Úřední deska - Vyhlášky


15.04.2024 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
- ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 601439/24/2700-11530-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

 

13.03.2024 - Veřejná vyhláška, zveřejňuje opatření obecné povahy
- kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2
písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence
závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného
zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50
odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na
území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko,
Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.
Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu s ustanoveními § 56 odst.
1 a odst. 2 písm. a), b) a c) ZOPK, povoluje výjimku ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat
jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného...
  

30.11.2023 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- účinnost od 1.1. 2024
 

26.10.2023 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové odbor dopravně správních agend - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves.

  

20.10.2023 - Obecně závazné vyhlášky obce HOŘINĚVES
1. O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
2. O místním poplatku ze psů.
Tyto vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
  

08.09.2023 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c), zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
správní řád, oznamuje zahájení řízení o
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
  

14.08.2023 - Veřejná vyhláška - Městský úřad Smiřice, odbor výstavby
- rozhodnutí o umístění stavby „Hořiněves (k Račicím), rekonstrukce knn“ v kat. území Hořiněves.Jedná se o stavbu energetického vedení, stavba trvalá, stavba bude sloužit pro napájení stávajících rodinných domů elektrickou energií.
 

28.04.2023 - Veřejná vyhláška (řízení s velkým počtem účastníků)
Městský úřad Smiřice, odbor výstavby
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hořiněves (k Račicím), rekonstrukce knn“.
 

19.04.2023 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 713666/23/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 713667/23/2700-11530-608125
 

11.04.2023 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška
Správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že
ode dne 14.04.2023 do dne 15.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 637509/23/2700-11530-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

 

03.11.2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy.
   

08.06.2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú. Benátky, Hořiněves, Máslojedy, dne 23.6. 2022 - od: 8,00 do: 10,00 hod.

  

05.05.2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
- kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
   

28.04.2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
- stanovuje: odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
      

20.04.2022 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-606264, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
 

18.02.2022 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
  

31.01.2022 - Opatření obecné povahy
Národní plán povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky č. 31 ze dne 19. ledna 2022
  

01.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Vyhláška nabývá účinnosti od 1.1. 2022.
 

14.09.2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství -
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
   

28.05.2021 - Ministerstvo zemědělství - Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Oznámení o návrzích a výzva k uplatnění připomínek. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
  

10.05.2021 - Veřejná vyhláška - KHK, odbor - územního plánování a stavebního řádu územního plánování
- oznamující projednání návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
  

20.04.2021 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Po telefonické domluvě je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 699918/21/2700-11460-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
   

01.04.2021 - Veřejná vyhláška, HKH, územní plánování
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
  

19.02.2021 - Veřejná vyhláška, informace
- ve věci řízení o komplexních pozemkových úpravách v KoPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí s rozšířeným
obvodem o navazující část k.ú. Třebovětice, k.ú. Benátky (HK), k.ú. Želkovice (HK) a k.ú.
Velký Vřešťov (TU), jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis, je k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů u Obecního úřadu v Cerekvicích nad Bystřicí a na Pobočce SPU v Jičíně.
  

30.12.2020 - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
- týkající se správního řízení, rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

25.11.2020 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Jeřičky obce Hořiněves.
  

21.10.2020 - Veřejná vyhláška o doručení návrhu
- Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
 

08.09.2020 - Veřejná vyhláška - Krajský pozemkový úřad pro KHK, pobočka Jičín
Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí s rozšířeným obvodem o navazující části v k.ú. Třebovětice, Benátky, Želkovice a Velký Vřešťov.
   

28.07.2020 - Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
- Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 

13.07.2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
- přechodná úprava provozu na silnici III/32531, veřejně přístupná účelová komunikace v k.ú. Hořiněves.
 

02.07.2020 - Veřejná vyhláška - Magistrát města Hradec Králové
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

22.06.2020 - Veřejná vyhláška - Magistrát města Hradec Králové
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Vrchovnice, Želkovice, Žíželeves
 

11.05.2020 - VV - Oznámení o návrhu obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
čj. 188/2020
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

21.04.2020 - Veřejná vyhláška
- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
   

06.04.2020 - Opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Máslojedy,Lípa, Čistěves, Chlum, Hořiněves, Vrchovnice, Sendražice, Neděliště.
 

03.04.2020 - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství
- kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


   

16.01.2020 - VV - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
R 183, cesta C1, C2, v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

16.12.2019 - VV - oznámení o zahájení řízení
č.j. MMHK/221860/2019 ST3/Fal
"R 183 - Cesta v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice"
  

09.12.2019 - VV - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
č.j. 4150/2019 MZE - 16212
  

10.10.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

24.09.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
 

13.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

02.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
    

28.08.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice
  

16.08.2019 - Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
- výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves.
 

07.08.2019 - VV-vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú Žíželeves včetně ucelené části k.ú.Želkovice
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíževeles.
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
  

31.07.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Želkovice
 

24.07.2019 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
čj.300/2019
  

22.07.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání rozhodnutí -KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú.Želkovice
  

26.06.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

28.05.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu
- platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Hořiněves obce Hořiněves dnem 28.5. 2019.
 

27.05.2019 - Veřejná vyhláška
- o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

24.05.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Máslojedy, Benátky, Sadová
 

25.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice.
 

24.04.2019 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
Informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019.
 

09.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Hořiněves.
  

03.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství,
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 

07.02.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti, Petr Svatoš
 

07.02.2019 - Dražební vyhláška
Usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí
   

16.01.2019 - VV - nabídka nemovitého majetku
Státní statek Jeneč
  

12.11.2018 - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
o doručení návrhu
  

10.10.2018 - Rozhodnutí - stavební povolení "II/325 - Velký Vřešťov - Mostek
č.j. 417/2018
Rekonstrukce silnice II/325
 

19.09.2018 - VV - o vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice
čj. 357/2018
Veřejná vyhláška včetně Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí
  

17.09.2018 - VV - oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
1. vydání Aktualizace č.1
 

12.09.2018 - VV - oznámení o uložení písemnosti
č.j.346/2018
Žádost o doručení veřejnou vyhláškou - Andrej Dzurko
 

07.08.2018 - Veřejná vyhláška - V. Strnadová
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

25.07.2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
vyhlášení pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
 

30.05.2018 - VV-návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hořiněves na udržitelný rozvoj území
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hradeckralove.org
 

25.04.2018 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí.
   

09.04.2018 - Veřejná vyhláška - Veronika Strnadová
o doručení písemnosti, týkající se správního řízení
 

02.03.2018 - VV - územní rozhodnutí o umístění staveb
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Hořiněves-Žíželeves
 

12.02.2018 - VV- Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
období říjen 2016 - leden 2018
 

15.01.2018 - VV - doručení písemnosti
oznámení o zahájení správního řízení
 

18.12.2017 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, stavební povolení
R 183 - cesta C1 v k.ú Hořiněves, Vrchovnice
 

22.11.2017 - Dražební vyhláška
Veřejná dražba movitých věcí
  

08.11.2017 - VV - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
  

03.11.2017 - VV o doručení návrhu
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

03.11.2017 - VV oznámení o zahájení stavebního řízení
VV zahájení stavebního řízení R 183-Cesta Ci, C2 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

27.10.2017 - Oznámení - seznámení s obsahem spisu
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Žíželeves
 

16.10.2017 - VV - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení jeho opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka čj. 255/2017
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uložení usnesení o stanovení opatrovník č.j. 256/2017
 

18.09.2017 - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy.
Ministerstvo zemědělství navrhuje zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých.
  

07.09.2017 - SPÚ - veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vl.práv KPÚ v k.ú. Jeřičky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky
  

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 255/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 256/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o zahájení správního řízení
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o zahájení správního řízení
 

31.07.2017 - VV - Návrh zadání Územního plánu Cerekvice nad Bystřicí
Oznámení o projednání návrhu
 

06.06.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Benátky, Hořiněves.
Rekonstrukce mostu Benátky
 

02.05.2017 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Jeřičky.
k.ú. Jeřičky
 

26.04.2017 - VV- Oznámení zahájení územního řízení
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů Hořiněves - Žíželeves
 

24.04.2017 - VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
od 28.4. do 29.5.2017 je na všech územních pracovištích FÚ zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
 

07.04.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Hořiněves
Veřejná vyhláška
 

07.04.2017 - Rozhodnutí - odbor dopravy
Rozhodnutí - odbor dopravy
 

03.02.2017 - Oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků - KoPÚ Jeřičky
VV - KoPÚ Jeřičky
 

03.02.2017 - Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
KPÚ v kú Jeřičky
 

14.11.2016 - VV Nový návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
aktualizace č.1
 

31.10.2016 - VV - Martin Adamec, 24.01.1974
oznámení o uložení písemnosti
 

12.10.2016 - VV stanovení dopravního značení MMHK
Opatření obecné povahy
 

21.09.2016 - VV Oznámení + projednání návrhu ÚPO Hořiněves
Oznámení


19.09.2016 - VV - zásady územního rozvoje
zásady


19.08.2015 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj

 

18.05.2015 - Veřejná vyhláška Vězeňské služby.

 

25.03.2015 - Veřejná vyhláška VS 5600072714

 

30.07.2014 - Veřejná vyhláška - Martin Adamec, nar. 1974
oznámení o uložení písemnosti sp. zn.: VS 5600004601
 

28.05.2014 - Veřejná vyhláška o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové
 

26.02.2014 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj
ESSOX s.r.o.vydává dražební vyhlášku
 

21.02.2014 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv - KPÚ v k.ú. Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov.
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

04.02.2014 - Veřejná vyhláška-Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

 

10.10.2013 - Veřejná vyhláška - Matěj Fleischer

 

24.09.2013 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov

 

27.08.2013 - Veřejná vyhláška - R.Barták, Hořiněves část Žíželeves čp.30

 

17.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Vladimír Cvír

 

15.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka pana Matěje Fleischera.

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - B.Šoula

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - M. Fleischer

 

22.04.2013 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti.

 

08.03.2013 - Veřejná vyhláška ke Komplexní pozemkové úpravě v.k. Hořiněves a Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrchovnice

 

21.02.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí domovní ČOV Želkovice

 

09.01.2013 - Veřejná vyhláška - odbor výstavby - Podlipný, Želkovice

 

07.01.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

22.08.2012 - Veřejná vyhláška - Roman Janáček

 

04.07.2012 - Vyhláška - elektronická dražba nemovitosti v k.ú. Hořiněves.

 

29.06.2012 - Dražební vyhláška - J.Kurucz.

 

29.02.2012 - Dražební vyhláška - Oldřich Kužel

 

17.02.2012 - Rozhodnutí - zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou.

 

12.12.2011 - Veřejná vyhláška - Hana Šoulová

 

07.11.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - kabelové vedení nn v obci Hořiněves na pozemcích p.č.440/1, 420/7,430/14, 102/1

 

30.09.2011 - Veřejná vyhláška stavební povolení - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves na pozemcích 447/1, 401/37, 402/19, 402/18, 402/1

 

19.09.2011 - Veřejná vyhláška - kabelové vedení nn v obci Hořiněves

 

13.09.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozvoj kraje

 

31.08.2011 - Veřejná vyhláška - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves

 

24.08.2011 - Veřejná vyhláška - stavební povolení kabelové vedení NN Hořiněves 10 parcel RD

 

25.07.2011 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves

 

22.06.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

06.05.2011 - Veřejná vyhláška -´územní rozhodnutí a stavební povolení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bioplynové stanice v obci Hořiněves

 

15.04.2011 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv . JKÚ Račice n.T. a Hořiněves

 

28.02.2011 - Veřejná vyhláška k I.rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ s výměnou vlastnických práv na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška č.2/2011

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2011

 

13.04.2010 - Úvodní jednání Komplexní pozemková úprava Račice - vyhláška

 

22.03.2010 - Dražební vyhláška - Cvír Vladimír

 

26.02.2010 - Dražební vyhláška - Kužel Oldřich

 

08.02.2010 - Josef Pachl - veřejná vyhláška uložení písemnosti

 

29.01.2010 - Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hořiněves, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy

 

16.09.2009 - Veřejná vyhláška - bazén,plot - Želkovice

 

01.01.1970 - Veřejná vyhláška- KHK, územní plánování
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
  

copyright © Obec Hořiněves 2024