Úřední deska - Oznámení


13.05.2024 - Kotlíkové dotace
Královéhradecký kraj zahájil příjem žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3. nebo vyšší emisní třídu, pro které od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz jejich provozu.
Vlastníci určených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 12 hodin.
 

02.05.2024 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866
- za rok 2023
 

29.04.2024 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška
- daň z nemovitých věcí na rok 2024
- hromadný předpisný seznam je zveřejněn k nahlédnutí v úředních hodinách od 30.4. 2024 - 31.5. 2024
- informace k zasílání poštovních poukázek pro platby na rok 2024
   

23.04.2024 - Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024
- informace o počtu a sídlech volebních okrsků
- jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
  

22.04.2024 - Královéhradecká provozní, a.s. - vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2023
- vyúčtování ceny za rok 2023, dle zákona 274/2021 Sb. /Zákon o vodovodech a kanalizacích/
 

15.04.2024 - Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 22.4.2024 /pondělí/ od 17,30 hod.
Místo konání: Hankův dům Hořiněves čp.10
 

10.04.2024 - Oznámení vstupu na pozemky - Geodézie Východní Čechy
- dle § 7 zákona 200/1994 Sb. Vám oznamuji vstupy na pozemky parc. č. st.87, st.212, 393, 394, 395, 397/1, 397/2, 397/3, 398, 399 a 400 v katastrálním území Hořiněves za účelem zaměřování pro vyhotovení „Záznamu podrobného měření změn pro účely realizace přehlášení a značení
v PR Hořiněveská bažantnice“ na základě objednávky/SOD Královéhradeckého kraje,
č.j. KUKHK-30686/ZP/2023.
Zaměření proběhne ve dnech 24. dubna – 10. května 2024 mezi 7:00 – 17:00.
 

09.04.2024 - Informace občanům o komunálních odpadech
- dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2023 v obci HOŘINĚVES
 

08.04.2024 - Oznámení o zahájení správního řízení
EUROVIA CZ, a.s., IČO 45274924, Závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové (dále jen "žadatel") podala dne 2. 4. 2024 žádost o povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí k „ČEPRU“ p. p. č. 609/15, 592/1, 592/2 v místě křížení D 35 Sadová-Hořice v k.ú. Sadová, Sovětice v termínu od 1.5.2024 - do 16.11.2024 z důvodu výstavby mostního objektu SO 212 v rámci stavby D 35 Sadová - Hořice.
  

04.04.2024 - Porovnání všech položek výpočtu /kalkulace/ pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
- a dosažené skutečnosti v témže roce
 

02.04.2024 - Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám "Light"
- pro více informací a poradenství: František Rejl,tel.: 774 990 548
e-mail: ke@hradeckyvenkov.cz
  

13.03.2024 - Zápis do I. třídy Základní školy Hořiněves pro školní rok 2024/2025
- koná se ve středu 4.4. 2024 od 11,00 - 16,30 hod.
 

17.02.2024 - Rozpočet obce na rok 2024
- schváleno dne: 7.2. 2024
 

13.02.2024 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Č.j.: 70/2024 ze dne 5.2.2024 – žádost o povolení kácení 25 ks olše lepkavá o obvodu kmene cca 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , 8 ks olše lepkavá o obvodu kmene cca 100 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí a 5 ks olše lepkavá o obvodu kmene cca 110 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí,
vše na parcelách 475/11, 894, 674 v k.ú. Jeřičky.
  

18.01.2024 - Návrh - rozpočet obce Hořiněves - rok 2024
- rozpočet na rok 2024
  

15.01.2024 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Č.j. : 583/2023ze dne 19.12.2023 – žádost o povolení kácení 1 ks bříza o obvodu kmene cca 150 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na parcele st.č. 101 v k.ú. Hořiněves.
 

29.12.2023 - Projekt - Chodník Žíželeves / Zadávací dokumentace
Předmětem projektu je vybudování nové komunikace pro pěší v délce 169 m, podél komunikace č. II/325 v k. ú. Žiželeves, zakončený sníženou obrubou s přilehlým varovným pásem. Nová komunikace pro pěší umožní bezpečný pohyb obyvatel obce Žíželeves podél komunikace se silným provozem. Projekt je v souladu s územním plánem obce. Veškeré další přílohy k Zadávací dokumentaci, získáte na vyžádání na: ou@horineves.cz
 

29.12.2023 - Rozpočtové opatření č. 7/2023
- schváleno dne: 28.12. 2023
 

19.12.2023 - Opatření obecné povahy - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst.
2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence
závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného
zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50
odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na
území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko,
Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.
  

18.12.2023 - Schválený Plán činnosti na rok 2024 a rozpočet na rok 2024
- Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, schváleno dne 8.12. 2023
  

14.12.2023 - Rozpočtové provizorium 2024
ze dne 27.11.2023
 

29.11.2023 - Královéhradecká provozní - úprava cen za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod
- vodné a stočné v okrese Hradec Králové v roce 2024
  

21.11.2023 - Návrh - Plán činnosti na rok 2024 a rozpočet na rok 2024
- Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
  

30.10.2023 - Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum: 6.11.2023 /pondělí/ od 17,30 hod.
Místo konání: Zasedací místnost Oú
 

25.10.2023 - Oznámení o použití nebezpečných chemických látek k hubení škodlivých živočichů
- hlášení k plynování obilí - plynováno každoročně - Stanislav Štěrba, Vrchovnice 15, 503 03
 

23.10.2023 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Č.j. : 44/2023 – žádost o povolení kácení 2 ks smrk pichlavý (stříbrný) o obvodu kmene cca oba 170 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 267/31 v k.ú. Hořiněves, 1 ks jasan o obvodu kmene cca 160 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí na parcele č. 267/31 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1, a 1 ks jasan na parc.č.933 v k.ú. Hořiněves o obvodu kmene cca 170 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí – viz příloha č.2.   

17.10.2023 - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE UVEDENÉHO ROZSAHU:
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
 

17.10.2023 - Oznámení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní rezervace Hoříněvská bažantnice
- podle ust. § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK)
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území je také umístěn na webu
Královéhradeckého kraje na adrese https://www.khk.cz/scripts/detail.php?pgid=192
    

04.09.2023 - Opatření obecné povahy - Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend
- vydává opatření obecné povahy
spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
  

22.06.2023 - Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci: HOŘINĚVES
- data o produkci komunálních odpadů a nakládání s nimi a plnění separačních cílů a využití třídící slevy
 

20.06.2023 - Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy společnosti ČEPRO, a. s. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- dle § 13 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 

11.05.2023 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- termín konání: 25.5. 2023
- místo konání: Hostinec Pod Svíbem, Benátky čp. 42
 

11.05.2023 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2022
- návrh ke schválení VH
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
  

28.04.2023 - Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2022
- Královéhradecká provozní: porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
 

22.03.2023 - Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor výstavby a územního plánování
- Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Velký Vřešťov
 

01.03.2023 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
  

24.02.2023 - Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- AKTUALIZACE, změna času konání!
Datum konání: 27.2.2023 /pondělí/ od 18,00 hod., místo konání:Oú Hořiněves
 

31.01.2023 - Návrh - rozpočet obce Hořiněves - rok 2023
- rozpočet na rok 2023
 

31.01.2023 - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu na období: 2024 - 2026
- střednědobý výhled rozpočtu na období: 2024 - 2026
 

29.12.2022 - ČEZ distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny v obci Hořiněves na vybraných číslech popisných
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Hořiněves (okres Hradec Králové)
č. p. 30, 74, 75, 86, 91, 104, 105, 107-112, 116, 117, 119, 120, 132-138, 140, 141
   

27.12.2022 - Výběr poplatků, formulář /přihlášení k místnímu poplatku a svozový kalendář na rok 2023
Poplatky za svoz a uložení odpadů od 1. 1. 2023 – 0.64 Kč/litr – cena pro rok 2023 zůstává stejná. Poplatky se budou vybírat v kanceláři Obecního úřadu Hořiněves, případně také v Žíželevsi čp. 42. /platnost současné známky 2022 je max. do konce února 2023/
   

27.12.2022 - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky
Starostka obce, v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, o změně některých zákonů, (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby prezidenta ČR se uskuteční v termínu:

1. kolo
v pátek 13. ledna. 2023 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a
v sobotu 14. ledna. 2023 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
2. kolo
v pátek 27. ledna. 2023 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a
v sobotu 28. ledna. 2023 od 8,00 hod. do 14,00 hod

 

14.12.2022 - Pozvánka na I. zasedání Okrskových volebních komisí obce Hořiněves
- pro volby prezidenta republiky republiky, konaných ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a případné II. kolo ve dnech 27.1. – 28.1.2023
 

13.12.2022 - Sociální pomoc - bezplatná linka, kontakty
- hrozba energetické krize - informace shrnují nebližší kontakty na pracovníky, kteří dokáží podat konkrétní pomocnou ruku a pomůžou se v sociálním systému zorientovat
   

08.12.2022 - Konkurz na ředitelku MŠ Neděliště
Přihlášky, na uvedenou adresu, doručte nejpozději do 2.1. 2023.
 

29.11.2022 - Volby 2023 - Volby prezidenta republiky
- Informace o počtu a sídlech volebních okrsků obce Hořiněves
pro volby prezidenta republiky České republiky
- Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Hořiněves pro volby prezidenta republiky ČR, konaných ve dnech 13. a 14. ledna 2023
(I. kolo) a případné II. kolo ve dnech 27. ledna – 28. ledna 2023.
  

28.11.2022 - Vodné a stočné v Hradci Králové a okolí v roce 2023
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) oznamuje svým odběratelům cenu za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2023. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného od 1. 1. 2023 na 113,41 Kč/m3 včetně 10% sazby DPH.

  

21.11.2022 - Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- termín konání 2.12. 2022 od 17,00 - Rozběřice čp. 43, Všestary 503 06
 

14.11.2022 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
návrh - Plán činnosti na rok 2023,
návrh - Rozpočet na rok 2023,
návrh - Střednědobý výhled
   

27.10.2022 - Zpráva o prevenci nedostatků
- zjištěných při kontrole podle §10 odst.2 zákona o kontrole

 

27.10.2022 - Povinně zveřejňované dokumenty za období
- oznámení
 

14.10.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 511/2022 – žádost o povolení kácení 1 ks ořech o obvodu kmene 215 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č.st. 74 v k.ú. Hořiněves, 1 ks ořech o obvodu kmene 140 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č.2 v k.ú. Hořiněves. 3 ks bříza o obvodu kmene 170, 205, 150 měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na parc.č.2 v k.ú. Hořiněves. – viz příloha č.1.
  

14.10.2022 - ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU - nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
  

13.10.2022 - Oznámení o volné kapacitě v dětské skupině Hořiněves
Starostka Obce Hořiněves vyhlašuje mimořádný zápis do zařízení Dětská skupina Hořiněves, Hořiněves 73, Hořiněves 503 06, z důvodu uvolnění kapacity, a to pro období 1. 11. 2022 – 31. 8. 2023.
 

26.09.2022 - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
- zápis, zdroj. www.volby.cz
 

08.09.2022 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obce
Volby do Zastupitelstva obce Hořiněves se uskuteční: v pátek 23. září. 2022 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hod. do 14,00 hod.


 

29.08.2022 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- zveřejnění údajů o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou v katastru
nemovitostí označeni dostatečně určitě
  

09.08.2022 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Hořiněves
- pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23.-24.9. 2022
 

09.08.2022 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
- pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. - 24.9. 2022
 

18.07.2022 - Darovací smlouva
- příjemce daru - Obecný zájem, z.ú. Gen. Govorova 575, Smiřice 503 03
 

13.07.2022 - Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23.9. - 24.9. 2022
- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
 

30.06.2022 - Informace Českého telekomunikačního úřadu
- pro občany, kteří přijímají televizní signál přes anténu.
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
 

27.06.2022 - Královéhradecký kraj, Záměr č. 57/2022
- darovat pozemky v k.ú. Žíželeves a obci Hořiněves
  

22.06.2022 - Informace o konání 22. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
- termín konání: 29.6.2022 /středa/od 17,00 hod.
- místo konání: OÚ Hořiněves
 

03.06.2022 - Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23.9. - 24.9. 2022
- Zveřejnění seznamu registračních úřadů
- Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích

  

09.05.2022 - Informace o konání 21. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves
Datum konání: 16.5.2022 /pondělí/ od 17,00 hod.
Místo konání: Hankův dům čp.10 Hořiněves
 

28.04.2022 - Královéhradecká provozní, a.s.
- vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2021
  

28.04.2022 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2021
- včetně příloh
   

13.04.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- - Č.j. : 217/2022 – žádost o povolení kácení 1 ks lípa o obvodu kmene 320 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 460/1 v k.ú. Jeřičky – viz příloha č.1.
  

21.03.2022 - Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2021
Porovnání všech položek ceny za rok 2021 a dosažené skutečnosti
 

02.03.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Č.j. : 131/2022 – žádost o povolení kácení 1 ks lípa o obvodu kmene 170 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí na parcele č. 472/1 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.
  

02.03.2022 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 130/2022 – žádost o povolení kácení 2 ks smrk o obvodu kmene 175,181 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí na parcele č. st.12 v k.ú. Hořiněves – viz příloha č.1.

  

31.01.2022 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves - rok 2022
- návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2022
/ návrh střednědobého výhledu obce Hořiněves: 2023 -2025
- FIN k 12/2021 - kontrola vnitrovýkazových vazeb
   

15.12.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
– žádost o povolení kácení 1 ks smrk o obvodu kmene 135 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 2/9 v k.ú. Hořiněves.
 

01.12.2021 - Nemocnice v kraji hospitalizují 289 pacientů s covidem-19
Ve všech nemocnicích v Královéhradeckém kraji se aktuálně léčí 289 pacientů s covidem-19,
z nichž 55 vyžaduje intenzivní péči zdravotníků. Vedle toho nemocnice v posledních dnech
zaznamenávají také zvýšenou zátěž na akutní péči nesouvisející s covidem-19.
 

16.11.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Č.j. : 543/2021 – žádost o povolení kácení 1 ks jabloň, 2 ks třešně o obvodu kmene 180 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí , na parcele č. 84 v k.ú. Hořiněves.
 

03.11.2021 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
- návrh - plán činnosti na rok 2022 - návrh - rozpočet na rok 2022 - návrh - střednědobý výhled na 2023 - 2025 -
rozpočtové opatření č.2/2021
    

15.10.2021 - Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
– žádost o povolení kácení 4 ks smrků o obvodu kmene 90 cm – 2 ks, 110 cm – 2 ks, na parcele č. v k.ú. Žíželeves
  

27.09.2021 - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
- dnem 12.10.2021 bude ukončena aktualizace BPEJ na části k.ú. Hořiněves
(p.č. 691, 692, 693, 694 a 695 v k.ú. Hořiněves v rozsahu 0,99 ha).
 

20.09.2021 - Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Starostka obce,
oznamuje podle §15 odst, 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dobu a místa konání voleb.

 

17.09.2021 - Oznámení obce Hořiněves
- o povinně zveřejňovaných dokumentech

 

17.09.2021 - Oznámení Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
- o povinně zveřejňovaných dokumentech
 

09.08.2021 - Záměr městyse Velký Vřešťov
Nabídka pronájmu prostor obchodu Velký Vřešťov čp.2 v k.ú. Velký Vřešťov.
 

03.08.2021 - Oznámení o vyložení návrhu změny mapy
- bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), návrh změny mapy BPEJ na části k.ú. Hořiněves bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí od 4.8.2021 do 3.9.2021
  

14.07.2021 - Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ
- terénní šetření a průzkum na místě samém se za účasti dotčených uskutečnil dne 29.června 2021 na parcelách
č. 691, 692, 693, 694 a 695 v k.ú. Hořiněves v rozsahu 0,99 ha zemědělské půdy.
 

17.06.2021 - Zahájení správního řízení
- týkající se povolení úplné uzavírky na silnici č. III/3002 v Hořicích, podle ustanovení $ 24 zákona o pozemních komunikacích. Předmětem žádosti je povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. III/3002, náměstí
Jiřího z Poděbrad v Hořicích, z důvodu rekonstrukce uvedené pozemní komunikace. V termínu: 12.o7.2o21 - o3.1o.2o21.

    

09.06.2021 - Návrh /Závěrečný účet obce Hořiněves za rok 2020
- včetně příloh
        

03.06.2021 - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2020
- schváleno 21.5. 2021
 

13.05.2021 - Záměr pronájmu ve Velkém Vřešťově
- pronájem prostor obchodu Velký Vřešťov k obchodní činnosti - prodej potravinářského sortimentu
 

06.05.2021 - Informace o konání Valné hromady
- Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 

05.05.2021 - Návrh - Závěrečný účet Mikroregionu OPZ 1866 za rok 2020
- včetně příloh
        

30.04.2021 - Královéhradecká provozní, a.s.
- vyúčtování vodné stočné za rok 2020
  

15.04.2021 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí
- v budově Obecního úřadu Hořiněves v období ve dnech od 27.05.2021 do 10.06.2021, v úřední hodiny v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním/přepracováním do digitální podoby (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Žíželeves obce Hořiněves.
Ve čtvrtek dne 27.05.2021 v době od 08:00 do 14:00 hod. a v pondělí dne 31.05.2021 v době od 08:00 do 12:00 hod. v budově Obecní knihovny v Žíželevsi.
  

10.03.2021 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
- platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Cerekvice nad Bystřicí obce
Cerekvice nad Bystřicí a navazující části k.ú. Třebovětice, k.ú. Benátky (HK), k.ú. Želkovice (HK) a k.ú.
Velký Vřešťov (TU)
 

05.03.2021 - Pravidla pro poskytnutí finanční pomoci podnikatelům, mající provozovnu na území obce Hořiněves
Žádat mohou živnostníci, kteří v důsledku vládních nařízení museli uzavřít své provozovny v Obci Hořiněves, za podmínek, viz pravidla čerpání-
   

03.03.2021 - Do očkování proti covid-19 kraj plánuje od dubna zapojit také praktické lékaře
V Královéhradeckém kraji se do další fáze očkování proti covid-19 zapojí také praktičtí lékaři. Vedení kraje jednalo se zástupci Sdružení praktických lékařů ČR o zapojení zhruba 200 praktiků, kteří by od dubna mohli ve svých ordinacích očkovat až 45 tisíc dávek vakcíny měsíčně.
 

27.02.2021 - Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021.
- PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:
- čestné prohlášení
- formulář cesty mimo práci
- potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce
- nejčastější otázky a odpovědi
    

23.02.2021 - Mimořádné opatření - nošení ochranných pomůcek od 25.2. 2021
- dle zjištění lze respirátory i zdravotnické roušky zakoupit v Hořiněvsi v obchodě, v případně nutnosti nebo nemožnosti si respirátor nebo zdravotnické roušky samostatně včas zajistit, obraťte se telefonicky na Obecní úřad Hořiněves, ochranné prostředky se Vám pokusíme zajistit a doručit.
  

17.02.2021 - Oznámení Českého statistického úřadu
- o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
  

01.02.2021 - Komunitní práce v obci Hořiněves
Nabídka pomoci v sociální oblasti!
Zdokonalování AJ pro žáky ZŠ Hořiněves!
Letní campy nejen s angličtinou!

    

31.01.2021 - Návrh rozpočtu obce Hořiněves na rok 2021
- návrh rozpočtu na rok 2021
- návrh: střednědobý výhled rozpočtu obce Hořiněves na období 2022 -2024
  

20.01.2021 - Kotlíkové dotace
- registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.
 

20.01.2021 - Očkovací strategie
- informace o epidemické situaci a očkování v Královéhradeckém kraji
   

13.01.2021 - Informace o projektu Komunitní práce v obci Hořiněves
Projekt se zaměřuje na komunitní život v obci. Podporuje mezigenerační setkávání, vzdělávací aktivity, aktivizuje znevýhodněné osoby a pomáhá jim zapojit se do společenského a pracovního prostředí v rámci sociálního poradenství. Nabízí pomoc a poradenství jednotlivcům, ale také i rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a neumí ji sami řešit.
  

10.01.2021 - Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
- aktuální zpráva ohledně lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021 a informace týkající se Královéhradeckého kraje 

17.12.2020 - Informace - poplatky svoz odpadů
- poplatky se vybírají do konce února
  

02.12.2020 - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Návrh:
- rozpočet na rok 2021
- plán činnosti na rok 2021
- střednědobý výhled 2022 - 2024
   

20.10.2020 - Dopis prezidenta ČLK
Česká lékárnická komora zpracovala přehledný manuál, který ukazuje všem pacientům bez možnosti vycházet ze svých domovů postup, jak jim může být poskytnuta kompletní lékárenská péče včetně zajištění potřebných léků.
  

15.10.2020 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Žíželeves
Žíželeves - středa 4.11. od 7,30 - 15,30 hod. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.


12.10.2020 - Omezení úředních hodin na Obecním úřadu v Hořiněvsi.
č.j. 366/2020
 

02.10.2020 - Sdělení informace o zahájení řízení
- dle & 70. zák. č. 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení kácení.
 

01.10.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
č. 1/2020 - s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.
 

21.09.2020 - Oznámení Zemědělského družstva Všestary
- aplikace přípravku rodenticidu pro hubení hrabošů na pozemcích užívanými ZD Všestary / Agrochov ve dnech 21.9. - 25.9. 2020. Jedná se o pozemky - podél frantovské cesty a u bioplynové stanice. V příloze mapka a výpis s čísly dotčených pozemků.
 

21.09.2020 - Oznámení o dokončení obnovy operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
k.ú. Jeřičky
  

17.09.2020 - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 

17.09.2020 - ČEZ Distribuce, a. s. - výzva
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
  

24.08.2020 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - v příloze
  

19.08.2020 - Volby 2020
Jmenování zapisovatelů pro volby do Zastupitelstva krajů 2.- 3.října 2020
 

10.08.2020 - Volby 2020 - informace o počtu a sídle VO Hořiněves
Volby do Zastupitelstva krajů 2.-3.října 2020
 

03.08.2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Volby do Zastupitelstev krajů 2020
 

18.06.2020 - Dopravní opatření při akci: sil. II/325 Vrchovnice
Uzavírka obce Vrchovnice je plánovaná od 29.6. - 14.9. 2020. Objízdná trasa pro osobní a autobusovou dopravu vede přes Želkovice, pro vozidla nad 3,5 t přes Želkovice, Cerekvice a Čenice.
 

28.04.2020 - Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ Cerekvice n./Bystřicí
- dokumentace k vystavení návrhu
 

27.04.2020 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí
č.j.166, Státní pozemkový úřad oznamuje.
 

04.03.2020 - Schválený rozpočet obce Hořiněves
- na rok 2020
 

29.02.2020 - Výroční zpráva o činnosti obce Hořiněves a jejich orgánů
- v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019
 

24.02.2020 - Sdělení informace o zahájení řízení
zahájené řízení dle §70 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 73/2020 - žádost o povolení kácení k.ú.Želkovice
 

03.02.2020 - Návrh rozpočtu Obce Hořiněves na rok 2020
návrh rozpočtu na rok 2020
 

23.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - Jeřičky, Žíželeves, Hořiněves
 

21.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Hořiněves
 

17.01.2020 - Sdělení informace o zahájení správního řízení
- dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Hořiněves

 

19.12.2019 - Správní řízení
Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 

19.11.2019 - Plán činnosti Mikroregionu OPZ 1866
- na rok 2020
 

30.09.2019 - Schválená mimořádná podpora organizovaných aktivit dětí
- pro děti od 3-15 let s trvalým pobytem v obci Hořiněves - 1 000 Kč/ na rok/ platí pro školní rok 2019/2020
 

18.09.2019 - Upozornění - ořezy stromoví
- k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
  

26.08.2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Údaje o nemovitostech, jejich vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav k 1.8.2019
  

14.05.2019 - Oznámení o termínu projednání návrhu Plánu péče
- o zvláště chráněném území, přírodní
rezervaci Hoříněvská bažantnice.
Návrh Plánu péče - v příloze
  

25.03.2019 - Volby EU 2019
Stanovení minimálního počtu členů OVK
 

11.03.2019 - Výroční zpráva Obec Hořiněves za rok 2018
Výroční zpráva o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999
 

06.03.2019 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
zahájení řízení o námitkách
  

15.01.2019 - Oznámení - Povinně zveřejňované dokumenty
Obec Hořiněves
 

28.12.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
Sdělení
 

08.10.2018 - Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hořiněves
Zápis o výsledku voleb.
 

03.10.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
Žádost o povolení kácení - lípa, Žíželeves
 

24.09.2018 - Dendrologický posudek - Lípy Žíželeves
Dendrologický posudek na lípy v Žíželevsi.
 

06.09.2018 - Projekt:Hořiněves Základní škola stavební úpravy v 1.NP a přírodní učebna
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
 

05.09.2018 - Oznámení - zahájení stavebního řízení bez jednání
č.j.342/2018 II/325 Chlum-Velký Vřešťov-Mostek
rekonstrukce komunikací Hořiněves a Žíželeves
 

03.09.2018 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KPÚ k.ú. Žíželeves včetně k.ú. Želkovice
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

20.08.2018 - Volby 2018 - Jmenování zapisovatelů OVK
pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu parlamentu ČR ve dnech 5.a 6.října 2018
 

03.08.2018 - Volby 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
starostka obce oznamuje počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu Parlamentu ČR
 

03.08.2018 - Volby 2018 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
starostka obce stanovuje minimální počet členů volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Hořiněves a do Senátu Parlamentu ČR.
 

20.07.2018 - Obec Hořiněves
- Povinně zveřejňované dokumenty
 

20.07.2018 - OPZ 1866
- Povinně zveřejňované dokumenty
 

04.07.2018 - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Cerekvice nad Bystřicí
KPÚ v k.ú. Cerekvice nad bystřicí, části k.ú. Třebovětice, části k.ú. Benátky a části Želkovice - oznámění o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemku, lhůta pro uplatnění námitek
 

27.06.2018 - Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu objektu společnosti ČEPRO, a.s.
11.7.2018 od 17:00 hod. ZŠ Cerekvice nad Bystřicí.
 

27.06.2018 - Pozvánka na závěrečné jednání - KPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně k.ú. Želkovice
dne 19.července 2018 od 16:00 hod. v Hankově domě v Hořiněvsi.
 

30.05.2018 - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet 2017, zpráva o výsledku přezkoumání
 

25.05.2018 - Úřad pro ochranu osobních údajů - Sdělení
o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
 

23.05.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
katastrální území Želkovice
  

21.05.2018 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v kú. Žíželeves, včetně části k.ú. Želkovice
Státní pozemkový úřad - oznamuje
 

30.04.2018 - Královéhradecká provozní - celkové vyúčtování ceny vodného a stočného 2017
Celkové vyúčtování všech položek.
  

09.04.2018 - Veřejné projednání - Čepro a.s.
Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu objektu společnosti ČEPRO, a.s.
  

28.03.2018 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
k.ú. Jeřičky
 

26.03.2018 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
k.ú.Želkovice
  

26.03.2018 - Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  

28.02.2018 - O obnově katastrálního operátu novým mapováním
v k.ú. Žíželeves
  

26.02.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení dle §70 zák.č.114/1992 Sb.
Žádost o povolení kácení v k.ú. Želkovice
 

22.02.2018 - Rozpočtové opatření
č. 2/2018
 

12.02.2018 - Rozpočtové opatření
č. 1/2018
 

22.01.2018 - Oznámení o konání II.kola volby prezidenta
v pátek 26. a v sobotu 27.ledna 2018
 

15.01.2018 - Rozpočtové opatření č.8
RO č.8
 

15.01.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení.
Žádost o povolení kácení
 

05.01.2018 - Sdělení informace o zahájení řízení
žádost o povolení kácení
 

27.12.2017 - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starostka obce vydává oznámení
 

01.12.2017 - Volby - Jmenování zapisovatelů OVK
Volby 2018
 

29.11.2017 - Sdělení informace o zahájení řízení
dle §70 zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
č.l. 515/2017 žádost o povolení kácení
 

23.11.2017 - Návrh Střednědobý výhled rozpočtu DSO MOPZ 1866
výhled na období 2019 - 2021
  

25.09.2017 - Volby 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 

22.09.2017 - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Jeřičky
 

08.09.2017 - Jmenování zapisovatelů do OVK
Volby do Parlamentu České republiky
 

01.09.2017 - Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Žádost o vyvěšení nabídky oprávněným osobám dle zák. 229 Sb.
  

16.08.2017 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do Parlamentu České republiky
 

16.08.2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu ČR
 

03.02.2017 - Výroční zpráva o činnosti Obce Hořiněves a jejich orgánů
Výroční zpráva za rok 2016
 

11.01.2017 - Ptačí chřipka - doporučené postupy
Doporučené postupy
 

11.01.2017 - Finanční zpráva - informace
Nechte-si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky
 

01.01.2017 - Oznámení poplatky za svoz a uložení odpadů od 1.1.2017
Oznámení o výši poplatků za svoz a uložení odpadu
 

09.11.2016 - Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017
návrh rozpočtu
 

09.11.2016 - Plán činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017 - návrh
návrh
 

30.09.2016 - Vystavení návrhu KPÚ Jeřičky
Oznámení o vystavení návrhu
 

20.07.2016 - Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky: Vytápění - byt - Základní škola Hořiněves.
Krycí list nabídky, Smlouva o dílo, Projektová dokumentace, Výkaz výměr: k dispozici po domluvě na tel.724186825 nebo mail: ou@horineves,cz.
 

16.05.2016 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
č.j. OO-3/2015-602 k.ú.Hořiněves
 

16.02.2016 - Komplexní pozemková úprava na k.ú. Jeřičky - Oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků.

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje - opatření

 

15.01.2016 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe a povodí Dunaje - opatření 2

 

30.11.2015 - Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

22.06.2015 - KPÚ v k.ú.Jeřičky - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

 

10.06.2015 - KPÚ Oznámení o ustanovení opatrovníka

 

21.05.2015 - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

 

01.04.2015 - OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

 

15.01.2015 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky

 

17.10.2014 - SPÚ - Oznámení - návrh změn BPEJ v k.ú. Jěřičky
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Jeřičky
 

01.10.2014 - KPÚ v k.ú. Jeřičky - Oznámení o zahájení řízení
Pozvánka na úvodní jednání
 

22.09.2014 - Oznámení o době a místě voleb do Zastupitelstva obce Hořiněves

 

28.08.2014 - Oznámení - obnova katastrálního operátu na k.ú.Žíželeves a části k.ú.Želkovice

 

27.08.2014 - Oznámení - zjišťování průběhu hranic k.ú.Jeřičky.

 

25.08.2014 - KPÚ - k.ú. Jeřičky - oznámení

 

28.07.2014 - SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - Želkovice
dne 8.8.2014 ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Želkovice
 

28.07.2014 - SPÚ - oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek - Žíželeves
dnem 8.8.2014 ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Žíželeves
 

18.07.2014 - Oznámení ÚZSV pro vlastníky nemovitostí v k.ú.Jeřičky a k.ú.Želkovice

 

18.07.2014 - Příloha k Oznámení ÚSZV

 

11.06.2014 - Oznámení - KPÚ v katastrálním území Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

 

02.05.2014 - Volby 2014 - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

28.03.2014 - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Jeřičky
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

27.01.2014 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných jednotek (BPEJ) v k.ú. Žíželeves
Žíželeves
 

27.01.2014 - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných jednotek (BPEJ) v katastrálním území Želkovice
Želkovice
 

21.06.2013 - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov

 

04.04.2013 - Veřejná vyhláška - oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách....

 

04.04.2013 - Veřejná vyhláška - oznámení odvolání veřejnou vyhláškou podle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách - podané odvolání.

 

31.12.2012 - Oznámení - poplatek za svoz a uložení odpadu od 1.1.2013

 

12.12.2012 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Želkovice a Žíželeves

 

28.11.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Račice nad Trotinou

 

20.11.2012 - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení.

 

16.11.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Sendražice

 

13.11.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení - František Nanár

 

12.11.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení - Michal Rybář

 

06.11.2012 - Oznámení o vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořiněves.

 

26.09.2012 - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP obce Velký Vřešťov

 

21.09.2012 - Katastrální úřad Královéhradecký kraj - Oznámení

 

26.10.2011 - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepr. souboru geodetickýcj inf. do digitální podoby

 

26.10.2011 - Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

 

25.08.2011 - Oznámení o zahájení zjišťovacícho řízení k záměru:"Prodejní, servisní a skladové středisko - Šedivý a.s.na k.ú.Želkovice

 

25.08.2011 - Oznámení k záměru a.s. Šedivý

 

15.07.2011 - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - stavba kabelového vedení NN v obci Hořiněves

 

13.07.2011 - PF ČR Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

 

08.07.2011 - KPÚ v k.ú.Hořiněves - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

 

01.06.2011 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - úprava provozu v k.ú.Hořiněves

 

15.04.2011 - Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - kabelové vedení nn v obci Hořiněves

 

05.01.2011 - Oznámení o uložení písemnosti - Bedřich Šoula

 

03.01.2011 - Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - bioplynová stanice ve stávajícím zemědělském areálu v obci Hořiněves

 

20.12.2010 - Oznámení o uložení písemnosti Josef Pinkas

 

01.12.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Ivo Matoušek

 

01.12.2010 - Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje

 

29.11.2010 - Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 

26.11.2010 - Oznámení o vystavení návrhu jednoduché pozemnkové úpravy v k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves - svolání závěrečného jednání.

 

15.11.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

10.11.2010 - Oznámení - jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves

 

05.11.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Hájek

 

22.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Juraj Horváth

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Martin Adamec

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Ivo Matoušek

 

18.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Michal Bouda

 

18.10.2010 - Oznámení zahájení úzamního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

 

06.10.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Staněk

 

24.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Svatoš

 

20.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Fleischer Roman

 

20.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Novák Miroslav

 

10.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Dzurková

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Andrej Dzurko

 

03.09.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

06.08.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Bohuslav Truhlant

 

06.08.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Milan Pachl

 

02.08.2010 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořiněves - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků

 

02.08.2010 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov - Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic poze

 

02.07.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Josef Pinkas

 

21.06.2010 - Oznámení o uložení písemnosti Petr Hájek

 

28.05.2010 - Oznámení ke Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Hořiněves, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy

 

05.05.2010 - Volby 2010 - Oznámení

 

17.03.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Šoula Bedřich, r.1984

 

24.02.2010 - oznámení o uložení písemnosti - Farkašová Eva

 

24.02.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Pachl Milan

 

25.01.2010 - Oznámení o uložení písemnosti - Burda Bohuslav

 

04.11.2009 - Oznámení o výběrovém řízení č.HMSU/129/2009 - 6.kolo

 

14.10.2009 - Oznámení o zahájeném řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu přepracováním v katastrálním úzamí Jeřičky

 

30.09.2009 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním a zahájení řízení o námitkách- k.ú.Žíželeves

 

04.09.2009 - Příloha - všeobecné shrnutí k oznámení záměru KM SEPOZ stavebí společnost s.r.o.

 

12.06.2009 - Oznámení-Pozemkový úřad

 

04.06.2009 - Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách.

 

20.05.2009 - Oznámení o úpravě vlastnických vztahů k půdě - JPÚ v k.ú.Benátky a v k.ú. Hořiněves

 

01.01.1970 - Ustanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
- pro volby do PS Parlamentu ČR, konané ve dnech 8.-9.10 2021
 

copyright © Obec Hořiněves 2024