPZ 1866 ze dne 2.12.2016
2.12.2016 Čistěves
 

06.12.2016 - Rozpočtový výhled Obce Hořiněves na období 2018-2020
dle zák.č.250/2000 sb.,ve znění pozd. předpisů
 

05.12.2016 - Usnesení - 14. zasedání
Usnesení ze 14. zasedání obce ze dne 28.11.2016.
 

05.12.2016 - Dražební vyhláška
Silvie Kovaříčková
 

30.11.2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Oblastní charita Červený Kostelec
ze dne 24.11.2016
 

30.11.2016 - Smlouva o dílo - Územní plán Hořiněves.
ze dne 29.11.2016
 

30.11.2016 - Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ 03.1.48/00/00/15_121
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci.
 

29.11.2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Knihovna města Hradec Králové
ze dne 28.11.2016
 

24.11.2016 - Pozvánka na VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
2.prosince 2015 od 18:00 Čistěves
 

21.11.2016 - 14.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Informace o konání 14.zasedání
 

14.11.2016 - VV Nový návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
aktualizace č.1
 

09.11.2016 - Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017
návrh rozpočtu
 

09.11.2016 - Plán činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017 - návrh
návrh
 

02.11.2016 - Usnesení - 13. zasedání
usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2016
 

31.10.2016 - VV - Martin Adamec, 24.01.1974
oznámení o uložení písemnosti
 

17.10.2016 - 13. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Informace o konání 13.zasedání
 

12.10.2016 - VV stanovení dopravního značení MMHK
Opatření obecné povahy
 

30.09.2016 - Vystavení návrhu KPÚ Jeřičky
Oznámení o vystavení návrhu
 

21.09.2016 - VV Oznámení + projednání návrhu ÚPO Hořiněves
Oznámení


19.09.2016 - Záměr č. 8/2016
oznámení
 

19.09.2016 - Záměr č.9 /2016
oznámení
 

19.09.2016 - VV - zásady územního rozvoje
zásady


05.09.2016 - Záměr č. 6/2016

 

05.09.2016 - Záměr č. 7/2016

 

26.08.2016 - Volby 2016 - Jmenování zapisovatelů OVK
Volby 2016
 

26.08.2016 - Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Hořiněve2
ze dne 16.8.2016
 

15.08.2016 - Volby 2016 - informace o počtu a sídle volebních okrsků v Hořiněvsi
Volby 2016
 

08.08.2016 - Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.
v úterý 16.8.2016 v 17 hodin.
 

03.08.2016 - Volby 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva krajů, které se konají ve dnech 7.a 8.října 2016
Stanovení počtu členů OVK
 

26.07.2016 - Zápis z VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

20.07.2016 - Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky: Vytápění - byt - Základní škola Hořiněves.
Krycí list nabídky, Smlouva o dílo, Projektová dokumentace, Výkaz výměr: k dispozici po domluvě na tel.724186825 nebo mail: ou@horineves,cz.
 

01.07.2016 - Záměr č.5/2016

 

01.07.2016 - Zápis z VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

30.06.2016 - Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
ze dne 20.6.2016
 

21.06.2016 - Záměr č.4/2016
pronájem zubní ordinace Hořiněves
 

13.06.2016 - Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.
20.6.2016 v 17 hodin.
 

07.06.2016 - Vyhlášení konkursního řízení.
přihlášky do 8.8.2016 do 8 hodin.
 

27.05.2016 - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Opatření obecné povahy - přílohy na
www.mzp.cz/cz/uredni_deska
 

25.05.2016 - VV o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Hradec Králové ZO Hořice
Odbor životního prostředí HK
 

20.05.2016 - Záměr č.2/2016 prodej pozemku
informace
 

20.05.2016 - záměr č.3/2016 - prodej pozemku
v kú. Hořiněves
 

16.05.2016 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
č.j. OO-3/2015-602 k.ú.Hořiněves
 

02.05.2016 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2015
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné.
 

28.04.2016 - Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

25.04.2016 - VV Daň z nemovitosti na rok 2016 - FÚ zpřístupněn k nahlédnutí

 

25.04.2016 - FÚ - informace o zasílání složenek Daň z nemovitosti rok 2016

 

25.04.2016 - FÚ - Hromadný předpis - informace

 

18.04.2016 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

18.04.2016 - VV o záměru vydání lesních hospodářských osnov s názvem "Lesní hospodářské osnovy Chlumec nad Cidlinou s platností od 1.1.2016 do 31.12.2026

 

15.04.2016 - 10.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

07.04.2016 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2015 včetně všech příloh.

 

31.03.2016 - Záměr č.1-2016

 

10.03.2016 - Vyhlášení konkursního řízení.

 

02.03.2016 - Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových -údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 

17.02.2016 - Schválený rozpočet r.2016

 

16.02.2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Příjemce dotace: TJ Sokol Hořiněves, spolek

 

16.02.2016 - Komplexní pozemková úprava na k.ú. Jeřičky - Oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků.

 

15.02.2016 - Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

25.01.2016 - Výroční zpráva za rok 2015 dle zák. č.106/1999, o svobodnémpřístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů.

 

25.01.2016 - 9.zasedání zastupitelstva obce - program jednání.

 

18.01.2016 - Návrh rozpočtu na rok 2016.

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje - opatření

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje - opatření 2

 

13.01.2016 - Veřejně prospěšné práce.

 

16.12.2015 - Příloha č.1 k zápisu z 8.zasedání.

 

16.12.2015 - Příloha č.2 k zápisu z 8.zasedání.

 

08.12.2015 - Státní pozemkový úřad - Ustanovení opatrovníka ve věci KPÚ Želkovice

 

08.12.2015 - Státní pozemkový úřad - Ustanovení opatrovníka ve věci KPÚ

 

07.12.2015 - Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

30.11.2015 - Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

24.11.2015 - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kráůlovéhradeckého kraje

 

23.11.2015 - Mikroregion OPZ 1866 - návrh rozpočtu

 

23.11.2015 - Mikroregio OPZ 1866 - Plán činnosti na rok 2016

 

23.10.2015 - Sazebník úhrad /podle §5 odst.1 písmeno f)zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

19.10.2015 - Zápis 7.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

05.10.2015 - Pozvánka 7.zasedání zastupitestva obce Hořiněves
12.10.2015
 

11.09.2015 - VV - opatření obecné povahy, kterým bylo zakázán odběr vod se ruší

 

11.09.2015 - ČEZ - upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů

 

07.09.2015 - Zápis 6.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

21.08.2015 - Informace o nedostatečně identifikovaných vlastnících.
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.
 

21.08.2015 - Zápis 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

21.08.2015 - Pozvánka 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

19.08.2015 - Rozhodnutí o ukončení mimořádných klimatických podmínek

 

19.08.2015 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj

 

12.08.2015 - Upřesňující informace k vydanému opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody

 

07.08.2015 - VV - Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody

 

07.08.2015 - Pozvánka 5. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves - mimořádné.
v pondělí 10.8.2015 od 17 hod.
 

03.08.2015 - Vyhlášení - období mimořádných klimatických podmínek

 

20.07.2015 - VV - návrh Program zlepšování kvality ovzduší
Výzva k uplatnění připomínek a námitek
 

22.06.2015 - KPÚ v k.ú.Jeřičky - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

 

19.06.2015 - Zápis 4.zasedání zastupitelstvva obce Hořiněves

 

10.06.2015 - KPÚ Oznámení o ustanovení opatrovníka

 

01.06.2015 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves.

 

21.05.2015 - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

 

18.05.2015 - Veřejná vyhláška Vězeňské služby.

 

15.05.2015 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více na www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
 

13.05.2015 - Informace Úřadu práce - projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015

 

06.05.2015 - Zápis 3.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

17.04.2015 - Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva.

 

09.04.2015 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2014.

 

01.04.2015 - OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

 

01.04.2015 - INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

 

01.04.2015 - Výstražná informace ČHMÚ.

 

31.03.2015 - Výstraha hydrometerologického ústavu.

 

30.03.2015 - Výstra Hydrometrologického ústavu.

 

30.03.2015 - Výstraha Hydrometrologického ústavu.

 

25.03.2015 - Veřejná vyhláška VS 5600072714

 

13.03.2015 - Závěrečný účet za rok 2014

 

10.03.2015 - Záměr č.1-2015

 

10.03.2015 - Příloha č.1 k záměru č.1-2015.

 

25.02.2015 - Zápis 2. zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves.

 

16.02.2015 - Pozvánka 2. zasedání zasupitelstva Obce Hořiněves

 

28.01.2015 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2015.

 

15.01.2015 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky

 

05.01.2015 - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci:"Národní plán povodí Labe".

 

30.12.2014 - Zahájení zjišťovacího ízení ke koncepci "Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast".

 

05.12.2014 - Pozvánka na jednání VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

27.11.2014 - Zápis 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

25.11.2014 - Návrh rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015.
Návrh.
 

25.11.2014 - Návrh Plánu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015.

 

19.11.2014 - příloha č.1 k informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
příloha
 

12.11.2014 - Pozvánka 1.zasedání zastupitelstva obce

 

12.11.2014 - Rozpočtový výhled 2016-2018

 

12.11.2014 - Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
+ příloha č.1
 

10.11.2014 - Zápis - ustavující zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 3.11.2014.

 

04.11.2014 - Záměr č.13/2014 nájmu nebytových prostor.

 

27.10.2014 - Pozvánka - Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.
Pondělí 3.11.2014 v zasedací místnosti Oú Hořiněves od 17 hod.
 

17.10.2014 - SPÚ - Oznámení - návrh změn BPEJ v k.ú. Jěřičky
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Jeřičky
 

13.10.2014 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hořiněves.

 

09.10.2014 - Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.

 

01.10.2014 - KPÚ v k.ú. Jeřičky - Oznámení o zahájení řízení
Pozvánka na úvodní jednání
 

22.09.2014 - Pozvánka 27. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

22.09.2014 - Oznámení o době a místě voleb do Zastupitelstva obce Hořiněves

 

14.09.2014 - Záměr č.10-2014 pachtu pozemků.

 

14.09.2014 - Záměr č.11-2014 pachtu pozemků.

 

14.09.2014 - Záměr č.12-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.8-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.7-2014 pachtu pozemků.

 

12.09.2014 - Záměr č.9-2014 pachtu pozemků.

 

10.09.2014 - Záměr č.6-2014 pachtu pozemků.

 

02.09.2014 - Pozvánka na úvodní jednání KPÚ Žíželeves a části Želkovice.

 

28.08.2014 - Oznámení - obnova katastrálního operátu na k.ú.Žíželeves a části k.ú.Želkovice

 

27.08.2014 - Oznámení - zjišťování průběhu hranic k.ú.Jeřičky.

 

25.08.2014 - KPÚ - k.ú. Jeřičky - oznámení

 

22.08.2014 - Volby 2014 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

 

21.08.2014 - Výzva k podání nabídy na zakázku malého rozsahu.

 

11.08.2014 - Nabídka pozemků státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ k propachtování/pronájmu

 

01.08.2014 - Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves,
dDatum konání voleb 10. a 11. října 2014
 

30.07.2014 - Veřejná vyhláška - Martin Adamec, nar. 1974
oznámení o uložení písemnosti sp. zn.: VS 5600004601
 

28.07.2014 - SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - Želkovice
dne 8.8.2014 ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Želkovice
 

28.07.2014 - SPÚ - oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - Žíželeves
dnem 8.8.2014 ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Žíželeves
 

18.07.2014 - Oznámení ÚZSV pro vlastníky nemovitostí v k.ú.Jeřičky a k.ú.Želkovice

 

18.07.2014 - Příloha k Oznámení ÚSZV

 

17.07.2014 - Zápis 26.zasedání zastupitelstva obce

 

14.07.2014 - Záměr č.2/2014 - pronájem plynárenského zařízení.

 

14.07.2014 - Záměr č-3/2014 - pronájem nebytových prostor

 

14.07.2014 - Příloha č.1 k záměru č.3/2014.

 

14.07.2014 - Záměr č.4/2014 - pronájem nebytových prostor

 

14.07.2014 - Příloha č.1 k záměru č.4/2014.

 

14.07.2014 - Záměr č.5/2014 - prodej pozemku.

 

07.07.2014 - Pozvánka 26.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
od 17 hod zasedací místnost Oú Hořiněves
 

25.06.2014 - Rozhodnutí č.j.390/2014 o zařazení komunikací v obci Jeřičky do sítě místních komunikací.

 

11.06.2014 - Oznámení - KPÚ v katastrálním území Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

 

28.05.2014 - Veřejná vyhláška o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové
 

12.05.2014 - Zápis 25. zasedání zastupitelstva

 

02.05.2014 - Volby 2014 - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

28.04.2014 - Pozvánka .zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

25.04.2014 - Daň z nemovitých věcí na rok 2014

 

19.04.2014 - Závěrečný účet r.2013

 

19.04.2014 - Příloha k závěrečnému účtu obce Hořiněves za rok 2013 - účetní závěrečné účetní výkazy ZŠ Hořiněves.

 

11.04.2014 - Volby 2014 - Jmenování zapisovatelů OVK

 

07.04.2014 - Volby 2014 - informace o počtu a sídle volebních okrsků v Hořiněvsi pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23.-24.května 2014

 

28.03.2014 - Nařízení Státní veterinární správy
ukončení mimořádného veterinárního opatření
 

28.03.2014 - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Jeřičky
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

28.03.2014 - Nařízení obce č.1/2014 - Tržní řád

 

28.03.2014 - Aktualizace BPEJ v okrese Hradec Králové pro rok 2014 - Povolení na vstup na pozemky.
Pozemky v k.ú. Jeřičky, Lužany nad Trotinou, Skřivany
 

26.03.2014 - Záměr prodeje pozemků č.1-2014.

 

24.03.2014 - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě dle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb.

 

24.03.2014 - Příloha - seznam nemovitostí, jichž se týká Výzva vlastníkům nemovitostí.

 

17.03.2014 - Návrh zadání územního plánu Vilantice
Návrh zadání
 

17.03.2014 - Zápis z 24. zasedání zastupitestva obce Hořiněves

 

26.02.2014 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj
ESSOX s.r.o.vydává dražební vyhlášku
 

26.02.2014 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

26.02.2014 - Příloha k závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013

 

26.02.2014 - Příloha k závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

24.02.2014 - Pozvánka 24.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

21.02.2014 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv - KPÚ v k.ú. Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov.
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

19.02.2014 - Stanovisko MŽP - Návrh koncepce "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

 

07.02.2014 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2014

 

06.02.2014 - Návrh rozpčtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2014

 

04.02.2014 - Veřejná vyhláška-Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

 

27.01.2014 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných jednotek (BPEJ) v k.ú. Žíželeves
Žíželeves
 

27.01.2014 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných jednotek (BPEJ) v katastrálním území Želkovice
Želkovice
 

05.01.2014 - Zápis ze zasedání Valné hromady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 dne 13.12.2013

 

15.12.2013 - Zápis 23.zasedání

 

08.12.2013 - Pozvánka VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

08.12.2013 - Návrh plánu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

02.12.2013 - Návrh rozpočtového výhledu

 

01.12.2013 - Pozvánka 23.zasedání

 

20.11.2013 - Zápis 22. zasedání

 

06.11.2013 - Pozvánka 22.zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves

 

29.10.2013 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK 11.2011-11.2013.

 

14.10.2013 - Zápis 21.zasedání

 

10.10.2013 - Veřejná vyhláška - Matěj Fleischer

 

24.09.2013 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov

 

23.09.2013 - Upozornění - opuštěné hrobové místo a opuštěné hrobové zařízení hrob č. 285 hřbitov Hořiněves

 

23.09.2013 - Pozvánka 21.zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves

 

16.09.2013 - Záměr č.1-2013

 

27.08.2013 - Veřejná vyhláška - R.Barták, Hořiněves část Žíželeves čp.30

 

23.08.2013 - „Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí

 

23.08.2013 - zveřejnění informace o návrhu koncepce

 

14.08.2013 - Pozvánka na závěrečné jednání - Kompexní pozemková úprava v katastrálním území Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov.

 

13.08.2013 - Zápis 20.zasedání - mimořádné.

 

12.08.2013 - Odvolání období mimořádných klimatických p.

 

08.08.2013 - Pozvánka 20.zasedání /mimořádné/

 

07.08.2013 - Zápis z 19.zasedání zastupitelstva

 

22.07.2013 - Pozvánka 19.zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves

 

18.07.2013 - Návrh koncepce SEA - Strategie KHK

 

17.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Vladimír Cvír

 

15.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka pana Matěje Fleischera.

 

02.07.2013 - Rozhodnutí SPÚ - zamítnutí odvolání KPÚ Hořiněves.

 

27.06.2013 - Výzva k podání nabídky - Zateplení budovy Oú Hořiněves".

 

26.06.2013 - Veolia Voda - celkové vyučtování vodného za rok 2012

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - B.Šoula

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - M. Fleischer

 

21.06.2013 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov

 

19.06.2013 - Rozhodnutí Vlády České republiky

 

04.06.2013 - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení varroázy včel

 

03.06.2013 - Rozhodnutí vlády ČR - nouzový stav.

 

22.05.2013 - Zápis z 18.zasedání zastupitelstva

 

10.05.2013 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

03.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za období 1-12/2012.
 

02.05.2013 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Vyvěšeno 2.5.2013
+ 2 přílohy
 

02.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
 

02.05.2013 - Příloha k Závěrečnému účtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za období 1-12/2012.
 

22.04.2013 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti.

 

19.04.2013 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2012.

 

19.04.2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

 

19.04.2013 - Závěrečný výkazy r.2012 - Obec Hořiněves

 

19.04.2013 - Závěrečné výkazy Základní a mateřská škola Hořiněves - rok 2012.

 

12.04.2013 - Odůvodnění odvolání - Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Hořiněves.

 

04.04.2013 - Veřejná vyhláška - oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách....

 

04.04.2013 - Veřejná vyhláška - oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách - podané odvolání.

 

20.03.2013 - Zahájení komplexní pozemkové úpravy k.ú.Jeřičky a k.ú.Lužany

 

08.03.2013 - Veřejná vyhláška ke Komplexní pozemkové úpravě v.k. Hořiněves a Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrchovnice

 

21.02.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí domovní ČOV Želkovice

 

11.02.2013 - Krizový plán správního obvodu ORP Hradec Králové.

 

04.02.2013 - Zápis 16. zasedání

 

25.01.2013 - Návrh rozpočtu r.2013

 

22.01.2013 - Zápis z Valné hromady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

09.01.2013 - Veřejná vyhláška - odbor výstavby - Podlipný, Želkovice

 

07.01.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

02.01.2013 - Honební společenstvo Hořiněvesko - pozvánka

 

31.12.2012 - Oznámení - poplatek za svoz a uložení odpadu od 1.1.2013

 

12.12.2012 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Želkovice a Žíželeves

 

30.11.2012 - Zápis 15.zasedání zastupitelstva obce

 

29.11.2012 - Pozvánka na VH Mikroregionu, Návrh - rozpočtový výhled, Návrh - Rozpočet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866

 

28.11.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Račice nad Trotinou

 

28.11.2012 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Hořiněves-intravilán

 

20.11.2012 - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení.

 

19.11.2012 - Pozvánka 15.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

19.11.2012 - Návrh rozpočtového výhledu na období 2014-2015

 

16.11.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Sendražice

 

13.11.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení - František Nanár

 

12.11.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení - Michal Rybář

 

06.11.2012 - Zápis 14.zasedání zastupitelstva obce

 

06.11.2012 - Oznámení o vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořiněves.

 

29.10.2012 - Pozvánka na 14.zasedání zastupitelstva obce

 

26.09.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP obce Velký Vřešťov

 

21.09.2012 - Katastrální úřad Královéhradecký kraj - Oznámení

 

31.08.2012 - Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise

 

22.08.2012 - Veřejná vyhláška - Roman Janáček

 

21.08.2012 - Zápis 13.zasedání zastupitelstva Obce Hořiněves

 

06.08.2012 - Pozvánka - 13.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

04.07.2012 - Zápis z jednání valné hromadi Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

04.07.2012 - Vyhláška - elektronická dražba nemovitosti v k.ú. Hořiněves.

 

04.07.2012 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Sadové úpravy zahrada MŠ.
Projektová dokumentace včetně výkazu výměr k dispozici na Oú Hořiněves tel.724186825.
 

29.06.2012 - Královéhradecká provozní a.s. - Vyúčtování ceny vodného za rok 2011 -

 

29.06.2012 - Dražební vyhláška - J.Kurucz.

 

15.06.2012 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

 

07.06.2012 - Výzva k podání nabídky - Oplocení areálu MŠ Hořiněves

 

05.06.2012 - Výzva k podání nabídky - Výměna oken zdravotní středisko Hořiněves - přízemí.

 

16.05.2012 - Pozvánka 12.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

30.04.2012 - Záměr č.3/2012 - prodej pozemku

 

11.04.2012 - Závěrečný účet OPZ 1866 za rok 2011

 

09.03.2012 - Varroáza včel - nařízení Státní veterinární správy

 

29.02.2012 - Výkaz o plnění rozpočtu za období 1-12/2011 Obec Hořiněves.

 

29.02.2012 - Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2011

 

29.02.2012 - Dražební vyhláška - Oldřich Kužel

 

29.02.2012 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hořiněves za rok 2011

 

17.02.2012 - Rozhodnutí - zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou.

 

15.02.2012 - Pozvánka 11.zasedání

 

02.02.2012 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2012

 

01.02.2012 - Záměr č.2/2012 - pronájem bytu

 

30.01.2012 - 10.zasedání - zápis

 

06.01.2012 - Záměr č.1/2012 nájmu části pozemku v k.ú.Hořiněves

 

28.12.2011 - Návrh plánu splečných zařízení na k.ú.Hořiněves a k.ú.Vrchovnice

 

12.12.2011 - Veřejná vyhláška - Hana Šoulová

 

23.11.2011 - 9.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

09.11.2011 - Návrh rozpočtového výhledu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

 

09.11.2011 - Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2012

 

07.11.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - kabelové vedení nn v obci Hořiněves na pozemcích p.č.440/1, 420/7,430/14, 102/1

 

26.10.2011 - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepr. souboru geodetickýcj inf. do digitální podoby

 

26.10.2011 - Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

 

03.10.2011 - 8.zasedání Zastupitelstva obce

 

30.09.2011 - Veřejná vyhláška stavební povolení - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves na pozemcích 447/1, 401/37, 402/19, 402/18, 402/1

 

22.09.2011 - Závěr zjišťovacího řízení - záměr a.s.Šedivý - areál Čepra v k.ú.Želkovice

 

19.09.2011 - Veřejná vyhláška - kabelové vedení nn v obci Hořiněves

 

13.09.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozvoj kraje

 

31.08.2011 - Veřejná vyhláška - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves

 

25.08.2011 - Oznámení o zahájení zjišťovacícho řízení k záměru:"Prodejní, servisní a skladové středisko - Šedivý a.s.na k.ú.Želkovice

 

25.08.2011 - Oznámení k záměru a.s. Šedivý

 

24.08.2011 - Veřejná vyhláška - stavební povolení kabelové vedení NN Hořiněves 10 parcel RD

 

15.08.2011 - Záměr č.2/2011 - nájem pozemku

 

25.07.2011 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves

 

20.07.2011 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - mimořádné.

 

15.07.2011 - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - stavba kabelového vedení NN v obci Hořiněves

 

13.07.2011 - PF ČR Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

 

08.07.2011 - KPÚ v k.ú.Hořiněves - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

 

29.06.2011 - Vyúčtování položek nákladů položek kalkulace ceny vody

 

22.06.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

08.06.2011 - 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

01.06.2011 - Zápis - 5.zasedání zastupitelstva obce

 

01.06.2011 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu v k.ú.Hořiněves

 

16.05.2011 - Pozvánka 5.zasedání zastupitelstva obce

 

13.05.2011 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

 

06.05.2011 - Veřejná vyhláška -´územní rozhodnutí a stavební povolení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bioplynové stanice v obci Hořiněves

 

26.04.2011 - Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2010

 

22.04.2011 - Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce

 

15.04.2011 - Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - kabelové vedení nn v obci Hořiněves

 

15.04.2011 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv . JKÚ Račice n.T. a Hořiněves

 

28.03.2011 - pozvánka na 4.zasedání ZO Hořiněves

 

18.03.2011 - Návrh závěrečného účtu Obce Hořiněves za rok 2011

 

14.03.2011 - Schválený rozpočet obce Hořiněves na rok 2011

 

11.03.2011 - Kontakty ČSÚ pro zveřejnění

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Žíželeves

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Želkovice

 

07.03.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Hořiněves

 

28.02.2011 - Veřejná vyhláška k I.rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ s výměnou vlastnických práv na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves

 

16.02.2011 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2011

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška č.2/2011

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2011

 

24.01.2011 - Nabídka pozemků k převodu oprávněným osobám v k.ú.Hořiněves

 

21.01.2011 - Zápis ze 2.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

10.01.2011 - Pozvánka na 2.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

05.01.2011 - Oznámení o uložení písemnosti - Bedřich Šoula

 

03.01.2011 - Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - bioplynová stanice ve stávajícím zemědělském areálu v obci Hořiněves

 

27.12.2010 - Informace Finančního úřadu - pozemky v k.ú.Žíželeves,Želkovice, Jeřičky

 

20.12.2010 - Oznámení o uložení písemnosti Josef Pinkas

 

01.12.2010 - Územní rozhodnutí o umístění stavby - komunikace včetně inženýrských sítí

 

01.12.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Ivo Matoušek

 

01.12.2010 - Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje

 

29.11.2010 - Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 

26.11.2010 - Oznámení o vystavení návrhu jednoduché pozemnkové úpravy v k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves - svolání závěrečného jednání.

 

19.11.2010 - Návrh rozpočtového výhledu - svazku obcí Mikroregion OPZ 1866

 

19.11.2010 - Návrh rozpočtu - svazku obcí Mikroregion OPZ 1866 na rok 2011

 

18.11.2010 - Zápis z 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

16.11.2010 - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

15.11.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

10.11.2010 - Oznámení - jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves

 

05.11.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Hájek

 

01.11.2010 - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hořiněves

 

01.11.2010 - Pozvánka na 1.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

22.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Juraj Horváth

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Martin Adamec

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Ivo Matoušek

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Michal Bouda

 

18.10.2010 - Oznámení zahájení úzamního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

 

06.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Staněk

 

24.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Svatoš

 

20.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Fleischer Roman

 

20.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Novák Miroslav

 

10.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Dzurková

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Andrej Dzurko

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

30.08.2010 - Zápis 26.zasedání zastupitelstva obce.

 

25.08.2010 - Oznánmení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

23.08.2010 - Volby 2010 - Informace o počtu a sídlo volebních okrsků

 

18.08.2010 - Pozvánka na 26.zasedání ZO

 

06.08.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Bohuslav Truhlant

 

06.08.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

03.08.2010 - Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na stavební práce – Fasáda sokolovna Hořiněves.
Zadávací dokumentace, Návrh smlouvy a dílo, výkaz výměr k dispozici po tel. dohodě na Oú Hořiněves. Tel.495426160,724186825.
 

02.08.2010 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořiněves - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků

 

02.08.2010 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic poze

 

21.07.2010 - Informace k volbám do zastupiteltev v obcích

 

21.07.2010 - Informace k volbám do zastupitelstev v obcích.

 

12.07.2010 - Zápis - 25 zasedání zastupitelstva obce

 

09.07.2010 - Královéhradecký kraji vyhlásil:Období mimořádných klimatických podmínek

 

09.07.2010 - Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek

 

02.07.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

21.06.2010 - Oznámení o uložení písemnosti Petr Hájek

 

21.06.2010 - Pozvánka na 25.zasedání ZO Hořiněves

 

28.05.2010 - Oznámení ke Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Hořiněves, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy

 

17.05.2010 - Záměr č.1/2010

 

17.05.2010 - Zápis 23.zasedání zastupitelstva obce

 

17.05.2010 - Zápis z 24. zasedání zastupitepstva obce.

 

07.05.2010 - Pozvánka 24.zasedání

 

05.05.2010 - Volby 2010 - Oznámení

 

16.04.2010 - Volby 2010 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

 

13.04.2010 - Úvodní jednání Komplexní pozemková úprava Račice - vyhláška

 

12.04.2010 - Volby 2010

 

08.04.2010 - Výzva

 

07.04.2010 - Zápis z 22.zasedání zastupitelstva obce Hořiněves

 

26.03.2010 - Nařízení KVS pro Královéhradecký kraj č.02/2010

 

22.03.2010 - Dražební vyhláška - Cvír Vladimír

 

17.03.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Šoula Bedřich, r.1984

 

04.03.2010 - Zápis 21.zasedání zastupitelstva obce

 

26.02.2010 - Dražební vyhláška - Kužel Oldřich

 

24.02.2010 - oznámení o uložení písemnosti - Farkašová Eva

 

24.02.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Pachl Milan

 

08.02.2010 - Josef Pachl - veřejná vyhláška uložení písemnosti

 

08.02.2010 - Výpis ze závěrečného účtu r.2009

 

05.02.2010 - Návrh rozpočtu na rok 2010.

 

29.01.2010 - Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hořiněves, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy

 

25.01.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Burda Bohuslav

 

24.11.2009 - zveřejnění návrhu koncepce „Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje - aktualizace“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí.

 

20.11.2009 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v k.ú.Jeřičky

 

18.11.2009 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu přepracováním v k.ú.Žíželeves

 

04.11.2009 - Oznámení o výběrovém řízení č.HMSU/129/2009 - 6.kolo

 

27.10.2009 - Územní rozhodnutí - Hronovský,Želkovice

 

14.10.2009 - Oznámení o zahájeném řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu přepracováním v katastrálním úzamí Jeřičky

 

05.10.2009 - Předání závěru zjišťovacího řízení podle §7 zákona k záměru"Výstavbaprovozní budovy firmy KM SEPOZ stevební spol. s.r.o. s provozem krematoria pro dom.zvířata.

 

30.09.2009 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním a zahájení řízení o námitkách- k.ú.Žíželeves

 

16.09.2009 - Veřejná vyhláška - bazén,plot - Želkovice

 

04.09.2009 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výstavba provozní budovy firmy KM SEPOZ stavební společnost s.r.o. s provozem krematiria pro domácí zvířata" .

 

04.09.2009 - Příloha - všeobecné shrnutí k oznámení záměru KM SEPOZ stavebí společnost s.r.o.

 

26.08.2009 - INFORMACE PRO VOLIČE-Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

12.06.2009 - Oznámení-Pozemkový úřad

 

04.06.2009 - Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách.

 

20.05.2009 - Oznámení o úpravě vlastnických vztahů k půdě - JPÚ v k.ú.Benátky a v k.ú. Hořiněves

 

24.04.2009 - Výběrové řízení - Pozemkový fond ČR

 

18.04.2009 - Výroční zprava v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

 

01.01.1970 - Veřejná vyhláška- KHK, územní plánování
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
  

01.01.1970 - Ustanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
- pro volby do PS Parlamentu ČR, konané ve dnech 8.-9.10 2021
 

01.01.1970 - zkouška
datum sejmutí


01.01.1970 - zkouška
datum sejmur´tí


copyright © Obec Hořiněves 2024