Úřední deska - Vyhlášky


03.11.2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy.
   

08.06.2022 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú. Benátky, Hořiněves, Máslojedy, dne 23.6. 2022 - od: 8,00 do: 10,00 hod.

  

05.05.2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
- kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
   

28.04.2022 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
- stanovuje: odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
      

20.04.2022 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-606264, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
 

18.02.2022 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
  

31.01.2022 - Opatření obecné povahy
Národní plán povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky č. 31 ze dne 19. ledna 2022
  

01.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Vyhláška nabývá účinnosti od 1.1. 2022.
 

14.09.2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství -
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
   

28.05.2021 - Ministerstvo zemědělství - Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Oznámení o návrzích a výzva k uplatnění připomínek. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu
povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
  

10.05.2021 - Veřejná vyhláška - KHK, odbor - územního plánování a stavebního řádu územního plánování
- oznamující projednání návrhu Zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
  

20.04.2021 - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Po telefonické domluvě je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 699918/21/2700-11460-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
   

01.04.2021 - Veřejná vyhláška, HKH, územní plánování
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
  

19.02.2021 - Veřejná vyhláška, informace
- ve věci řízení o komplexních pozemkových úpravách v KoPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí s rozšířeným
obvodem o navazující část k.ú. Třebovětice, k.ú. Benátky (HK), k.ú. Želkovice (HK) a k.ú.
Velký Vřešťov (TU), jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis, je k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů u Obecního úřadu v Cerekvicích nad Bystřicí a na Pobočce SPU v Jičíně.
  

30.12.2020 - Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
- týkající se správního řízení, rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

25.11.2020 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Jeřičky obce Hořiněves.
  

21.10.2020 - Veřejná vyhláška o doručení návrhu
- Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
 

08.09.2020 - Veřejná vyhláška - Krajský pozemkový úřad pro KHK, pobočka Jičín
Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí s rozšířeným obvodem o navazující části v k.ú. Třebovětice, Benátky, Želkovice a Velký Vřešťov.
   

28.07.2020 - Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
- Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 

13.07.2020 - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
- přechodná úprava provozu na silnici III/32531, veřejně přístupná účelová komunikace v k.ú. Hořiněves.
 

02.07.2020 - Veřejná vyhláška - Magistrát města Hradec Králové
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

22.06.2020 - Veřejná vyhláška - Magistrát města Hradec Králové
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Vrchovnice, Želkovice, Žíželeves
 

11.05.2020 - VV - Oznámení o návrhu obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
čj. 188/2020
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

21.04.2020 - Veřejná vyhláška
- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
   

06.04.2020 - Opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Máslojedy,Lípa, Čistěves, Chlum, Hořiněves, Vrchovnice, Sendražice, Neděliště.
 

03.04.2020 - Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství
- kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


   

16.01.2020 - VV - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
R 183, cesta C1, C2, v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

16.12.2019 - VV - oznámení o zahájení řízení
č.j. MMHK/221860/2019 ST3/Fal
"R 183 - Cesta v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice"
  

09.12.2019 - VV - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
č.j. 4150/2019 MZE - 16212
  

10.10.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

24.09.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
 

13.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves
 

02.09.2019 - VV- opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů.
    

28.08.2019 - VV - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice
  

16.08.2019 - Veřejná vyhláška. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
- výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves.
 

07.08.2019 - VV-vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
k.ú Žíželeves včetně ucelené části k.ú.Želkovice
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíževeles.
 

01.08.2019 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Žíželeves
  

31.07.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Želkovice
 

24.07.2019 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
čj.300/2019
  

22.07.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání rozhodnutí -KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú.Želkovice
  

26.06.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

28.05.2019 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu
- platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Hořiněves obce Hořiněves dnem 28.5. 2019.
 

27.05.2019 - Veřejná vyhláška
- o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

24.05.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Máslojedy, Benátky, Sadová
 

25.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice, Želkovice.
 

24.04.2019 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
Informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019.
 

09.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Hořiněves.
  

03.04.2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství,
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
 

07.02.2019 - Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti, Petr Svatoš
 

07.02.2019 - Dražební vyhláška
Usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí
   

16.01.2019 - VV - nabídka nemovitého majetku
Státní statek Jeneč
  

12.11.2018 - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
o doručení návrhu
  

10.10.2018 - Rozhodnutí - stavební povolení "II/325 - Velký Vřešťov - Mostek
č.j. 417/2018
Rekonstrukce silnice II/325
 

19.09.2018 - VV - o vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice
čj. 357/2018
Veřejná vyhláška včetně Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí
  

17.09.2018 - VV - oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
1. vydání Aktualizace č.1
 

12.09.2018 - VV - oznámení o uložení písemnosti
č.j.346/2018
Žádost o doručení veřejnou vyhláškou - Andrej Dzurko
 

07.08.2018 - Veřejná vyhláška - V. Strnadová
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 

25.07.2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
vyhlášení pro celé území Královéhradeckého kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
 

30.05.2018 - VV-návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hořiněves na udržitelný rozvoj území
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.hradeckralove.org
 

25.04.2018 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí.
   

09.04.2018 - Veřejná vyhláška - Veronika Strnadová
o doručení písemnosti, týkající se správního řízení
 

02.03.2018 - VV - územní rozhodnutí o umístění staveb
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Hořiněves-Žíželeves
 

12.02.2018 - VV- Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
období říjen 2016 - leden 2018
 

15.01.2018 - VV - doručení písemnosti
oznámení o zahájení správního řízení
 

18.12.2017 - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, stavební povolení
R 183 - cesta C1 v k.ú Hořiněves, Vrchovnice
 

22.11.2017 - Dražební vyhláška
Veřejná dražba movitých věcí
  

08.11.2017 - VV - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
  

03.11.2017 - VV o doručení návrhu
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
 

03.11.2017 - VV oznámení o zahájení stavebního řízení
VV zahájení stavebního řízení R 183-Cesta Ci, C2 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice
 

27.10.2017 - Oznámení - seznámení s obsahem spisu
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů v obci Žíželeves
 

16.10.2017 - VV - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení jeho opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uloženém usnesení o stanovení opatrovníka čj. 255/2017
 

22.09.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o uložení usnesení o stanovení opatrovník č.j. 256/2017
 

18.09.2017 - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy.
Ministerstvo zemědělství navrhuje zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých.
  

07.09.2017 - SPÚ - veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vl.práv KPÚ v k.ú. Jeřičky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky
  

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 255/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Helena Nováková
Oznámení o zahájení správního řízení čj. 256/2017/Kt
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Josef Novák
Oznámení o zahájení správního řízení
 

07.08.2017 - Veřejná vyhláška - Jaromír Svíba
Oznámení o zahájení správního řízení
 

31.07.2017 - VV - Návrh zadání Územního plánu Cerekvice nad Bystřicí
Oznámení o projednání návrhu
 

06.06.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Benátky, Hořiněves.
Rekonstrukce mostu Benátky
 

02.05.2017 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Jeřičky.
k.ú. Jeřičky
 

26.04.2017 - VV- Oznámení zahájení územního řízení
Drobné obslužné zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů Hořiněves - Žíželeves
 

24.04.2017 - VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
od 28.4. do 29.5.2017 je na všech územních pracovištích FÚ zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
 

07.04.2017 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Hořiněves
Veřejná vyhláška
 

07.04.2017 - Rozhodnutí - odbor dopravy
Rozhodnutí - odbor dopravy
 

03.02.2017 - Oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků - KoPÚ Jeřičky
VV - KoPÚ Jeřičky
 

03.02.2017 - Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
KPÚ v kú Jeřičky
 

14.11.2016 - VV Nový návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
aktualizace č.1
 

31.10.2016 - VV - Martin Adamec, 24.01.1974
oznámení o uložení písemnosti
 

12.10.2016 - VV stanovení dopravního značení MMHK
Opatření obecné povahy
 

21.09.2016 - VV Oznámení + projednání návrhu ÚPO Hořiněves
Oznámení


19.09.2016 - VV - zásady územního rozvoje
zásady


19.08.2015 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj

 

18.05.2015 - Veřejná vyhláška Vězeňské služby.

 

25.03.2015 - Veřejná vyhláška VS 5600072714

 

30.07.2014 - Veřejná vyhláška - Martin Adamec, nar. 1974
oznámení o uložení písemnosti sp. zn.: VS 5600004601
 

28.05.2014 - Veřejná vyhláška o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové
 

26.02.2014 - Dražební vyhláška - Andreško Juraj
ESSOX s.r.o.vydává dražební vyhlášku
 

21.02.2014 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv - KPÚ v k.ú. Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov.
Státní pozemkový úřad oznamuje
 

04.02.2014 - Veřejná vyhláška-Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

 

10.10.2013 - Veřejná vyhláška - Matěj Fleischer

 

24.09.2013 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Račice n/T, vč.ucelené části k.ú. Žíželeves, Habřina a Rodov

 

27.08.2013 - Veřejná vyhláška - R.Barták, Hořiněves část Žíželeves čp.30

 

17.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Vladimír Cvír

 

15.07.2013 - Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka pana Matěje Fleischera.

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - B.Šoula

 

25.06.2013 - Veřejná vyhláška - M. Fleischer

 

22.04.2013 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti.

 

08.03.2013 - Veřejná vyhláška ke Komplexní pozemkové úpravě v.k. Hořiněves a Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrchovnice

 

21.02.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí domovní ČOV Želkovice

 

09.01.2013 - Veřejná vyhláška - odbor výstavby - Podlipný, Želkovice

 

07.01.2013 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

22.08.2012 - Veřejná vyhláška - Roman Janáček

 

04.07.2012 - Vyhláška - elektronická dražba nemovitosti v k.ú. Hořiněves.

 

29.06.2012 - Dražební vyhláška - J.Kurucz.

 

29.02.2012 - Dražební vyhláška - Oldřich Kužel

 

17.02.2012 - Rozhodnutí - zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou.

 

12.12.2011 - Veřejná vyhláška - Hana Šoulová

 

07.11.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - kabelové vedení nn v obci Hořiněves na pozemcích p.č.440/1, 420/7,430/14, 102/1

 

30.09.2011 - Veřejná vyhláška stavební povolení - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves na pozemcích 447/1, 401/37, 402/19, 402/18, 402/1

 

19.09.2011 - Veřejná vyhláška - kabelové vedení nn v obci Hořiněves

 

13.09.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozvoj kraje

 

31.08.2011 - Veřejná vyhláška - STL plynovod a veřejné osvětlení v obci Hořiněves

 

24.08.2011 - Veřejná vyhláška - stavební povolení kabelové vedení NN Hořiněves 10 parcel RD

 

25.07.2011 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích v k.ú. Hořiněves

 

22.06.2011 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí a stavební povolení - územní rozhodnutí o umístění stavby

 

06.05.2011 - Veřejná vyhláška -´územní rozhodnutí a stavební povolení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bioplynové stanice v obci Hořiněves

 

15.04.2011 - Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv . JKÚ Račice n.T. a Hořiněves

 

28.02.2011 - Veřejná vyhláška k I.rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ s výměnou vlastnických práv na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Račice nad Trotinou a Hořiněves

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška č.2/2011

 

24.01.2011 - Obecně závazná vyhláška obce Hořiněves č.1/2011

 

13.04.2010 - Úvodní jednání Komplexní pozemková úprava Račice - vyhláška

 

22.03.2010 - Dražební vyhláška - Cvír Vladimír

 

26.02.2010 - Dražební vyhláška - Kužel Oldřich

 

08.02.2010 - Josef Pachl - veřejná vyhláška uložení písemnosti

 

29.01.2010 - Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hořiněves, včetně ucelené části k.ú. Máslojedy

 

16.09.2009 - Veřejná vyhláška - bazén,plot - Želkovice

 

01.01.1970 - Veřejná vyhláška- KHK, územní plánování
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
  

copyright © Obec Hořiněves 2022